lagen.nu

Lag (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2012-06-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:452
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-05-15

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Folkhälsomyndighetens verksamhet när det gäller nationella vaccinationsprogram (vaccinationsregistret).

Lagen gäller endast om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om personuppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier. Lag (2013:637).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:637

2 § Uttrycket nationella vaccinationsprogram har i denna lag samma betydelse som i smittskyddslagen (2004:168).

3 § Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Lag (2018:452).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2013:637, 2018:452

4 § Behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna lag får utföras även om den enskilde motsätter sig behandlingen.

5 § Folkhälsomyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som myndigheten utför enligt denna lag. Lag (2013:637).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:637

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen

6 § Personuppgifter får behandlas för

 • 1. framställning av statistik,
 • 2. uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring av nationella vaccinationsprogram, samt
 • 3. forskning och epidemiologiska undersökningar.

Personuppgifter som behandlas för de ändamål som anges i första stycket får också behandlas för att fullgöra uppgiftsutlämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning. Personuppgifterna får även behandlas för andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in. Lag (2018:452).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:452

Personuppgifter som får behandlas

7 § För de ändamål som anges i 6 § får endast följande uppgifter behandlas:

 • 1. datum för vaccinationen,
 • 2. den vaccinerades personnummer eller samordningsnummer,
 • 3. vilket vaccin som har använts,
 • 4. satsnummer,
 • 5. den vårdgivare som har ansvarat för vaccinationen, och
 • 6. den vaccinerades folkbokföringsort.

Uppgiftsskyldighet

8 § Den vårdgivare som har ansvarat för vaccinationen ska lämna de uppgifter som avses i 7 § 1–5 till vaccinationsregistret.

Behörighetstilldelning

9 § Folkhälsomyndigheten ska bestämma villkor för tilldelning av behörighet för åtkomst till uppgifter i registret. Behörigheten ska begränsas till vad som behövs för att den som tilldelats behörigheten ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om tilldelning av behörighet för åtkomst till uppgifter i registret. Lag (2013:637).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:637

Utlämnande på medium för automatiserad databehandling

10 § Personuppgifter i vaccinationsregistret får lämnas ut på medium för automatiserad databehandling endast om uppgifterna ska användas för något av de ändamål som anges i 6 §.

Sekretess

11 § I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) finns bestämmelser om begränsningar i rätten att lämna ut personuppgifter.

12 § Har upphävts genom lag (2018:452).

Information

13 § Utöver vad som framgår av artiklarna 13 och 14 i EU:s dataskyddsförordning ska den som är personuppgiftsansvarig enligt denna lag lämna information till den registrerade om

 • 1. den uppgiftsskyldighet som kan följa av lag eller förordning,
 • 2. de tystnadsplikts- och säkerhetsbestämmelser som gäller för uppgifterna och behandlingen,
 • 3. rätten enligt artikel 82 i EU:s dataskyddsförordning och 7 kap. 1 § lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning till skadestånd vid behandling av personuppgifter i strid med denna lag,
 • 4. vad som gäller i fråga om sökbegrepp, och
 • 5. att registreringen inte är frivillig. Lag (2018:452).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2013:637, 2018:452

Ändringar och övergångsbestämmelser

2012:453

Tryckt format (PDF)

Departement
Socialdepartementet
Förarbeten
Prop. 2011/12:123, bet. 2011/12:SoU20, rskr. 2011/12:260
Ikraft
2013-01-01
SFS-nummer
2012:453

Lag (2013:637) om ändring i lagen (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:116, bet. 2012/13:SoU27, rskr. 2012/13:280
Omfattning
ändr. 1, 3, 5, 9, 13 §§
Ikraft
2014-01-01
SFS-nummer
2013:637
Rubrik
Lag (2013:637) om ändring i lagen (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram

Lag (2018:452) om ändring i lagen (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:171, bet. 2017/18:SoU33, rskr. 2017/18:261
Omfattning
upph. 12 §, rubr. närmast före 12 §;ändr. 3, 6, 13 §§
Ikraft
2018-05-25
SFS-nummer
2018:452
Rubrik
Lag (2018:452) om ändring i lagen (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation