lagen.nu

Förordning (2011:1159) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag

Departement
Finansdepartementet BB
Utfärdad
2011-11-24
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-15

1 § I denna förordning finns bestämmelser som kompletterar lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.

2 § De uppgifter om värdeöverföringar som enligt 6 § lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag ska lämnas varje år ska lämnas till länsstyrelsen.

Lagrumshänvisningar hit (1)

3 § Länsstyrelsen ska i en skriftlig rapport sammanställa uppgifterna enligt 2 §. Rapporten ska innehålla en redogörelse för

– uppgifter om gjorda värdeöverföringar, samlat och fördelat på olika former av värdeöverföringar,

– hur de gjorda värdeöverföringarna förhåller sig till reglerna enligt

3–5 §§ lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, och

– i vilken utsträckning som värdeöverföringar skett enligt undantagen från värdeöverföringsbegränsningen och för vilka ändamål.

Rapporten ska lämnas till Boverket senast den 1 oktober varje år.

Lagrumshänvisningar hit (2)

4 § Boverket ska

– bistå länsstyrelserna i arbetet enligt 3 §,

– sammanställa de uppgifter som länsstyrelserna lämnar enligt 3 §, och

– följa de allmännyttiga och kommunala bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden inklusive de förändrade förutsättningarna för bostadsaktiebolagen när det gäller konkurrens, valfrihet, segregation samt modernisering och underhåll av beståndet.

Boverket ska årligen i en skriftlig rapport redovisa sin verksamhet enligt första stycket. Rapporten ska lämnas till regeringen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2011:1159

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet BB
Ikraft
2012-01-01
SFS-nummer
2011:1159
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.
  • 2. Genom förordningen upphävs förordningen (2003:348) om skälig utdelning från allmännyttiga bostadsföretag.
  • 3. Den upphävda förordningen gäller fortfarande för utdelning enligt lagen (2002:102) om allmännyttiga bostadsföretag.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation