lagen.nu

Förordning (2011:595) om hävning av en registrering av ett företagsnamn

Departement
Näringsdepartementet RSN
Utfärdad
2011-05-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1841
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-02-01

1 § Denna förordning tillämpas i fråga om hävning av en registrering av ett företagsnamn enligt 3 kap. 4–18 §§ lagen (2018:1653) om företagsnamn. Förordning (2018:1841).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1841

2 § En ansökan om administrativ hävning av en registrering av ett företagsnamn och de handlingar som bifogas ansökan ska ges in i två exemplar. Förordning (2018:1841).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1841

3 § Om en uppgift som lämnats enligt 3 kap. 5 § första stycket 1 lagen (2018:1653) om företagsnamn ändras under tiden för registreringsmyndighetens handläggning, ska sökanden genast anmäla ändringen till registreringsmyndigheten. Förordning (2018:1841).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1841

4 § Ett föreläggande till innehavaren enligt 3 kap. 9 § lagen (2018:1653) om företagsnamn ska, utöver vad som anges i den paragrafen, innehålla upplysningar om följden av att yrkandet bestrids eller medges eller att bestridandet inte görs i rätt tid. Förordning (2018:1841).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1841

5 § Vid överlämnande av ett ärende till tingsrätt med stöd av 3 kap. 12 eller 15 § lagen (2018:1653) om företagsnamn ska alla handlingar i ärendet inklusive delgivningsbevis samt relevanta utskrifter ur det register där företagsnamnet är registrerat överlämnas till tingsrätten. Även utskrifter av andra uppgifter som kan vara av betydelse för den fortsatta handläggningen ska överlämnas. Handlingarna ska ingå i tingsrättens akt. Förordning (2018:1841).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1841

6 § Registreringsmyndigheten får meddela föreskrifter om att en ansökan om administrativ hävning och andra handlingar i ärendet får överföras elektroniskt till myndigheten och på vilket sätt detta ska ske.

Myndigheten får också meddela föreskrifter om i vilka fall en handling ska vara undertecknad med en elektronisk underskrift och vilka elektroniska underskrifter som får användas.

Registreringsmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om vad en ansökan om administrativ hävning och ett föreläggande som avses i 4 § i övrigt ska innehålla. Förordning (2016:594).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:594

7 § I ett ärende om administrativ hävning av en registrering av ett företagsnamn tas en ansökningsavgift ut med 450 kronor. Avgiften ska betalas när ansökan ges in. Avgiften betalas inte tillbaka om handläggningen av ärendet har påbörjats. Förordning (2018:1841).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1841

8 § Ett förfarande som avses i 3 kap. 4 § andra stycket lagen (2018:1653) om företagsnamn får inledas av Åklagarmyndigheten. Förordning (2018:1841).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1841

Ändringar och övergångsbestämmelser

2011:595

Tryckt format (PDF)

Departement
Näringsdepartementet RSN
Ikraft
2011-07-01
SFS-nummer
2011:595

Förordning (2016:594) om ändring i förordningen (2011:595) om administrativ hävning av en firmaregistrering

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2016-07-01
SFS-nummer
2016:594
Rubrik
Förordning (2016:594) om ändring i förordningen (2011:595) om administrativ hävning av en firmaregistrering

Förordning (2018:1841) om ändring i förordningen (2011:595) om administrativ hävning av en firmaregistrering

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5, 7 §§;ny 8 §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:1841
Rubrik
Förordning (2018:1841) om ändring i förordningen (2011:595) om administrativ hävning av en firmaregistrering
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation