lagen.nu

Förordning (2011:306) om behandling av personuppgifter i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets verksamhet i fråga om det statliga tandvårdsstödet

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2011-03-24
Ändring införd
t.o.m. SFS 2019:117
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-03-14

Tillämpningsområde m.m.

1 § Denna förordning gäller vid helt eller delvis automatiserad behandling av personuppgifter i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets verksamhet i fråga om det statliga tandvårdsstödet enligt lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd och förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd samt förordningen (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

De ord och benämningar som används i förordningen har samma betydelse som i lagen och förordningen om statligt tandvårdsstöd.

Personuppgiftsansvarig

2 § Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av personuppgifter enligt denna förordning.

Förhållandet till annan reglering

3 § Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

Vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna förordning. Förordning (2018:468).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:468

Ändamål med behandling av personuppgifter

4 § Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får behandla personuppgifter om det behövs för att:

  • 1. fatta beslut om utformningen av det statliga tandvårdsstödet i fråga om ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder, referenspriser för de ersättnings- berättigande åtgärderna samt beloppsgränser och ersättningsgrader inom skyddet mot höga kostnader,
  • 2. genomföra uppföljning av utvecklingen på tandvårdsområdet, och
  • 3. tillhandahålla information i en prisjämförelsetjänst för tandvård inom det statliga tandvårdsstödet.

Personuppgifter som behandlas för de ändamål som anges i första stycket får också behandlas för att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning. Personuppgifterna får även behandlas för andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in. Förordning (2019:117).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2018:468, 2019:117

Personuppgifter som får behandlas

5 § Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får endast behandla sådana personuppgifter som anges i 19 a och 19 b §§ förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd.

Uppgifter som avses i första stycket får inte behandlas i syfte att röja en patients identitet. Förordning (2019:117).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2019:117

Betydelsen av den enskildes inställning

6 § Behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna förordning får utföras även om den enskilde motsätter sig det.

Tillgången till personuppgifter

7 § Tillgången till personuppgifter ska alltid begränsas till vad var och en behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

Information

8 § Artikel 15 i EU:s dataskyddsförordning om rätten till tillgång gäller inte för personuppgifter som behandlas för ändamål enligt 4 §. Förordning (2018:468).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:468
9 § Har upphävts genom förordning (2018:468).

Ändringar och övergångsbestämmelser

2011:306

Tryckt format (PDF)

Departement
Socialdepartementet
Ikraft
2011-05-01
SFS-nummer
2011:306

Förordning (2018:468) om ändring i förordningen (2011:306) om behandling av personuppgifter i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets verksamhet i fråga om det statliga tandvårdsstödet

Officiell autentisk version

Omfattning
upph. 9 §, rubr. närmast före 9 §;ändr. 3, 4, 8 §§, rubr. närmast före 3 §
Ikraft
2018-05-25
SFS-nummer
2018:468
Rubrik
Förordning (2018:468) om ändring i förordningen (2011:306) om behandling av personuppgifter i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets verksamhet i fråga om det statliga tandvårdsstödet

Förordning (2019:117) om ändring i förordningen (2011:306) om behandling av personuppgifter i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets verksamhet i fråga om det statliga tandvårdsstödet

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 4, 5 §§
Ikraft
2019-04-15
SFS-nummer
2019:117
Rubrik
Förordning (2019:117) om ändring i förordningen (2011:306) om behandling av personuppgifter i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets verksamhet i fråga om det statliga tandvårdsstödet
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation