lagen.nu

Förordning (2011:1126) om kollektivtrafik

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
2011-11-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2016:1213
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-01

Förordningens innehåll

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter i anslutning till lagen (2010:1065) om kollektivtrafik.

Tillsynsmyndighet

2 § Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet enligt 5 kap. 1 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik. Förordning (2016:1213).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:1213

Bemyndiganden m.m.

Anmälningsskyldighet

3 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om den anmälningsskyldighet för kollektivtrafikföretag som avses i 4 kap. 1 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik.

Trafikantinformation

4 § Ett kollektivtrafikföretag ska lämna den information om sitt trafikutbud som avses i 4 kap. 2 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik till

  • 1. Transportstyrelsen, eller
  • 2. det organ till vilket Transportstyrelsen med stöd av 5 § har överlämnat uppgiften att ta emot informationen.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om skyldigheten att lämna information enligt första stycket. Innan Transportstyrelsen meddelar sådana föreskrifter ska myndigheten höra Konkurrensverket.

5 § Transportstyrelsen får överlämna uppgiften att ta emot den information som avses i 4 § första stycket till en statlig förvaltningsmyndighet eller en enskild juridisk person.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Uppföljning och utvärdering

6 § Ett kollektivtrafikföretag, en behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70 (EU:s kollektivtrafikförordning) och den till vilken befogenhet överlämnats enligt 3 kap. 2 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik ska till Transportstyrelsen lämna de uppgifter som behövs för utvärdering och uppföljning av utvecklingen av marknaden för kollektivtrafik.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om uppgiftsskyldigheten enligt första stycket. Förordning (2016:1213).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2012:438, 2016:1213

Undantag från anmälnings- och informationsskyldighet

7 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om undantag från skyldighet som anges i 4 kap. 1, 2 eller 3 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik.

Transportstyrelsen får även besluta om sådana undantag i enskilda fall. Ett beslut om undantag får förenas med villkor. Förordning (2016:1213).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2016:1213, 2012:438

Avgifter

8 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för prövning av en ansökan om undantag enligt 7 § och för tillsyn enligt 5 kap. 1 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 1–4 kap. i den lagen. Förordning (2016:1213).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:1213

Upphandling av kollektivtrafik

Annonsering av upphandling

9 § I artikel 7.2 och 7.3 i EU:s kollektivtrafikförordning finns bestämmelser om offentliggörande av planerade upphandlingar och av uppgifter om direkttilldelade avtal i vissa fall. Förordning (2016:1213).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:1213

10 § Europeiska kommissionen har utarbetat standardformulär för offentliggörande av upphandlingar. Formulären finns tillgängliga via Europeiska unionens publikationsbyrå. Förordning (2016:1213).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:1213

11 § Bestämmelserna i 12–16 §§ kompletterar 4 a kap. 6 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik i fråga om annonsering av upphandling. Förordning (2016:1213).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:1213

12 § En annons om upphandling enligt 8 kap. 1, 6 och 7 §§ och 14 kap. 16 § lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner ska skickas elektroniskt till Europeiska unionens publikationsbyrå för publicering.

Upphandlingen får dessutom offentliggöras på något annat sätt under förutsättning att 14 och 15 §§ följs. Förordning (2016:1213).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:1213

13 § En behörig myndighet enligt EU:s kollektivtrafikförordning eller den till vilken befogenhet överlämnats enligt 3 kap. 2 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik ska kunna visa vilken dag den skickat en annons enligt 12 § första stycket till Europeiska unionens publikationsbyrå. Förordning (2016:1213).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:1213

14 § En behörig myndighet enligt EU:s kollektivtrafikförordning eller den till vilken befogenhet överlämnats enligt 3 kap. 2 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik får inte på egen hand publicera eller på något annat sätt offentliggöra innehållet i en annons enligt 12 § första stycket innan den har skickats till Europeiska unionens publikationsbyrå. Förordning (2016:1213).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:1213

15 § En annons som offentliggörs på egen hand av en behörig myndighet enligt EU:s kollektivtrafikförordning eller den till vilken befogenhet överlämnats enligt 3 kap. 2 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik får inte innehålla någon annan information än den som har skickats till Europeiska unionens publikationsbyrå. Annonsen ska innehålla uppgift om vilken dag den skickades till publikationsbyrån. Förordning (2016:1213).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:1213

16 § En behörig myndighet enligt EU:s kollektivtrafikförordning eller den till vilken befogenhet överlämnats enligt 3 kap. 2 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik får välja på vilket eller vilka av Europeiska unionens språk en annons som skickas till Europeiska unionens publikationsbyrå ska publiceras. Endast den eller de publicerade språkversionerna ska gälla. Förordning (2016:1213).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:1213

Allmän förvaltningsdomstols underrättelseskyldighet

17 § En allmän förvaltningsdomstol ska till Konkurrensverket skicka en dom eller ett slutligt beslut i ett mål om överprövning av upphandling som avser

  • 1. tjänstekontrakt för kollektivtrafik på järnväg, med tunnelbana eller på vatten, eller
  • 2. tjänstekoncession för kollektivtrafik. Förordning (2016:1213).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:1213

Ändringar och övergångsbestämmelser

2011:1126

Tryckt format (PDF)

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft
2012-01-01
SFS-nummer
2011:1126

Förordning (2012:438) om ändring i förordningen (2011:1126) om kollektivtrafik

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL315/2007 s1
Ikraft
2012-08-01
CELEX-nr
32007R1370
Omfattning
ändr. 6 §;ny 7 §, rubr. närmast före 7 §
SFS-nummer
2012:438
Rubrik
Förordning (2012:438) om ändring i förordningen (2011:1126) om kollektivtrafik

Förordning (2016:1213) om ändring i förordningen (2011:1126) om kollektivtrafik

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 6, 7 §§, rubr. närmast före 7 §;nya 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 §§, rubr. närmast 8, 9, 17 §§
Ikraft
2017-01-01
SFS-nummer
2016:1213
Rubrik
Förordning (2016:1213) om ändring i förordningen (2011:1126) om kollektivtrafik
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation