lagen.nu

Förordning (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
2011-06-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1063
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-11-01

Tillämpningsområde

1 § I denna förordning finns bestämmelser som kompletterar lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter och EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter. Förordning (2014:1587).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1587

2 § Med EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter avses

 • 1. rådets förordning (EG) nr 747/2001 av den 9 april 2001 om förvaltningen av gemenskapstullkvoter och referenskvantiteter för produkter som är berättigade till förmånsbehandling enligt avtal med vissa Medelhavsländer och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1981/94 och (EG) nr 934/95,
 • 2. rådets förordning (EG) nr 1184/2006 av den 24 juli 2006 om tillämpning av vissa konkurrensregler på produktion av och handel med jordbruksvaror,
 • 3. rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (förordningen om en samlad marknadsordning),
 • 4. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1076 av den 8 juni 2016 om tillämpning av de ordningar som ska tillämpas på produkter med ursprung i vissa stater som ingår i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) enligt avtal om att sluta ekonomiska partnerskapsavtal eller som leder till att sådana partnerskapsavtal sluts,
 • 5. rådets förordning (EG) nr 617/2009 av den 13 juli 2009 om öppnande av en autonom tullkvot för import av nötkött av hög kvalitet,
 • 6. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036 av den 8 juni 2016 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen,
 • 7. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007,
 • 8. rådets förordning (EU) nr 1370/2013 av den 16 december 2013 om fastställande av vissa stöd och bidrag inom ramen för den samlade marknadsordningen för jordbruksprodukter, och
 • 9. tillämpningsförordningar meddelade med stöd av förordning (EG) nr 1234/2007, förordning (EU) nr 1308/2013 och förordning (EU) nr 1370/2013 eller motsvarande äldre bestämmelser. Förordning (2017:916).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:1587, 2017:916

Ansvariga myndigheter

3 § Om inte något annat följer av 4, 8, 9 eller 9 a §, ska Statens jordbruksverk utföra de uppgifter som en behörig myndighet eller en medlemsstat har enligt EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter. Förordning (2015:611).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:611

4 § Regeringen prövar frågor om erkännande av branschorganisationer och om återkallelse av ett sådant erkännande enligt artikel 158 i förordning (EU) nr 1308/2013.

Regeringen fattar beslut enligt artikel 164 i förordning (EU) nr 1308/2013 om att en aktör som inte är medlem i en producentorganisation eller en sammanslutning av producentorganisationer eller en branschorganisation ska omfattas av vissa avtal, beslut eller samordnade förfaranden som har godkänts inom organisationen.

Regeringen fattar beslut om biodlingsprogram enligt artikel 55 i förordning (EU) nr 1308/2013. Förordning (2014:1587).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1587

5 § I 7 § förordningen (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare finns bestämmelser om att Jordbruksverket är utbetalande organ för stöd ur Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och att Jordbruksverket fullgör de uppgifter avseende EGFJ som framgår av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008. Förordning (2017:916).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:916

Handläggningen av stöd

6 § Jordbruksverket prövar frågor om stöd enligt EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter.

Frågor om stöd för renar enligt artikel 213 i förordning (EU) nr 1308/2013 prövas av Sametinget. Förordning (2014:1587).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1587

6 a § Stöd enligt ett sådant nationellt treårsprogram för biodlingssektorn som avses i artikel 55 i förordning (EU) nr 1308/2013 beviljas i mån av tillgång på medel. Förordning (2017:916).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:916

7 § Jordbruksverket får besluta att ett beviljat stöd helt eller delvis inte ska betalas ut om det skulle strida mot EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter att betala ut stödet.

Tillsyn och kontroll

8 § Tillsyn och annan kontroll över efterlevnaden av bestämmelserna i EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter, denna förordning och föreskrifter som har meddelats med stöd av denna förordning utövas av Jordbruksverket, om inte något annat följer av andra stycket eller av 9 eller 9 a §.

Jordbruksverket får överlåta uppgiften att utöva sådan tillsyn och annan kontroll som avses i första stycket åt Tullverket, i den utsträckning tillsynen eller kontrollen inte omfattas av den kontrollverksamhet som utövas enligt tullagstiftningen. Innan Jordbruksverket beslutar att överlåta uppgiften att utöva tillsyn och annan kontroll, ska det samråda med Tullverket. Förordning (2015:611).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:611

9 § Folkhälsomyndigheten utövar tillsyn och annan kontroll över

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:913

9 a § Länsstyrelserna utövar i fråga om produktionsenheter tillsyn och annan kontroll över efterlevnaden av bestämmelserna om handelsnormer för ägg. Förordning (2015:611).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:611

10 § Tillsynsmyndigheten får besluta att ett beslut om tillsyn eller annan kontroll enligt EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter ska gälla omedelbart.

11 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur sådan tillsyn och annan kontroll som avses i 8 § andra stycket, 9 och 9 a §§ ska bedrivas.

Jordbruksverket får dock inte meddela sådana föreskrifter som avses i 12 §.

Innan Jordbruksverket meddelar föreskrifter om tillsyn och annan kontroll med stöd av första stycket ska det inhämta ett yttrande från

 • 1. Tullverket, om föreskrifterna avser Tullverkets tillsyn eller kontroll,
 • 2. Folkhälsomyndigheten, om föreskrifterna avser Folkhälsomyndighetens tillsyn eller kontroll, och
 • 3. länsstyrelserna, om föreskrifterna avser länsstyrelsernas tillsyn eller kontroll. Förordning (2015:611).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2013:913, 2014:1587, 2015:611

12 § Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om

 • 1. att den som hanterar vinetanol som används för tekniskt, industriellt, medicinskt, vetenskapligt eller annat likartat ändamål ska utöva kontroll av verksamheten och om hur kontrollen ska utövas, och
 • 2. hantering av sådana följedokument, sådana register och sådana lager- och produktionsdeklarationer som avses i 9 § 3. Förordning (2013:913).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:913

13 § Jordbruksverket och Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om avgifter för tillsynen. Förordning (2013:913).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:913

Uppgiftsskyldighet

14 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om skyldighet för näringsidkare som tar befattning med produkter som omfattas av EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter att lämna uppgifter om

 • 1. produktion, inköp, försäljning, import och export, och
 • 2. andra förhållanden av betydelse för tillämpningen av förordningarna.

Jordbruksverket får dock inte meddela sådana föreskrifter som avses i 15 §.

15 § Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om

 • 1. skyldighet för näringsidkare som tar befattning med sådana vinprodukter som avses i del XII i bilaga 1 till förordning (EU) nr 1308/2013 att lämna uppgifter om
  • a) produktion, inköp, försäljning, import och export, och
  • b) andra förhållanden av betydelse för tillämpningen av den förordningen, samt
 • 2. skyldighet för näringsidkare som tar befattning med sådana produkter som avses i artikel 3 och artikel 4 i kommissionens förordning (EG) nr 2336/2003 att lämna uppgifter om avsättning samt om produktion och befintliga lager hos etanolproducenter.

Innan Folkhälsomyndigheten meddelar föreskrifter med stöd av första stycket ska myndigheten inhämta ett yttrande från Jordbruksverket. Förordning (2014:1587).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2013:913, 2014:1587

16 § Folkhälsomyndigheten ska till Jordbruksverket lämna de uppgifter som avses i 15 § och som behövs för att Jordbruksverket ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter. Förordning (2013:913).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:913

Återbetalningsskyldighet

17 § En mottagare av stöd enligt EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter är återbetalningsskyldig om stödet har lämnats felaktigt eller med för högt belopp.

Om någon är återbetalningsskyldig enligt första stycket, ska Jordbruksverket besluta att kräva tillbaka det som har betalats ut felaktigt.

Lagrumshänvisningar hit (1)

18 § Bestämmelser om preskription för att vidta åtgärder på grund av sådana oegentligheter som avses i artikel 1.2 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen finns i artikel 3 i den förordningen. I stället för de frister som anges i artikel 3.1 första och fjärde styckena gäller att ett beslut om återkrav på grund av oegentligheter ska fattas inom tio år från det att beloppet betalades ut.

I fråga om preskription av andra fordringar på återbetalning än sådana som avses i första stycket gäller preskriptionslagen (1981:130).

Ränta

19 § Jordbruksverket ska ta ut ränta enligt räntelagen (1975:635) på belopp enligt EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter, om

 • 1. beloppet betalas efter förfallodagen, eller
 • 2. myndigheten har beslutat om återkrav med stöd av 17 §.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur betalning ska ske.

Ytterligare föreskrifter

20 § Jordbruksverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för komplettering av EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter. Jordbruksverket får också meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter och de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

21 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2018:1063).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1063

Ändringar och övergångsbestämmelser

2011:926

Tryckt format (PDF)

Departement
Näringsdepartementet RSL
Förarbeten
EUTL299/2007 s1, EUTL209/2005 s1, EUTL346/2003 s19, EUTL128/2009 s15, EGTL312/1995 s1, EGTL154/1976 s11, EGTL366/1987 s1, EUTL230/1988 s8, EGTL279/1990 s22, EGTL248/1991 s1, EGTL182/1992 s27, EGTL147/1995 s51, EGTL243/1996 s5, EGTL37/1998 s5, EGTL340/1999 s3, EGTL204/2000 s1, EGTL109/2001 s2, EGTL341/2001 s29, EGTL155/2002 s27, EGTL308/2002 s22, EUTL81/2003 s12, EUTL189/2003 s12, EUTL243/2003 s92, EUTL163/2004 s83, EUTL362/2004 s4, EUTL61/2005 s4, EUTL178/2006 s24, EUTL178/2006 s39, EUTL176/2006 s22, EUTL176/2006 s44, EUTL176/2006 s53, EUTL214/2006 s7, EUTL325/2006 s12, EUTL329/2006 s7, EUTL90/2007 s12, EUTL104/2007 s3, EUTL116/2007 s3, EUTL125/2007 s9, EUTL128/2007 s6, EUTL128/2007 s19, EUTL142/2007 s3, EUTL163/2007 s7, EUTL172/2007 s48, EUTL289/2007 s4, EUTL304/2007 s21, EUTL309/2007 s40, EUTL309/2007 s47, EUTL325/2007 s69, EUTL348/2007 s1, EUTL350/2007 s1, EUTL69/2008 s10, EUTL88/2008 s1, EUTL114/2008 s3, EUTL115/2008 s10, EUTL125/2008 s7 , EUTL130/2008 s3, EUTL144/2008 s3, EUTL149/2008 s38, EUTL149/2008 s55, EUTL157/2008 s46, EUTL170/2008 s1, EUTL160/2008 s22, EUTL163/2008 s6, EUTL168/2008 s5, EUTL168/2008 s20, EUTL171/2008 s1, EUTL183/2008 s17, EUTL197/2008 s23, EUTL198/2008 s17, EUTL202/2008 s28, EUTL205/2008 s22, EUTL226/2008 s1, EUTL223/2008 s3, EUTL237/2008 s5, EUTL237/2008 s18, EUTL249/2008 s3, EUTL281/2008 s3, EUTL290/2008 s3, EUTL319/2008 s44, EUTL337/2008 s3, EUTL339/2008 s53, EUTL344/2008 s56, EUTL95/2009 s9, EUTL118/2009 s72, EUTL128/2009 s54, EUTL128/2009 s57, EUTL129/2009 s13, EUTL171/2009 s6, EUTL193/2009 s1, EUTL193/2009 s60, EUTL180/2009 s5, EUTL186/2009 s1, EUTL181/2009 s8, EUTL182/2009 s1, EUTL182/2009 s25, EUTL240/2009 s14, EUTL254/2009 s82, EUTL263/2009 s9, EUTL291/2009 s14, EUTL310/2009 s5, EUTL318/2009 s1, EUTL328/2009 s10, EUTL328/2009 s27, EUTL328/2009 s52, EUTL343/2009 s51, EUTL330/2009 s73, EUTL349/2009 s1, EUTL344/2009 s3, EUTL72/2010 s3, EUTL126/2010 s17, EUTL126/2010 s19, EUTL135/2010 s26, EUTL171/2010 s1, EUTL187/2010 s5, EUTL242/2010 s9, EUTL245/2010 s16, EUTL293/2010 s41, EUTL318/2010 s10, EUTL328/2010 s1, EUTL338/2010 s37, EUTL342/2010 s1, EUTL343/2010 s17, EUTL22/2011 s1, EUTL71/2011 s11, EUTL96/2011 s12, EUTL102/2011 s8, EUTL157/2011 s1
Ikraft
2011-08-01
CELEX-nr
32007R1234, 32005R1290, 32003R2336, 32009R0436, 31995R2988, 31976R1361, 31987R3846, 31988R2580, 31990R2921, 31991R2568, 31992R1776, 31995R1517, 31996R1831, 31998R0327, 31999R2799, 32000R1760, 32001R0747, 32001R2535, 32002R1019, 32002R2004, 32003R0546, 32003R1342, 32003R1709, 32004R0917, 32004R2092, 32005R0382, 32006R0951, 32006R0952, 32006R0967, 32006R0969, 32006R0972, 32006R1184, 32006R1731, 32006R1741, 32007R0341, 32007R0433, 32007R0491, 32007R0533, 32007R0536, 32007R0539, 32007R0616, 32007R0712, 32007R0759, 32007R1299, 32007R1359, 32007R1384, 32007R1385, 32007R1454, 32007R1528, 32007R1580, 32008R0223, 32008R0273, 32008R0376, 32008R0382, 32008R0412, 32008R0431, 32008R0491, 32008R0507, 32008R0508, 32008R0543, 32008R0555, 32008R0566, 32008R0589, 320080617, 32008R0619, 32008R0621, 32008R0657, 32008R0709, 32008R0720, 32008R0748, 32008R0760, 32008R0798, 32008R0826, 32008R0867, 32008R0868, 32008R0903, 32008R1041, 32008R1067, 32008R1180, 32008R1249, 32008R1276, 32008R1312, 32009R0296, 32009R0388, 32009R0437, 32009R0438, 32009R0442, 32009R0571, 32009R0606, 32009R607, 32009R0610, 32009R0612, 32009R0614, 32009R0617, 32009R0620, 32009R0828, 32009R0891, 32009R0933, 32009R1064, 32009R1130, 32009R1187, 32009R1216, 32009R1217, 32009R1219, 32009R1225, 32009R1234, 32009R1272, 32009R1274, 32010R0234, 32010R0446, 32010R0447, 32010R0479, 32010R0578, 32010R0642, 32010R0807, 32010R0817, 32010R1017, 32010R1125, 32010R1178, 32010R1245, 32010R1255, 32010R1260, 32011R0059, 32011R0265, 32011R0343, 32011R0372, 32011R0543
SFS-nummer
2011:926
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2011.
 • 2. Genom förordningen upphävs förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter.
 • 3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden som har inletts före ikraftträdandet.

Bilaga Har upphävts genom förordning (2014:1587).

Förordning (2013:913) om ändring i förordningen (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 9, 11, 12, 13, 15, 16 §§
Ikraft
2014-01-01
SFS-nummer
2013:913
Rubrik
Förordning (2013:913) om ändring i förordningen (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter

Förordning (2014:1587) om ändring i förordningen (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. bil.;ändr. 1, 2, 4, 6, 11, 15 §§
Ikraft
2015-02-01
SFS-nummer
2014:1587
Rubrik
Förordning (2014:1587) om ändring i förordningen (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter

Förordning (2015:611) om ändring i förordningen (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3, 8, 11 §§;ny 9 a §
Ikraft
2015-12-08
SFS-nummer
2015:611
Rubrik
Förordning (2015:611) om ändring i förordningen (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter

Förordning (2017:916) om ändring i förordningen (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 5 §§;ny 6 a §
Ikraft
2017-12-01
SFS-nummer
2017:916
Rubrik
Förordning (2017:916) om ändring i förordningen (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter

Förordning (2018:1063) om ändring i förordningen (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 21 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1063
Rubrik
Förordning (2018:1063) om ändring i förordningen (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation