lagen.nu

Lag (2010:921) om mark- och miljödomstolar

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2010-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:502
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-05-19

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Denna lag gäller handläggningen av mål och ärenden i mark- och miljödomstol och Mark- och miljööverdomstolen samt sådan handläggning i Högsta domstolen som följer av bestämmelser i denna lag.

Regeringen meddelar föreskrifter om vilka tingsrätter som ska vara mark- och miljödomstolar samt om mark- och miljödomstolarnas domsområden.

Mark- och miljööverdomstol är Svea hovrätt.

2 § En mark- och miljödomstols domar och beslut får överklagas till Mark- och miljööverdomstolen, om inte annat är föreskrivet.

Mark- och miljööverdomstolens domar och beslut får överklagas till Högsta domstolen, om inte annat är föreskrivet.

Lagrumshänvisningar hit (1)

3 § En mark- och miljödomstol handlägger mål och ärenden enligt det som föreskrivs i miljöbalken, fastighetsbildningslagen (1970:988), plan- och bygglagen (2010:900) och annan lag.

Ett mål eller ärende vid en mark- och miljödomstol inleds genom

  • 1. en ansökan om stämning eller en annan ansökan till mark- och miljödomstolen, eller
  • 2. att en förvaltningsmyndighets eller en kommuns beslut överklagas till mark- och miljödomstolen.

Rättsfall (1)

MÖD 2012:32: Avvisning av överklagande av beslut om CITES-intyg ----- Fråga om överklagande...

2 kap. Domstolarna och deras sammansättning

1 § I mark- och miljödomstol och Mark- och miljööverdomstolen ska det finnas lagfarna domare och tekniska råd.

I mark- och miljödomstolen dömer också särskilda ledamöter.

Rättens ordförande ska alltid vara en lagfaren domare. När rätten består av fler än en lagfaren domare tillämpas bestämmelserna i 1 kap. 3 f § rättegångsbalken i en mark- och miljödomstol och bestämmelserna i 2 kap. 4 b § rättegångsbalken i Mark- och miljööverdomstolen. Lag (2018:421).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:421

2 § Ett tekniskt råd ska ha teknisk eller naturvetenskaplig utbildning och erfarenhet av sådana sakfrågor som domstolen prövar.

En särskild ledamot ska ha erfarenhet av sådana sakfrågor som faller inom Naturvårdsverkets, Havs- och vattenmyndighetens, Boverkets eller Lantmäteriets verksamhetsområde, av industriell, kommunal eller areell verksamhet eller av vatten- och avloppsfrågor. Lag (2015:686).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2011:587, 2015:686

3 § I lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare finns bestämmelser om utnämning av tekniska råd.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer anställer vikarier för tekniska råd och förordnar de särskilda ledamöterna i mark- och miljödomstol. Den som ska tjänstgöra som särskild ledamot ska vara svensk medborgare och får inte vara underårig, i konkurs eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer utser vilka av de lagfarna domarna i tingsrätt och Svea hovrätt som ska tjänstgöra i mark- och miljödomstol respektive Mark- och miljööverdomstolen. Lag (2018:421).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:1885, 2018:421

4 § I ett mål eller ärende där mark- och miljödomstolen är första instans ska rätten vid huvudförhandling eller sammanträde bestå av en lagfaren domare och av ett tekniskt råd och två särskilda ledamöter. En av de särskilda ledamöterna ska ha erfarenhet av sådana sakfrågor som faller inom Naturvårdsverkets, Havs- och vattenmyndighetens, Boverkets eller Lantmäteriets verksamhetsområde eller av vatten- och avloppsfrågor. Den andra särskilda ledamoten ska ha erfarenhet av industriell, kommunal eller areell verksamhet, av sådana sakfrågor som faller inom nämnda förvaltningsmyndigheters verksamhetsområden eller av vatten- och avloppsfrågor. I stället för en av de särskilda ledamöterna får ytterligare en lagfaren domare eller ett tekniskt råd ingå i rätten, om målets eller ärendets beskaffenhet motiverar det.

Första stycket gäller också när ett mål eller ärende avgörs i sak utan huvudförhandling eller sammanträde om det inte med hänsyn till målets omfattning och svårighetsgrad är tillräckligt att rätten består av ordföranden och ett tekniskt råd.

Utöver det som sägs i första stycket får ytterligare en eller två ledamöter ingå i rätten. Om rätten utökas med två ledamöter ska den ena ledamoten vara lagfaren domare och den andra tekniskt råd eller särskild ledamot. Lag (2018:421).

Rättsfall (1)

MÖD 2017:44: Särtaxa ----- Mark- och miljödomstolen avgjorde målet, som bl.a. avsåg...

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (4)

5 § I mål och ärenden där mark- och miljödomstolen är första instans får rätten vid annan handläggning än som avses i 4 § samt vid sammanträde för muntlig förberedelse bestå av en lagfaren domare. Detsamma gäller vid huvudförhandling i fall som avses i 1 kap. 3 a § andra och tredje styckena rättegångsbalken. Om det finns skäl för det får rättens sammansättning utökas med en lagfaren ledamot eller ett tekniskt råd.

Det som föreskrivs i första stycket första meningen gäller också i mål om utdömande av vite på särskild talan av myndighet. Lag (2010:1886).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1886

6 § I ett mål som har överklagats till mark- och miljödomstolen ska, om inte annat följer av andra eller tredje stycket eller 7 §, rätten vid avgörande i sak bestå av en lagfaren domare och ett tekniskt råd.

I stället för det tekniska rådet får ytterligare en lagfaren domare ingå i rätten, om målets beskaffenhet föranleder det. Om målets svårighetsgrad eller omfattning föranleder det, får rätten ha den sammansättning som enligt 4 § gäller vid huvudförhandling.

Vid avgörande i sak av en tillståndsfråga enligt miljöbalken ska rätten ha den sammansättning som enligt 4 § gäller vid huvudförhandling, om målet inte är av enkel beskaffenhet. Lag (2018:421).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:421

7 § I mål som har överklagats till mark- och miljödomstolen får rätten vid annan handläggning än som avses i 6 § bestå av en lagfaren domare. Detsamma gäller vid avgörande i sak av sådana mål som är av enkel beskaffenhet, utom i de fall som avses i 6 § tredje stycket.

8 § Om det i rätten ska ingå andra än lagfarna domare, bestämmer rättens ordförande med hänsyn till de frågor som prövas i målet och med iakttagande av vad som föreskrivs i 4 § första stycket om de särskilda ledamöterna vilka som ska ingå i rätten.

9 § Om mark- och miljödomstolen består av fler än två ledamöter och en av ledamöterna får förhinder sedan huvudförhandling eller motsvarande handläggning har påbörjats, är rätten ändå domför om en av de kvarvarande ledamöterna är lagfaren domare.

10 § I ett mål eller ärende som har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen ska rätten bestå av minst fyra ledamöter, av vilka minst tre ska vara lagfarna domare. Minst fyra lagfarna domare ska dock alltid delta i rätten, om tre lagfarna domare har ingått i rätten i mark- och miljödomstolen. Om en av de lagfarna domarna får förhinder sedan en huvudförhandling eller någon annan handläggning har påbörjats, är rätten ändå domför. Fler än fem ledamöter får inte delta. Tekniskt råd ska alltid ingå i rätten, om det inte är uppenbart obehövligt.

Vid behandling av frågor om prövningstillstånd eller vid prövning av en ansökan om resning eller återställande av försutten tid eller en klagan över domvilla ska Mark- och miljööverdomstolen bestå av tre lagfarna domare. Ett tekniskt råd får dock ingå i rätten i stället för en av de lagfarna domarna.

Om det i rätten ska ingå andra än lagfarna domare bestämmer rättens ordförande med hänsyn till de frågor som prövas i målet vilka som ska ingå.

Vid avskrivning efter återkallelse får rätten bestå av en lagfaren domare. Lag (2018:421).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2017:315, 2018:421

11 § I fråga om åtgärder som avser endast beredningen av ett mål eller ärende tillämpas 1 kap. 3 e § rättegångsbalken i en mark- och miljödomstol och 2 kap. 4 § femte och sjätte styckena rättegångsbalken i Mark- och miljööverdomstolen.

3 kap. Allmänna bestämmelser

1 § Mål om utövande av miljöfarlig verksamhet, vattenverksamhet, vattenanläggningar och ersättning vid vattenverksamhet samt om utdömande av vite enligt miljöbalken efter särskild ansökan av myndighet prövas av den mark- och miljödomstol inom vars område verksamheten i huvudsak bedrivs, har bedrivits eller kommer att bedrivas. Mål om utövande av verksamhet vid anläggningar som ingår i ett sammanhängande system för hantering, bearbetning, lagring och slutförvaring av använt kärnbränsle eller kärnavfall prövas av den mark- och miljödomstol inom vars område någon av anläggningarna ligger eller är avsedd att ligga.

Mål om ersättning vid skada eller intrång enligt 28 kap. 2–5 §§ miljöbalken och vid ingripande av det allmänna enligt miljöbalken prövas av den mark- och miljödomstol inom vars område skadan eller intrånget i huvudsak har inträffat eller kommer att inträffa.

Mål om ersättning för miljöskador enligt 32 kap. miljöbalken prövas av den mark- och miljödomstol inom vars område den skadegörande verksamheten i huvudsak bedrivs eller har bedrivits. Den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet som kan medföra en sådan skada som avses i 32 kap. 3 § miljöbalken kan begära prövning av ersättningsfrågan vid den mark- och miljödomstol inom vars område verksamheten i huvudsak bedrivs eller kommer att bedrivas.

Mål om utdömande av vite enligt plan- och bygglagen (2010:900) efter särskild ansökan av myndighet prövas av den mark- och miljödomstol inom vars område myndigheten ligger.

Mål som har överklagats till mark- och miljödomstol prövas av den mark- och miljödomstol inom vars område förvaltningsmyndigheten eller kommunen som först har prövat ärendet ligger, om inte annat följer av bestämmelser som avses i sjunde stycket.

Mål enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster eller motsvarande äldre lagstiftning där mark- och miljödomstol är första instans prövas av den mark- och miljödomstol inom vars område den allmänna eller allmänförklarade va-anläggningen i huvudsak är belägen eller är avsedd att vara belägen.

Särskilda bestämmelser om vilken mark- och miljödomstol som är behörig finns i annan lag Lag (2015:686).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:686

1 a § Ett mål eller ärende som enligt 4 eller 5 kap. ska handläggas enligt lagen (1996:242) om domstolsärenden får handläggas gemensamt med ett annat sådant mål eller ärende, om det är lämpligt med hänsyn till utredningen och övriga omständigheter.

Mål och ärenden som handläggs gemensamt får särskiljas när det finns skäl för det. Lag (2017:315).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:315

2 § En mark- och miljödomstol får för gemensam handläggning lämna över ett mål eller ärende till en annan mark- och miljödomstol, om det vid den andra mark- och miljödomstolen finns ett mål eller ärende som har nära samband med det förstnämnda målet eller ärendet och ett överlämnande kan ske utan avsevärd olägenhet för någon part. En mark- och miljödomstol får också överlämna ett mål eller ärende till en annan mark- och miljödomstol, om den andra mark- och miljödomstolen tidigare har prövat ett ansökningsmål som avsåg samma verksamhet som det förstnämnda målet eller ärendet.

Överlämnande av ett mål eller ärende mellan mark- och miljödomstolar får också ske om det annars finns särskilda skäl och det kan ske utan avsevärd olägenhet för någon part.

Överlämnande får inte ske om ett sådant beslut har fattats som avses i 5 kap. 2 § expropriationslagen (1972:719).

Ett mål eller ärende får inte överlämnas enligt första eller andra stycket, om den andra domstolen motsätter sig överlämnandet.

3 § Frågor om mark- och miljödomstolarnas inbördes behörighet får inte självmant tas upp av högre rätt.

4 § Om det är lämpligt får rätten uppdra åt en eller flera ledamöter att göra en undersökning på platsen. Parterna ska ges tillfälle att vara närvarande vid en sådan undersökning. Vid undersökningen ska protokoll föras.

En undersökning som gäller en fråga av teknisk art får inte läggas till grund för dom eller beslut utan att parterna har getts tillfälle att yttra sig över undersökningen. Detta gäller dock inte om undersökningen i endast oväsentlig utsträckning avviker från vad som har framkommit tidigare i målet.

5 § Mark- och miljödomstolen ska hålla syn på stället, om det behövs.

Rättsfall (1)

MÖD 2018:10: Syn ----- Enligt 3 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar ska...

6 § Vid omröstning ska först de lagfarna domarna säga sin mening, därefter de tekniska råden och sist de särskilda ledamöterna. I fråga om omröstning gäller i övrigt 16 kap. rättegångsbalken.

7 § Statliga myndigheter och kommuner är skyldiga att utan ersättning till domstolarna låna ut de lokaler som domstolarna behöver för sina sammanträden, förutsatt att lokalerna inte är upptagna för sina huvudsakliga ändamål. Upplåtaren har dock rätt till ersättning för de särskilda kostnader som sammanträdet medför.

4 kap. Handläggningen av mål och ärenden där mark- och miljödomstol är första instans

1 § I mål där mark- och miljödomstol är första instans tillämpas vad som är föreskrivet om tvistemål i allmän domstol, om inte annat föreskrivs i denna lag eller annan lag.

Vid handläggningen av ärenden i första instans tillämpas lagen (1996:242) om domstolsärenden.

Rättsfall (5)

HFD 2018 ref. 47: Ett yrkande om ersättning för rättegångskostnader vid mark- och miljödomstol i...
MÖD 2017:44: Särtaxa ----- Mark- och miljödomstolen avgjorde målet, som bl.a. avsåg...
NJA 2010 s. 690: En tillståndsdom av miljödomstol har överklagats enbart av sökanden, som yrkar...
NJA 2011 s. 782: Prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen i miljömål.
NJA 2011 s. 884: En sådan förening som avses i 16 kap. 13 § miljöbalken har, oavsett att den...

2 § I mål om viten tillämpas, i stället för 1 § första stycket, bestämmelserna i 5 kap. 1-4 §§.

Rättsfall (1)

MÖD 2014:18: Utdömande av vite-----Mark- och miljödomstolen har avslagit en ansökan om...

5 kap. Handläggningen av mål som har överklagats till mark- och miljödomstol

1 § I mål som har överklagats till mark- och miljödomstol tillämpas lagen (1996:242) om domstolsärenden, om inte annat föreskrivs i denna lag eller annan lag.

Följande bestämmelser i lagen om domstolsärenden ska inte tillämpas:

Rättsfall (6)

MÖD 2012:15: Överklagande av nekad inhibition av bygglovsbeslut ----- Mark- och...
MÖD 2013:43: Avvisning av överklagande-----Efter det att grannar (ej rågrannar) överklagat...
MÖD 2014:18: Utdömande av vite-----Mark- och miljödomstolen har avslagit en ansökan om...
MÖD 2015:21: Avvisande av anslutningsöverklagande-----Sedan ena parten i ett...
MÖD 2017:56: Intervention och klagorätt gällande detaljplan ----- Mark- och...
NJA 2013 s. 3: Lantmäterimyndighet har rätt att överklaga domstols avgörande rörande...

Lagrumshänvisningar hit (1)

2 § Om en enskild överklagar en förvaltningsmyndighets avgörande är den förvaltningsmyndighet som först beslutat i saken motpart till den enskilde sedan handlingarna i målet överlämnats till mark- och miljödomstolen, om inte annat är särskilt föreskrivet.

I mål om planer enligt plan- och bygglagen (2010:900) är kommunen den enskildes motpart.

Det som föreskrivs i första stycket gäller inte när det är en lantmäterimyndighets beslut som har överklagats eller när en ideell förening eller en annan juridisk person som avses i 16 kap. 13 § miljöbalken har överklagat.

Rättsfall (5)

MÖD 2012:22: Kommunal nämnds klagorätt i mål om bygglov ----- Mark- och miljödomstolen har...
MÖD 2012:23: Kommunal nämnds klagorätt i mål om bygglov ----- Mark- och miljödomstolen har...
MÖD 2013:7: Avvisad ansökan om tillstånd till uppförande av vindkraftverk m.m. inom område...
MÖD 2018:26: Kommunal nämnds klagorätt i mål om bygglov ----- Länsstyrelsen upphävde...
NJA 2013 s. 3: Lantmäterimyndighet har rätt att överklaga domstols avgörande rörande...

3 § Vid tillämpning av 15 och 18 §§ lagen (1996:242) om domstolsärenden ska sakägare och annan mot vilken åtgärd ifrågasätts anses som motparter.

4 § Ett avgörande av saken i målet sker genom dom. Domen ska skrivas under av de lagfarna domare som har deltagit i avgörandet.

Om en dom skrivs under elektroniskt, ska det göras med en sådan elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen. Lag (2018:502).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:502

5 § Domar och beslut av Mark- och miljööverdomstolen i mål som har överklagats till mark- och miljödomstol får inte överklagas. Mark- och miljööverdomstolen får dock tillåta att en dom eller ett beslut i annat mål än mål enligt miljöbalken överklagas till Högsta domstolen, om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen.

6 kap. Särskilda rättsmedel

1 § Mark- och miljööverdomstolen prövar en ansökan om resning eller återställande av försutten tid eller en klagan över domvilla när det gäller

  • 1. en dom eller ett beslut av en mark- och miljödomstol,
  • 2. ett beslut av en förvaltningsmyndighet om beslutet skulle ha överklagats till en mark- och miljödomstol, eller
  • 3. ett kommunalt beslut om beslutet skulle ha överklagats till en mark- och miljödomstol, direkt eller efter prövning av en förvaltningsmyndighet.

Vid handläggningen tillämpas lagen (1996:242) om domstolsärenden. Rättegångsbalken tillämpas dock om frågan gäller ett avgörande av en mark- och miljödomstol som vid sin handläggning har tillämpat vad som gäller för tvistemål i allmän domstol. Lag (2017:315).

Ändringar och övergångsbestämmelser

2010:921

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet DOM
Förarbeten
Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27 och bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:364 och rskr. 2009/10:366, bet 2009/10:JuU24 och bet. 2009/10:JuU27
Ikraft
2011-05-02
SFS-nummer
2010:921

Lag (2010:1885) om ändring i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:215, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:32
Omfattning
ändr. 2 kap. 3 §
SFS-nummer
2010:1885
Rubrik
Lag (2010:1885) om ändring i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar

Lag (2010:1886) om ändring i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:215, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:32
Omfattning
ändr. 2 kap. 5 §
SFS-nummer
2010:1886
Rubrik
Lag (2010:1886) om ändring i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar

Lag (2011:587) om ändring i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 kap. 2, 4 §§
Ikraft
2011-07-01
SFS-nummer
2011:587
Rubrik
Lag (2011:587) om ändring i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar

Lag (2015:686) om ändring i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:11, bet. 2015/16:CU8, rskr. 2015/16:37
Omfattning
ändr. 2 kap. 2, 4 §§, 3 kap. 1 §
Ikraft
2016-01-01
SFS-nummer
2015:686
Rubrik
Lag (2015:686) om ändring i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar

Lag (2016:246) om ändring i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:56, bet. 2015/16:JuU3, rskr. 2015/16:153
Omfattning
ändr. 2 kap. 4 §
Ikraft
2016-07-01
SFS-nummer
2016:246
Rubrik
Lag (2016:246) om ändring i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar

Lag (2017:315) om ändring i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:95, bet. 2016/17:JuU24, rskr. 2016/17:233
Omfattning
ändr. 2 kap. 10 §;ny 3 kap. 1 a §, nytt 6 kap.
Ikraft
2017-06-01
SFS-nummer
2017:315
Rubrik
Lag (2017:315) om ändring i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar

Lag (2018:421) om ändring i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:88, bet. 2017/18:JuU27, rskr. 2017/18:256
Omfattning
ändr. 2 kap. 1, 3, 4, 6, 10 §§
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:421
Rubrik
Lag (2018:421) om ändring i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar

Lag (2018:502) om ändring i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:126, bet. 2017/18:JuU31, rskr. 2017/18:264
Omfattning
ändr. 5 kap. 4 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:502
Rubrik
Lag (2018:502) om ändring i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation