lagen.nu

Förordning (2012:30) om Flegtlicenser för import av timmer

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
2012-01-19
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-11-01

1 § Denna förordning kompletterar

2 § Statens jordbruksverk ska ta emot Flegtlicenser enligt artikel 6.1 i kommissionens förordning (EG) nr 1024/2008. Jordbruksverket ska även pröva om Flegtlicenserna kan godtas.

3 § Jordbruksverket är även i övrigt behörig myndighet enligt rådets förordning (EG) nr 2173/2005 och kommissionens förordning (EG) nr 1024/2008, om det inte anges något annat i denna förordning.

4 § Tullverket ska kontrollera att sändningar överensstämmer med licenser som Jordbruksverket har godtagit.

5 § Jordbruksverket ansvarar för kommunikationen med Europeiska kommissionen i frågor enligt EU-förordningarna och den årliga rapporteringen till kommissionen enligt artikel 8.1 i rådets förordning 2173/2005.

Tullverket ska lämna det underlag till Jordbruksverket som myndigheten behöver för att fullgöra sin rapporteringsskyldighet.

6 § Med tullmyndigheterna avses i artikel 5.7 i rådets förordning (EG) nr 2173/2005 och i artiklarna 5, 6.2 och 13 i kommissionens förordning (EG) nr 1024/2008 Tullverket.

7 § I lagen (2000:1225) om straff för smuggling finns bestämmelser om straff.

8 § Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om verkställighet av rådets förordning (EG) nr 2173/2005 och kommissionens förordning (EG) nr 1024/2008 samt föreskrifter om verkställighet av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2012:30

Tryckt format (PDF)

Departement
Näringsdepartementet RSL
Förarbeten
EUTL347/2005 s1, EUTL277/2008 s23
Ikraft
2012-03-01
SFS-nummer
2012:30
CELEX-nr
32005R2173, 32008R1024
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation