lagen.nu

Förordning (2011:339) om handikappanpassning av vissa byggnader

Departement
Finansdepartementet BB
Utfärdad
2011-03-31
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-15

1 § I denna förordning finns bestämmelser om vissa byggnaders tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

2 § Om det i en byggnad finns utrymme för resande i sådan kollektivtrafik som avses i lagen (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik, ska bestämmelserna i 8 kap. plan- och bygglagen (2010:900) och 3 kap. plan- och byggförordningen (2011:338) om krav på byggnaders tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga tilllämpas även i fråga om en byggnad som har uppförts före den 1 juli 1977 eller för vilken byggnadslov har beviljats före nämnda dag. Ett sådant utrymme ska anordnas så att det uppfyller skäliga anspråk på handikappanpassning.

3 § Boverket får meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2011:339

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet BB
Ikraft
2011-05-02
SFS-nummer
2011:339
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation