lagen.nu

Förordning (2011:714) om certifiering av transmissionsnätsföretag för el

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED E
Utfärdad
2011-06-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1584
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-01

Förordningens tillämpningsområde

1 § I denna förordning finns bestämmelser som ansluter till lagen (2011:710) om certifiering av transmissionsnätsföretag för el. Förordning (2018:1584).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1584

Ansökan om certifiering

2 § En ansökan om certifiering ska vara skriftlig och ges in till nätmyndigheten. Ansökan ska innehålla uppgifter om

 • 1. ledningar för vilka sökanden har nätkoncession eller har ansökt om nätkoncession, om ledningarna ingår i ett transmissionsnät,
 • 2. sökandens organisation och ägarförhållanden,
 • 3. huruvida någon på grund av avtal, bolagsordning, stadgar eller därmed jämförbara handlingar har rätt att utöva ett bestämmande inflytande över sökanden eller att utse eller avsätta ledamöter i sökandens styrelse eller motsvarande ledningsorgan,
 • 4. huruvida någon annan än sökanden äger eller på annat sätt förfogar över tillgångar som används i nätverksamheten,
 • 5. företag som sökanden äger aktier eller andelar i eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över,
 • 6. namn och personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum för styrelseledamöter, verkställande direktör, firmatecknare och andra personer med liknande ställning hos sökanden,
 • 7. huruvida styrelseledamot, verkställande direktör, firmatecknare eller annan person med liknande ställning hos sökanden har en motsvarande ställning i ett företag som producerar eller handlar med el eller naturgas eller på annat sätt utövar inflytande över ett sådant företag, och
 • 8. huruvida sökanden kontrolleras av eller kan antas komma att kontrolleras av en eller flera personer från tredje land. Förordning (2018:1584).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1584

3 § Till ansökan enligt 2 § ska registreringsbevis och sökandens bolagsordning eller jämförbara stadgar bifogas. Sökanden ska även ge in registreringsbevis för företag som sökanden äger aktier eller andelar i eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över.

Om sökanden inte är skyldig att upprätta en årsrapport enligt förordningen (1995:1145) om redovisning av nätverksamhet, ska även balansräkning, resultaträkning, noter och förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret bifogas.

Nätmyndighetens slutliga beslut

4 § Nätmyndigheten ska anmäla ett slutligt beslut om certifiering till Europeiska kommissionen. Anmälan ska innehålla en uppgift om de ledningar som ingår i det certifierade företagets transmissionsnät. Förordning (2018:1584).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1584

Certifiering i förhållande till tredje land

Anmälan till Europeiska kommissionen

5 § Nätmyndigheten ska anmäla till Europeiska kommissionen, om

 • 1. certifiering begärs av ett företag som kontrolleras av en eller flera personer från tredje land, om sökanden äger ett sådant överföringssystem som avses i artikel 11 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 2003/54/EG, i den ursprungliga lydelsen, eller annars ansvarar för drift och underhåll av ett sådant system, eller
 • 2. myndigheten får kännedom om en omständighet som kan leda till att en eller flera personer från tredje land får kontroll över ett transmissionsnät eller transmissionsnätsföretag. Förordning (2018:1584).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1584

Yttrande från Statens energimyndighet

6 § Nätmyndigheten ska inhämta ett yttrande från Statens energimyndighet när den prövar ett ärende om certifiering enligt 4 kap. lagen (2011:710) om certifiering av transmissionsnätsföretag för el. Förordning (2018:1584).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1584

Särskilda krav i fråga om en trygg energiförsörjning

7 § När nätmyndigheten prövar en fråga om certifiering enligt 4 kap. lagen (2011:710) om certifiering av transmissionsnätsföretag för el, ska myndigheten särskilt ta hänsyn till

 • 1. Europeiska unionens rättigheter och skyldigheter enligt internationell rätt när det gäller berört tredje land, inbegripet avtal som unionen är part i och som rör trygg energiförsörjning, och
 • 2. Sveriges rättigheter och skyldigheter enligt avtal som har ingåtts med berört tredje land, i den utsträckning avtalet är förenligt med EU-rätten. Förordning (2018:1584).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1584

Offentliggörande av beslut

8 § Nätmyndighetens slutliga beslut i ett ärende om certifiering enligt 4 kap. lagen (2011:710) om certifiering av transmissionsnätsföretag för el ska offentliggöras tillsammans med Europeiska kommissionens yttrande i ärendet. Nätmyndigheten bestämmer hur detta ska ske. Förordning (2018:1584).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1584

Ändringar och övergångsbestämmelser

2011:714

Tryckt format (PDF)

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED E
Förarbeten
EUTL211/2009 s55
Ikraft
2011-08-01
CELEX-nr
32009L0072
SFS-nummer
2011:714
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2011.
 • 2. Bestämmelserna i 5–8 §§ tillämpas för tid från och med den 3 mars 2013.

Förordning (2018:1584) om ändring i förordningen (2011:714) om certifiering av stamnätsföretag för el

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 §§
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:1584
Rubrik
Förordning (2018:1584) om ändring i förordningen (2011:714) om certifiering av stamnätsföretag för el
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation