lagen.nu

Förordning (2011:1262) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2011-12-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1870
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-12-10

1 § Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster. Förordning (2014:1082).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1082

2 § Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster. Förordning (2014:1082).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1082

3 § En ansökan om sådant identifieringsbeslut som avses i 4 a § lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster ska innehålla följande uppgifter:

  • 1. namn,
  • 2. postadress,
  • 3. elektroniska adresser (inbegripet webbplatser), och
  • 4. nationellt skattenummer.

Ansökan ska också innehålla

  • 1. en försäkran om att sökanden inte har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe i Sverige eller i ett annat EU-land, och
  • 2. uppgift om när verksamheten är planerad att inledas. Förordning (2018:1870).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:1082, 2018:1870

3 a § Formulär för ansökan om identifieringsbeslut enligt lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster ska fastställas av Skatteverket. Förordning (2014:1082).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1082

4 § Skatteverket får meddela föreskrifter om utformningen av identifieringsnummer enligt 7 § lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster för identifieringsbeslut som fattas enligt 4 a § den lagen. Förordning (2014:1082).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1082

5 § Den som omfattas av ett identifieringsbeslut enligt 4 a § lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster ska på elektronisk väg få underrättelse från Skatteverket om sitt identifieringsnummer enligt 7 § den lagen. Förordning (2014:1082).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1082

6 § Om tjänsterna har tillhandahållits i en annan valuta än euro, ska beloppet räknas om till euro. Omräkningen ska göras enligt den växelkurs som offentliggjorts av Europeiska centralbanken för den sista dagen i redovisningsperioden eller, om någon kurs inte har offentliggjorts för den dagen, enligt den växelkurs som offentliggörs närmast därefter. Förordning (2014:1082).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1082

7 § Den som för det konto för skattebetalningar som avses i 15 § andra stycket lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster ska redovisa inbetald skatt till Skatteverket. Förordning (2014:1082).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1082

8 § Bestämmelser om förfarandet för utbyte av information och överföring av pengar mellan EU-ländernas behöriga myndigheter när det gäller sådan mervärdesskatt som omfattas av bestämmelserna i lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster eller av motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land finns i rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri. Förordning (2014:1082).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1082

9 § För deklarationer och övriga uppgifter som har lämnats till Skatteverket enligt lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land tillämpas bestämmelserna i 20 kap. 1 §, 2 § första stycket och 3 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261). Detsamma gäller för uppgifter i handlingar som har upprättats eller som har tagits om hand för granskning av Skatteverket enligt lagen om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land. Förordning (2014:1082).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1082

10 § Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster samt föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. Förordning (2014:1082). Förordning (2014:1082).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1082

Ändringar och övergångsbestämmelser

2011:1262

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet S2
Ikraft
2012-01-01
SFS-nummer
2011:1262
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas på redovisningsperioder som börjar efter utgången av 2011.

Förordning (2014:1082) om ändring i förordningen (2011:1262) om redovisning, betalning och kontroll av mervärdesskatt för elektroniska tjänster

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 §§;ny 3 a §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1082
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.
  • 2. Förordningen tillämpas på redovisningsperioder som börjar efter utgången av december 2014.
Rubrik
Förordning (2014:1082) om ändring i förordningen (2011:1262) om redovisning, betalning och kontroll av mervärdesskatt för elektroniska tjänster

Förordning (2018:1870) om ändring i förordningen (2011:1262) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr 3 §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:1870
Rubrik
Förordning (2018:1870) om ändring i förordningen (2011:1262) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation