lagen.nu

Lag (2012:179) om straff för olovlig befattning med klusterammunition

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2012-04-04
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:413
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Den som använder, utvecklar, tillverkar, förvärvar, innehar, lagrar, överlåter, till Sverige för in eller från Sverige för ut klusterammunition, döms för olovlig befattning med klusterammunition till fängelse i högst fyra år, om gärningen inte är att bedöma som krigsförbrytelse enligt lagen (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Med klusterammunition avses i denna lag sådan klusterammunition samt sådana explosiva substridsdelar från spridningskapslar fästa vid luftfartyg som avses i konventionen den 30 maj 2008 om klusterammunition.

Sådan befattning med klusterammunition samt explosiva substridsdelar som är tillåten enligt den konvention som avses i andra stycket utgör inte brott.

Är brottet grovt döms till fängelse i högst arton år eller på livstid. Vid bedömande av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen väsentligt bidragit till att klusterammunition kommit att användas på ett sätt som inneburit fara för många människors liv eller hälsa. Lag (2014:413).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:413

2 § Även om det inte finns domsrätt enligt 2 kap. 2 eller 3 § brottsbalken, döms för brott enligt denna lag vid svensk domstol om brottet har begåtts av en svensk medborgare eller av en utlänning med hemvist i Sverige.

Bestämmelser om krav på tillstånd att väcka åtal i vissa fall finns i 2 kap. 5 § brottsbalken.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2012:179

Tryckt format (PDF)

Departement
Utrikesdepartementet
Förarbeten
Prop. 2011/12:47, bet. 2011/12:UU7, rskr. 2011/12:155
Ikraft
2012-10-01
SFS-nummer
2012:179

Förordning (2012:555) om ikraftträdande av lagen (2012:179) om straff för olovlig befattning med klusterammunition

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ikrafttr.
SFS-nummer
2012:555
Rubrik
Förordning (2012:555) om ikraftträdande av lagen (2012:179) om straff för olovlig befattning med klusterammunition

Lag (2014:413) om ändring i lagen (2012:179) om straff för olovlig befattning med klusterammunition

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:146, bet. 2013/14:JuU10, rskr. 2013/14:261
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2014-07-01
SFS-nummer
2014:413
Rubrik
Lag (2014:413) om ändring i lagen (2012:179) om straff för olovlig befattning med klusterammunition
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation