lagen.nu

Förordning (2011:268) om lärar- och förskollärarregister

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2011-03-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1360
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-15

Inledning

1 § För de ändamål som anges i 5 och 6 §§ ska Statens skolverk med hjälp av automatiserad behandling föra ett register över legitimerade och tidigare legitimerade lärare och förskollärare.

Förhållandet till annan reglering

2 § Denna förordning kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i EU:s dataskyddsförordning. Förordning (2018:1360).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2018:1360, 2018:1360

2 a § Vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna förordning. Förordning (2018:1360).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1360

3 § Artikel 21.1 i EU:s dataskyddsförordning om rätten att göra invändningar gäller inte vid sådan behandling som är tillåten enligt denna förordning. Förordning (2018:1360).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1360

Personuppgiftsansvarig

4 § Statens skolverk är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i registret.

Registrets ändamål

5 § Personuppgifterna i registret får behandlas för att föra en aktuell förteckning över legitimerade och tidigare legitimerade lärare och förskollärare.

Lagrumshänvisningar hit (3)

6 § Personuppgifterna i registret får, utöver det som anges i 5 §, behandlas om det är nödvändigt för att

Personuppgifterna i registret får också behandlas för att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning. Förordning (2018:1360).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2013:828, 2016:184, 2018:1360

Registrets innehåll

7 § Registret får innehålla endast följande uppgifter:

  • 1. namn och kön,
  • 2. personnummer, samordningsnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum,
  • 3. yrke, lärosäte som utfärdat examen, utbildningsland och datum för utfärdande av examen,
  • 4. lärarens eller förskollärarens behörighet enligt legitimationen,
  • 5. datum för utfärdande av legitimation,
  • 6. om beslut om varning eller återkallelse av legitimation har meddelats,
  • 7. sådana tekniska och administrativa uppgifter som är nödvändiga för att registerändamålen ska kunna tillgodoses.

Registret får inte innehålla uppgifter om skälen för de beslut som avses i första stycket 6.

Direktåtkomst

8 § Direktåtkomst får inte medges till uppgifterna i registret.

Utlämnande på medium för automatiserad behandling

9 § Personuppgifterna i registret får lämnas ut på medium för automatiserad behandling om uppgifterna ska behandlas för de ändamål som anges i 5 och 6 §§.

Information

10 § Statens skolverk ska, utöver vad som följer av EU:s dataskyddsförordning, informera den registrerade om

  • 1. vilken typ av uppgifter som registret får innehålla,
  • 2. de sekretess- och säkerhetsbestämmelser som gäller för registret, och
  • 3. vad som gäller i fråga om sökbegrepp, direktåtkomst och utlämnande av uppgifter på medium för automatiserad behandling. Förordning (2018:1360).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1360
11 § Har upphävts genom förordning (2018:1360).

Ändringar och övergångsbestämmelser

2011:268

Tryckt format (PDF)

Departement
Utbildningsdepartementet
Förarbeten
EUTL255/2005 s22, EUTL93/2009 s11
Ikraft
2011-07-01
SFS-nummer
2011:268
CELEX-nr
32005L0036, 32009R0279

Förordning (2013:828) om ändring i förordningen (2011:268) om lärar- och förskollärarregister

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2013-12-01
SFS-nummer
2013:828
Rubrik
Förordning (2013:828) om ändring i förordningen (2011:268) om lärar- och förskollärarregister

Förordning (2016:184) om ändring i förordningen (2011:268) om lärar- och förskollärarregister

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
direktiv 2005/36/EG
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2016-04-15
SFS-nummer
2016:184
Rubrik
Förordning (2016:184) om ändring i förordningen (2011:268) om lärar- och förskollärarregister

Förordning (2018:1360) om ändring i förordningen (2011:268) om lärar- och förskollärarregister

Officiell autentisk version

Omfattning
upph. 11 §, rubr. närmast före 11 §;ändr. 2, 3, 6, 10 §§;ny 2 a §, rubr. närmast före 2 §
Ikraft
2018-08-01
SFS-nummer
2018:1360
Rubrik
Förordning (2018:1360) om ändring i förordningen (2011:268) om lärar- och förskollärarregister
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation