lagen.nu

Förordning (2011:834) om insättningsgaranti

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2011-06-16
Ändring införd
t.o.m. SFS 2016:631
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2017-02-01

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar lagen (1995:1571) om insättningsgaranti. Avgift för prövning av kontovilkor

2 § Ett institut som ansöker om prövning av villkoren för ett kontoslag enligt 3 b § lagen (1995:1571) om insättningsgaranti ska betala en avgift på 2 000 kronor. Detsamma ska gälla för prövning av ändrade villkor för ett kontoslag. Avgiften ska betalas till garantimyndigheten när ansökan ges in. Förordning (2016:631).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:631

Samarbete mellan insättningsgarantisystem

3 § I fråga om återbetalningar för garantimyndighetens räkning till insättare i filialer som ett institut har upprättat i ett annat EES-land ska garantimyndigheten lämna instruktioner till insättningsgarantisystemet där filialen finns. Garantimyndigheten ska tillhandahålla de medel som krävs före utbetalningen och kompensera det utländska insättningsgarantisystemet för alla kostnader som det ådragit sig.

Återbetalningar till insättare i filialer som upprättats här i landet av ett institut i ett annat EES-land ska göras av garantimyndigheten för ett utländskt garantisystems räkning. Återbetalningarna ska göras i enlighet med instruktioner från insättningsgarantisystemet i institutets hemland och utbetalning ska ske när detta insättningsgarantisystem tillhandahållit de medel som krävs. Garantimyndigheten är inte ansvarig för åtgärder som myndigheten vidtar i enlighet med lämnade instruktioner. Garantimyndigheten ska, för det utländska insättningsgarantisystemets räkning, lämna information till samt vara berättigad att ta emot skriftväxling från berörda insättare. Förordning (2016:631).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2016:631, 2016:631

Vissa skyldigheter för garantimyndigheten

4 § Garantimyndigheten ska uppfylla den informations- och underrättelseskyldighet gentemot Europeiska bankmyndigheten som följer av artiklarna 10.10, 13.2 andra stycket och 14.5 andra stycket i direktiv 2014/49/EU, i den ursprungliga lydelsen. Förordning (2016:631).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:631

5 § Garantimyndigheten ska årligen fastställa myndighetens administrativa kostnader för utbetalningar enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti. Förordning (2016:631).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:631

6 § Garantimyndigheten ska på sin webbplats tillhandahålla all nödvändig information för insättarna som följer av direktiv 2014/49/EU, i den ursprungliga lydelsen. Förordning (2016:631).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:631

7 § Garantimyndigheten ska minst vart tredje år, eller oftare i de fall det anses vara lämpligt, stresstesta sina system. Det första stresstestet ska genomföras senast den 3 juli 2017.

För utförandet av stresstesterna får garantimyndigheten endast använda information som är nödvändig. Informationen får inte lagras längre än vad som krävs för det syftet. Förordning (2016:631).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:631

Bemyndigande

8 § Garantimyndigheten får meddela föreskrifter om beräkningen av avgifter för garantin enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti. Förordning (2016:631).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2016:631, 2016:631

9 § Garantimyndigheten får meddela närmare föreskrifter om hur instituten ska lämna information om garantin i enlighet med 11–11 c §§ lagen (1995:1571) om insättningsgaranti. Garantimyndigheten får också meddela närmare föreskrifter om hur mottagande av sådan information ska bekräftas. Förordning (2016:631).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:631

10 § Garantimyndigheten får meddela föreskrifter om sådana uppgifter om insättare och insättningar som avses i 16 § och 17 § första stycket lagen (1995:1571) om insättningsgaranti. Garantimyndigheten får vidare meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2016:631).

Samråd

11 § Innan garantimyndigheten meddelar föreskrifter med stöd av 8 §, ska den samråda med Finansinspektionen. Förordning (2016:631).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:631

Ändringar och övergångsbestämmelser

2011:834

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet
Ikraft
2011-07-01
SFS-nummer
2011:834

Förordning (2016:631) om ändring i förordningen (2011:834) om insättningsgaranti

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
direktiv 2014/49/EU
Omfattning
nuvarande 3 § betecknas 10 §;ändr. 2 §, rubr. närmast före nuvarande 3 § sättas närmast före 8 §;nya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 §§, rubr. närmast före 3, 4, 11 §§
Ikraft
2016-07-01
SFS-nummer
2016:631
Rubrik
Förordning (2016:631) om ändring i förordningen (2011:834) om insättningsgaranti
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation