lagen.nu

Lag (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet

Departement
Justitiedepartementet Å
Utfärdad
2012-05-16
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:718
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-01-14

1 § Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller Tullverket får, under de förutsättningar som anges i denna lag, i underrättelseverksamhet i hemlighet från den som enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation tillhandahåller ett elektroniskt kommunikationsnät eller en elektronisk kommunikationstjänst hämta in uppgifter om

  • 1. meddelanden som i ett elektroniskt kommunikationsnät har överförts till eller från ett telefonnummer eller annan adress,
  • 2. vilka elektroniska kommunikationsutrustningar som har funnits inom ett visst geografiskt område, eller
  • 3. i vilket geografiskt område en viss elektronisk kommunikationsutrustning finns eller har funnits. Lag (2014:654).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:654

2 § Uppgifter får hämtas in om omständigheterna är sådana att

  • 1. åtgärden är av särskild vikt för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet som innefattar brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år, och
  • 2. skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den som åtgärden riktar sig mot eller för något annat motstående intresse.

3 § /Upphör att gälla U:2020-01-01 genom lag (2012:279)./ Uppgifter får också, under de förutsättningar som anges i 2 § 2, hämtas in om omständigheterna är sådana att åtgärden är av särskild vikt för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet som innefattar

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:387, 2012:279

4 § Beslut om inhämtning av uppgifter fattas av myndigheten. Myndighetschefen får delegera rätten att fatta beslut om inhämtning till en annan anställd vid myndigheten som har den särskilda kompetens, utbildning och erfarenhet som behövs.

Den som rätten att fatta beslut har delegerats till, får inte fatta beslut om inhämtning i sådan operativ verksamhet som han eller hon deltar i.

Lagrumshänvisningar hit (1)

5 § I ett beslut om inhämtning av uppgifter ska det anges vilken brottslig verksamhet och vilken tid beslutet avser samt vilket telefonnummer eller annan adress, vilken elektronisk kommunikationsutrustning eller vilket geografiskt område beslutet avser. Tiden får inte bestämmas längre än nödvändigt och får, när det gäller tid som infaller efter beslutet, inte överstiga en månad från dagen för beslutet.

Om det inte längre finns skäl för ett beslut om inhämtning av uppgifter, ska beslutet omedelbart hävas.

6 § Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska underrättas om ett beslut om inhämtning av uppgifter enligt denna lag. Underrättelsen ska lämnas senast en månad efter det att ärendet om inhämtning avslutades.

7 § Om det vid inhämtning av uppgifter enligt denna lag har kommit fram uppgifter om annan brottslig verksamhet än som omfattas av beslutet om inhämtning, får uppgifterna användas för att förhindra brott.

8 § Uppgifter som har kommit fram vid inhämtning enligt denna lag får användas i en förundersökning endast efter tillstånd till hemlig övervakning av elektronisk kommunikation. Utan ett sådant tillstånd får dock inhämtade uppgifter ligga till grund för beslut om att inleda en förundersökning.

9 § Uppteckningar av uppgifter ska granskas snarast möjligt.

Uppteckningar ska, i de delar de är av betydelse för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet som omfattas av beslutet om inhämtning eller för att förhindra annat brott, bevaras så länge det behövs för något av dessa syften. De ska därefter förstöras.

Andra stycket hindrar inte att brottsbekämpande myndigheter behandlar uppgifter från uppteckningar i enlighet med vad som är särskilt föreskrivet i lag.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2012:278

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet Å
Förarbeten
Prop. 2011/12:55, bet. 2011/12:JuU8, rskr. 2011/12:212
Ikraft
2012-07-01
SFS-nummer
2012:278

Lag (2012:279) om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2011/12:55, bet. 2011/12:JuU8, rskr. 2011/12:212
Omfattning
upph. 3 §
Ikraft
2020-01-01
SFS-nummer
2012:279
Rubrik
Lag (2012:279) om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet

Lag (2013:935) om ändring i lagen (2012:279) om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:180, bet. 2013/14:JuU7, rskr. 2013/14:38
Omfattning
ändr. i 2012:279
SFS-nummer
2013:935
Rubrik
Lag (2013:935) om ändring i lagen (2012:279) om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet

Lag (2014:387) om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:51, bet. 2013/14:KU29, rskr. 2013/14:259
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2014-07-01
SFS-nummer
2014:387
Rubrik
Lag (2014:387) om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet

Lag (2014:654) om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:654
Rubrik
Lag (2014:654) om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet

Lag (2014:1422) om ändring i lagen (2012:279) om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:237, bet. 2014/15:JuU2, rskr. 2014/15:22
Omfattning
ändr. av upph. i 2012:279
SFS-nummer
2014:1422
Rubrik
Lag (2014:1422) om ändring i lagen (2012:279) om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet

Lag (2016:839) om ändring i lagen (2012:279) om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:177, bet. 2015/16:JuU35, rskr. 2015/16:320
Omfattning
ändr. av upph. i 2012:279
SFS-nummer
2016:839
Rubrik
Lag (2016:839) om ändring i lagen (2012:279) om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet

Lag (2017:718) om ändring i lagen (2012:279) om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:186, bet. 2016/17:JuU28, rskr. 2016/17:343
Omfattning
ändr. av upph. i 2012:279
SFS-nummer
2017:718
Rubrik
Lag (2017:718) om ändring i lagen (2012:279) om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation