lagen.nu

Förordning (2011:776) om elektroniska pengar

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
2011-06-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1843
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-12-10

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som ansluter till lagen (2011:755) om elektroniska pengar. Registerfrågor

2 § Finansinspektionen är personuppgiftsansvarig för det register som förs enligt 5 kap. 5 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar. Förordning (2018:341).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:341
3 § Har upphävts genom förordning (2018:341).

4 § I registret registreras uppgifter för varje institut för elektroniska pengar, registrerad utgivare, ombud och filial. Utöver vad som följer av 5 kap. 5 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar ska registret innehålla uppgift om namn eller företagsnamn och om personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer. Förordning (2018:1843).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1843

5 § Finansinspektionen ska anteckna i registret när myndigheten har fattat beslut om föreläggande att upphöra med verksamheten.

Bemyndigande

6 § Finansinspektionen får i fråga om lagen (2011:755) om elektroniska pengar meddela föreskrifter om

 • 1. beräkningen av genomsnittligt utestående skulder enligt 2 kap. 3 § 5,
 • 2. vad som utgör tillräckliga styr- och kontrollformer vid prövning av en ansökan enligt 2 kap. 6 § första stycket 2 a,
 • 3. beräkningen av kapitalkrav enligt 3 kap. 2 § första stycket,
 • 4. hur institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare ska hantera medel enligt 3 kap. 6 §,
 • 5. hur institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare ska hantera medel enligt 3 kap. 7 § andra stycket, som tagits emot i utbyte mot utgivna elektroniska pengar, och andra medel som tagits emot för genomförandet av betalningstransaktioner och hur stor andel av medlen hos instituten eller utgivarna som omfattas av skyddskraven enligt 3 kap. 7 § tredje och fjärde styckena,
 • 6. vilka uppgifter som institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare ska ge till Finansinspektionen enligt 3 kap. 8 §,
 • 7. vilka uppgifter som ska anses relevanta enligt 3 kap. 9 §,
 • 8. vad institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare ska iaktta och vilka krav institutet eller utgivaren ska uppfylla vid uppdragsavtal enligt 3 kap. 29 §,
 • 9. vilka upplysningar ett företag ska lämna till Finansinspektionen enligt 5 kap. 2 § och när upplysningarna ska lämnas,
 • 10. att vissa uppgifter som enligt 5 kap. 2 § ska lämnas till Finansinspektionen i stället ska lämnas till Statistiska centralbyrån,
 • 11. vilka uppgifter, utöver vad som anges i lagen, en ansökan om tillstånd eller om undantag från tillstånd ska innehålla samt vilka handlingar som samtidigt ska lämnas in till Finansinspektionen, och
 • 12. hur institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare ska fullgöra sina skyldigheter i fråga om anmälningar och underrättelser enligt 2 och 3 kap. Förordning (2018:169).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:505, 2018:169

7 § Innan Finansinspektionen meddelar föreskrifter med stöd av 6 § 10, ska inspektionen ge Riksbanken och Statistiska centralbyrån tillfälle att yttra sig. Förordning (2014:505).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:505
(Träder i kraft 2019-09-01 00:00:00)

8 § Polismyndigheten får meddela föreskrifter om hur uppgifter enligt 3 kap. 14 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar ska lämnas. Förordning (2018:1760).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1760

Ändringar och övergångsbestämmelser

2011:776

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet B
Förarbeten
EUTL267/2009 s7
Ikraft
2011-07-01
SFS-nummer
2011:776
CELEX-nr
32009L0110

Förordning (2014:505) om ändring av förordningen (2011:776) om elektroniska pengar

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 6 §;ny 7 §
Ikraft
2014-08-01
SFS-nummer
2014:505
Rubrik
Förordning (2014:505) om ändring av förordningen (2011:776) om elektroniska pengar

Förordning (2018:169) om ändring i förordningen (2011:776) om elektroniska pengar

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2018-05-01
SFS-nummer
2018:169
Rubrik
Förordning (2018:169) om ändring i förordningen (2011:776) om elektroniska pengar

Förordning (2018:341) om ändring i förordningen (2011:776) om elektroniska pengar

Officiell autentisk version

Omfattning
upph. 3 §;ändr. 2 §
Ikraft
2018-05-25
SFS-nummer
2018:341
Rubrik
Förordning (2018:341) om ändring i förordningen (2011:776) om elektroniska pengar

Förordning (2018:1760) om ändring i förordningen (2011:776) om elektroniska pengar

Officiell autentisk version

Omfattning
ny 8 §
Ikraft
2019-09-01
SFS-nummer
2018:1760
Rubrik
Förordning (2018:1760) om ändring i förordningen (2011:776) om elektroniska pengar

Förordning (2018:1843) om ändring i förordningen (2011:776) om elektroniska pengar

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:1843
Rubrik
Förordning (2018:1843) om ändring i förordningen (2011:776) om elektroniska pengar
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation