lagen.nu

Drivmedelsförordning (2011:346)

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2011-03-31
Ändring införd
t.o.m. SFS 2019:123
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-03-21

1 § /Upphör att gälla U:2020-01-01 Denna förordning är meddelad med stöd av

22 § drivmedelslagen (2011:319) i fråga om 5–6 a, 10 och 11 §§, 12 § 1–3, 5 och 6 samt 13 §,

8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 12 § 4, och

8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Ytterligare bestämmelser om bränslen finns i svavelförordningen (2014:509). Förordning (2017:904).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (5)

(Träder i kraft 2020-01-01 00:00:00)

1 § Denna förordning är meddelad med stöd av

22 § drivmedelslagen (2011:319) i fråga om 5–6 a, 10–11 a §§, 12 § 1–3, 5 och 6 samt 13 §,

8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 12 § 4, och

8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Ytterligare bestämmelser om bränslen finns i svavelförordningen (2014:509). Förordning (2018:1517).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (5)

Definitioner

2 § Termer och uttryck i denna förordning har samma innebörd som i drivmedelslagen (2011:319).

(Träder i kraft 2020-01-01 00:00:00)

2 a § I denna förordning avses med miljöinformation om drivmedel information om ett drivmedels utsläpp av växthusgaser över livscykeln, vilka fossila råvaror eller förnybara råvaror som ingår i drivmedlet och råvarornas ursprungsland. Förordning (2018:1517).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1517

Miljöklasser

3 § En klassificering av drivmedel i någon av miljöklasserna i 4–6 och 8–10 §§ drivmedelslagen (2011:319) ska göras med hänsyn till de provningsmetoder som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG av den 13 oktober 1998 om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av rådets direktiv 93/12/EEG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1513. Förordning (2017:1298).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2012:395, 2015:564, 2017:1298

4 § Transportstyrelsen prövar om ett alternativt drivmedel uppfyller kraven i 12–15 §§ drivmedelslagen (2011:319).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Kostnader för information om felaktiga drivmedel

5 § Om Transportstyrelsen har fått kostnader för att i en drivmedelsleverantörs ställe informera om felaktiga drivmedel enligt 18 § drivmedelslagen (2011:319), ska drivmedelsleverantören ersätta kostnaderna.

Undantag från förbud

6 § Trots det som sägs i 6 och 16 §§ drivmedelslagen (2011:319) får bensin som är avsedd endast för drift av kolvmotorer i luftfartyg saluföras, om blyhalten i bensinen vid 15 grader Celsius inte överstiger 0,8 gram bly per liter bensin.

6 a § Trots förbudet i 16 § drivmedelslagen (2011:319) får en bensin eller ett dieselbränsle saluföras till den som avser att använda drivmedlet för att

 • 1. utveckla nya drivmedel, motorer eller utsläppsbegränsande anordningar,
 • 2. anpassa drivmedel, motorer eller utsläppsbegränsande anordningar för marknader utanför Europeiska unionen, eller
 • 3. i en anläggning för fordonstillverkning fylla på nytillverkade fordon så att fordonen kan levereras till sina köpare.

Saluföring med stöd av första stycket får inte ske där drivmedel saluförs till andra än dem som avses i första stycket. Förordning (2012:395).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:395

Kvalitetsrapport

7 § En kvalitetsrapport enligt 19 § drivmedelslagen (2011:319) ska lämnas till Transportstyrelsen. Förordning (2017:904).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:904

8 § Transportstyrelsen ska rapportera om kvaliteten på bensin och dieselbränslen till Europeiska kommissionen enligt artikel 8 i direktiv 98/70/EG.

Utsläppsrapport

9 § En utsläppsrapport enligt 20 § drivmedelslagen (2011:319) ska avse ett kalenderår och lämnas till Statens energimyndighet senast den 1 april året efter kalenderåret. Förordning (2017:904).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:904

Åtgärder för att minska utsläpp av växthusgaser

10 § I utsläppsrapporten enligt 9 § ska drivmedelsleverantören redogöra för vilka åtgärder som leverantören har vidtagit eller avser att vidta för att uppfylla kravet i 21 § drivmedelslagen (2011:319). Förordning (2017:904).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:904

11 § Användning av biodrivmedel för luftfart eller av andra biodrivmedel får anses som en åtgärd för uppfyllande av kravet i 21 § drivmedelslagen (2011:319) endast om

 • a) biodrivmedlet omfattas av ett hållbarhetsbesked enligt 3 kap. lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen, och
 • b) den mängd biodrivmedel som omfattas av åtgärden ingår i utsläppsrapportens redovisning av den totala volymen levererade drivmedel. Förordning (2017:904).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:904

Miljöinformation om drivmedel

(Träder i kraft 2020-05-01 00:00:00)

11 a § Den som bedriver verksamhet med att tillhandahålla ett flytande eller gasformigt drivmedel eller som i den verksamheten också tillhandahåller el som drivmedel, ska ge konsumenter miljöinformation om det drivmedel som tillhandahålls.

Informationen ska ges i enlighet med de föreskrifter som Statens energimyndighet meddelar med stöd av 13 § första stycket 3 och ska

 • 1. baseras på uppgifter som har lämnats enligt 20 § drivmedelslagen (2011:319), 9 § denna förordning, 3 kap. 1 e § lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen och 13 § förordningen (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen, oavsett om uppgifterna har krävts enligt bestämmelserna eller lämnats frivilligt,
 • 2. presenteras i sin helhet av drivmedelsleverantören på dennes webbplats, och
 • 3. anges kortfattat i en deklaration på de anordningar som i verksamheten är avsedda för konsumenters påfyllnad av drivmedlet.

På säljstället ska det framgå att informationen avser historiska data om det drivmedel som saluförs och inte aktuella data om det drivmedel som faktiskt erbjuds vid köptillfället. Förordning (2019:123).

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2019:123, 2018:1517
(Träder i kraft 2020-05-01 00:00:00)

11 b § Informationsskyldigheten i 11 a § gäller inte ett säljställe med en årlig försäljningsvolym som understiger 1 500 kubikmeter flytande drivmedel eller 1 000 000 kubikmeter gasformigt drivmedel. Om den som tillhandahåller drivmedlet ändå väljer att lämna information, ska informationen uppfylla kraven i 11 a §. Förordning (2018:1517).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1517
(Träder i kraft 2020-05-01 00:00:00)

11 c § Drivmedelsleverantören ska tillhandahålla de deklarationer som ska fästas på anordningar för påfyllnad av drivmedel enligt 11 a §. Förordning (2018:1517).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1517

Bemyndiganden

12 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

 • 1. skyldighet för den som tillhandahåller en bensin eller ett dieselbränsle att informera konsumenter om hur stor andel biodrivmedel som bensinen eller dieselbränslet har, om metalltillsatser i drivmedlet och om lämplig användning av olika bränsleblandningar,
 • 2. märkning, utformning, provning och kontroll av anordningar för påfyllning av drivmedel i syfte att minimera spill och säkra återföring av bensinångor,
 • 3. märkning av anordningar för påfyllning av drivmedel i syfte att informera konsumenter om metalltillsatser i drivmedlet,
 • 4. prövning som avses i 4 §,
 • 5. rapportering enligt 19 § drivmedelslagen (2011:319) och undantag från rapporteringsskyldigheten, och
 • 6. avgifter för tillsyn och för ärendehandläggning. Förordning (2014:538).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2012:395, 2014:538
(Upphör att gälla 2020-01-01 00:00:00)

13 § Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2017:904, 2018:1517, 2019:123
(Träder i kraft 2020-01-01 00:00:00)

13 § Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om

 • 1. rapportering enligt 20 § drivmedelslagen (2011:319) och om undantag från rapporteringsskyldigheten,
 • 2. hur minskning av växthusgasutsläpp enligt 21 § drivmedelslagen ska beräknas, och
 • 3. utformningen av och innehållet i information till konsumenter enligt 11 a § och när informationen ska vara fäst på påfyllnadsanordningen, publicerad på webbplatsen och uppdaterad.

Föreskrifterna enligt första stycket 3 ska i fråga om råvarornas ursprungsland avse uppgifter som är tillgängliga för drivmedelsleverantörerna och innebära att konsumenter ges information om varifrån råvarorna ursprungligen kommer. Om ursprungslandet är utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet men det saknas uppgift om vilket land som är ursprungsland, ska föreskrifterna innebära att konsumenterna får information om detta.

Innan Energimyndigheten meddelar föreskrifter enligt första stycket 3, ska myndigheten höra Kommerskollegium, Konsumentverket och Transportstyrelsen. Förordning (2019:123).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2017:904, 2018:1517, 2019:123

Tillsyn

(Upphör att gälla 2020-05-01 00:00:00)

14 § Tillsynen över att drivmedelslagen (2011:319), denna förordning och föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen följs ska utövas av

 • 1. Statens energimyndighet i fråga om 21 § drivmedelslagen (2011:319), 9 § denna förordning och föreskrifter som har meddelats med stöd av 13 § denna förordning, och
 • 2. Transportstyrelsen i övrigt. Förordning (2017:904).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2017:904, 2018:1517
(Träder i kraft 2020-05-01 00:00:00)

14 § Tillsynen över att drivmedelslagen (2011:319), denna förordning och föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen följs ska utövas av

 • 1. Statens energimyndighet i fråga om 21 § drivmedelslagen (2011:319), 9 och 11 a–c §§ denna förordning och föreskrifter som har meddelats med stöd av 13 § denna förordning, och
 • 2. Transportstyrelsen i övrigt. Förordning (2018:1517).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2017:904, 2018:1517

Uppföljning

(Träder i kraft 2020-01-01 00:00:00)

15 § Statens energimyndighet ska följa upp effekterna av den miljöinformation om drivmedel som ska ges enligt denna förordning. Förordning (2018:1517).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1517

Ändringar och övergångsbestämmelser

2011:346

Tryckt format (PDF)

Departement
Miljö- och energidepartementet
Förarbeten
EUTL140/2009 s88, EGTL350/1998 s58
Ikraft
2011-05-01
SFS-nummer
2011:346
CELEX-nr
31998L0070, 32009L0030

Förordning (2012:395) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL285/2009 s36, EUTL147/2011 s15, EGTL204/1998 s37, EUTL363/2006 s81, EGTL350/1998 s58
Ikraft
2012-07-01
CELEX-nr
32009L0126, 32011L0063, 31998L0034, 32006L0096, 31998L0070
Omfattning
ändr. 1, 3, 12 §§;ny 6 a §
SFS-nummer
2012:395
Rubrik
Förordning (2012:395) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)

Förordning (2014:511) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2014-07-01
SFS-nummer
2014:511
Rubrik
Förordning (2014:511) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)

Förordning (2014:538) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 12 §§
Ikraft
2014-08-01
SFS-nummer
2014:538
Rubrik
Förordning (2014:538) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)

Förordning (2015:564) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2015-10-13
SFS-nummer
2015:564
Rubrik
Förordning (2015:564) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)

Förordning (2017:904) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 7, 9, 10, 11, 13, 14 §§, rubr. närmast före 7, 9 §§
Ikraft
2017-11-01
SFS-nummer
2017:904
Rubrik
Förordning (2017:904) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)

Förordning (2017:1298) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
direktiv (EU) 2015/1513
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2018-01-09
SFS-nummer
2017:1298
Rubrik
Förordning (2017:1298) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)

Förordning (2018:1517) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 1, 13, 14 §§;nya 2 a, 11 a, 11 b, 11 c, 15 §§, rubr. närmast före 11 a, 15 §§
Ikraft
2020-01-01
SFS-nummer
2018:1517
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020 i fråga om 1, 2 a, 13 och 15 §§ och i övrigt den 1 maj 2020. Förordning (2019:123).

Rubrik
Förordning (2018:1517) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)

Förordning (2019:123) om ändring i förordningen (2018:1517) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 11 a, 13 §§ i 2018:1517, ikrafttr.best. till 2018:1517
Ikraft
2020-01-01
SFS-nummer
2019:123
Rubrik
Förordning (2019:123) om ändring i förordningen (2018:1517) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation