lagen.nu

Förordning (2011:682) om försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Torsås kommun

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2011-05-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:565
Tidsbegränsad
2023-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-05-31

Innehåll

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om en försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Torsås kommun.

Vem som får anordna utbildningen

2 § Torsås kommun får anordna nationella program i gymnasieskolan genom distansundervisning för elever från hela landet. Utbildningen får påbörjas senast höstterminen 2019.

Utbildning som anordnas med stöd av denna förordning får inte räknas som sådan utbildning som ska erbjudas enligt 16 kap. 42 § skollagen (2010:800). Förordning (2018:565).

Ändringar/Förarbeten (4)

Skollagens och gymnasieförordningens tillämplighet

3 § Skollagen (2010:800) och gymnasieförordningen (2010:2039) gäller i tillämpliga delar för försöksverksamheten om inte annat framgår av denna förordning.

Utbildningens utformning

4 § Utbildningen anordnas som distansundervisning med studiehandledning.

Studiehandledning

5 § Studiehandledning anordnas i grupp eller enskilt och ges i form av undervisning vid högst tre preparandkurser under studiegången vilka tillsammans omfattar högst 15 veckor.

Dokumentation

6 § Elevernas studieresultat ska dokumenteras fortlöpande. Dokumentationen ska läggas upp på ett sådant sätt att det finns möjlighet att följa varje elevs studier och kunskapsutveckling.

Gymnasieexamen

7 § Gymnasieexamen utfärdas av den brevskola som ansvarar för undervisningen. Förordning (2013:756).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:756

Interkommunal ersättning

8 § Bestämmelser om interkommunal ersättning finns i 16 kap. 50 och 51 §§ skollagen (2010:800).

Uppföljning och utvärdering

9 § Torsås kommun ska medverka i uppföljning och utvärdering av försöksverksamheten.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2011:682

Tryckt format (PDF)

Departement
Utbildningsdepartementet
Ikraft
2011-07-01
SFS-nummer
2011:682
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011 och gäller till och med den 30 juni 2017.
  • 2. Bestämmelserna ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011.
  • 3. Genom förordningen upphävs förordningen (1992:1261) om distansundervisning på gymnasial nivå i Torsås.
  • 4. För elever som har påbörjat utbildning före den 1 juli 2011, och fullföljer sin utbildning enligt de bestämmelser som gällde när utbildningen påbörjades, gäller den upphävda förordningen. Slutbetyg får dock utfärdas senast den 1 juli 2015. Förordning (2013:756).
Tidsbegränsad
2023-07-01

Förordning (2013:756) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2011:682) om försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Torsås kommun, dels ändring i samma förordning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
forts. giltighet;ändr. 2, 7 §§, rubr. närmast före 7 §, p 4 ikrafttr- och övergångsbest.
Ikraft
2013-11-15
SFS-nummer
2013:756
Rubrik
Förordning (2013:756) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2011:682) om försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Torsås kommun, dels ändring i samma förordning

Förordning (2014:154) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2011:682) om försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Torsås kommun, dels ändring i samma förordning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
forts. giltighet;ändr. 2 §
Ikraft
2014-05-06
SFS-nummer
2014:154
Rubrik
Förordning (2014:154) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2011:682) om försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Torsås kommun, dels ändring i samma förordning

Förordning (2016:918) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2011:682) om försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Torsås kommun, dels ändring i samma förordning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
forts. giltighet;ändr. 2 §
Ikraft
2016-12-01
SFS-nummer
2016:918
Rubrik
Förordning (2016:918) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2011:682) om försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Torsås kommun, dels ändring i samma förordning

Förordning (2018:565) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2011:682) om försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Torsås kommun, dels ändring i samma förordning

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2018-06-30
SFS-nummer
2018:565
Rubrik
Förordning (2018:565) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2011:682) om försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Torsås kommun, dels ändring i samma förordning
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation