lagen.nu

Förordning (2010:769) med instruktion för Myndigheten för tillgängliga medier

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2010-06-23
Ändring införd
t.o.m. 2014:1584
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

Uppgifter

1 § Myndigheten för tillgängliga medier ska arbeta för att alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation utifrån vars och ens förutsättningar oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning.

Myndigheten har till uppgift att

 • 1. i samverkan med bibliotek och skolor i landet arbeta för att personer med funktionsnedsättning ska få tillgång till sådana exemplar av litterära verk som de behöver för att kunna ta del av verken samt tillgängliggöra lättläst litteratur,
 • 2. ge ut och distribuera lättläst litteratur i den utsträckning behoven inte tillgodoses på den kommersiella marknaden,
 • 3. vara ett nationellt kunskapscentrum för tillgängliga medier, och
 • 4. förbättra tillgången till innehållet i dagstidningar för personer med en funktionsnedsättning som gör att de inte kan ta del av en vanlig dagstidning samt tillgängliggöra lättläst nyhetsinformation. Förordning (2014:1584).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2012:923, 2014:1584

2 § Myndigheten ska särskilt

 • 1. framställa, köpa in och överföra talböcker och punktskriftsböcker samt tillhandahålla dessa för försäljning,
 • 2. sammanställa och sprida information om tillgängliga medier och deras målgrupp samt driva och utveckla funktionen läsombud,
 • 3. främja och bevaka teknikutvecklingen av nya medier för att öka till-gängligheten till litterära verk och dagstidningar för personer med funktionsnedsättning enligt 1 § andra stycket 4,
 • 4. förse högskolestuderande personer som har en funktionsnedsättning i form av läsnedsättning med sådana exemplar av kurslitteratur som de behöver för att kunna ta del av litteraturen,
 • 5. rikta stöd för lättläst till skolan,
 • 6. främja tillgången till punktskrift och taktilt illustrerade böcker för barn med funktionsnedsättning,
 • 7. via tillgängliga medier och i lämpligt format erbjuda personer med synnedsättning kompletterande samhällsinformation i syfte att ge dem jämlika förutsättningar att följa utvecklingen i samhället,
 • 8. göra kulturtidskrifter tillgängliga för personer med funktionsnedsättning,
 • 9. främja teckenspråkig litteratur, och
 • 10. stödja utgivning och distribution av den oberoende lättlästa nyhetstidningen 8 SIDOR.

Myndigheten ska ha en central utskrivningstjänst av punktskrift för dövblinda. Förordning (2014:1584).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:1927, 2014:1584

3 § Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde lämna information och råd till bibliotek och organisationer.

4 § Myndigheten ska integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete i sin verksamhet. Förordning (2014:181).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:181

4 a § Myndigheten ska följa upp det regionala utfallet av sin verksamhet och rapportera det till Statens kulturråd. Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som behövs. Förordning (2014:181).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:181

5 § Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1 och 2 §§ får den åta sig att utföra uppdrag inom sitt verksamhetsområde.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Samverkan

5 a § Myndighetens samverkan med myndigheter och andra aktörer ska omfatta det civila samhällets organisationer. Myndigheten ska även sträva efter att samverka med relevanta internationella aktörer. Förordning (2014:181).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:181

Ledning

6 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

Särskilda organ

Rådgivande organ

Punktskriftsnämnden

7 § Inom myndigheten finns en nämnd för punktskrift och taktil läsning, punktskriftsnämnden. Nämnden har till uppgift att främja och utveckla taktil läsning och punktskrift som skriftspråk för synskadade.

Nämnden ska särskilt

 • 1. utarbeta riktlinjer för den svenska punktskriften, och
 • 2. medverka till internationellt samarbete inom området.

På begäran av myndigheten ska nämnden ge råd och upplysningar till myndigheten i frågor som rör punktskrift och taktil läsning.

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1584

8 § Punktskriftsnämnden består av en ordförande och högst nio andra ledamöter. Förordning (2014:1584).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1584

Vetenskapligt råd

9 § Inom myndigheten finns ett rådgivande organ som benämns vetenskapligt råd. Det rådgivande organet ska verka för att myndigheten bevakar och sprider relevant forskning om lättläst litteratur och nyhetsförmedling och om övriga tillgängliga medier och deras målgrupper.

Rådet består av myndighetschefen, som är ordförande, och högst nio andra ledamöter. Förordning (2014:1584).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:1584, 2014:1584

Brukarråd

9 a § Inom myndigheten finns ett rådgivande organ som benämns brukarråd. Det rådgivande organet ska främja kontakter med målgrupper, intresseorganisationer och förmedlare och bistå myndigheten i frågor som rör det nationella kunskapscentret.

Rådet består av myndighetschefen, som är ordförande, och högst nio andra ledamöter. Förordning (2014:1584).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1584

Beslutande organ

Taltidningsnämnden

10 § Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan för radio- och kassettidningar och andra taltidningar, taltidningsnämnden. Nämnden har de uppgifter som följer av förordningen (1988:582) om statligt stöd till radio- och kassettidningar och förordningen (2013:9) om taltidningar och mottagarutrustning.

Nämnden har också till uppgift att

 • 1. genom informationsinsatser försöka få tidningsföretag att starta utgivning av taltidningar,
 • 2. verka för att abonnenter på taltidningar får utbildning och sådant stöd som underlättar för dem att tillgodogöra sig tidningarna och att sköta den tekniska utrustning som behövs för mottagningen, och
 • 3. följa och analysera utvecklingen av verksamheten med utgivning av taltidningar. Förordning (2013:10).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:10

11 § Taltidningsnämnden består av högst nio ledamöter. Ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie domare. Nämnden utser inom sig en vice ordförande.

12 § Taltidningsnämnden är beslutför när ordföranden och minst tre av de andra ledamöterna är närvarande.

13 § Taltidningsnämnden ansvarar för sina beslut.

14 § Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för att taltidningsnämnden tilldelas medel och resurser i övrigt för sin verksamhet och för att verksamheten bedrivs effektivt och redovisas på ett tillförlitligt sätt.

Anställningar och uppdrag

15 § Generaldirektören är myndighetschef. Förordning (2012:923).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:923

16 § Ordföranden och övriga ledamöter i punktskriftsnämnden samt ledamöter i vetenskapliga rådet och brukarrådet utses av myndigheten för en bestämd tid.

Ordföranden och övriga ledamöter i taltidningsnämnden utses av regeringen för en bestämd tid. Förordning (2014:1584).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1584

Personalansvarsnämnd

17 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Insynsråd

17 a § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst fem ledamöter. Förordning (2014:1584).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1584

Tillämpning av vissa förordningar

18 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

19 § Vid försäljning av lättläst litteratur enligt 1 § andra stycket 2 och talböcker och punktskriftsböcker enligt 2 § första stycket 1 ska myndigheten ta ut avgifter inom ramen för full kostnadstäckning. Detsamma gäller för tillhandahållande av lättläst nyhetsinformation enligt 2 § första stycket 10. Avgiftens storlek bestäms i varje enskilt fall av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna. Förordning (2014:1584).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1584

20 § För verksamhet som anges i 5 § ska myndigheten ta ut avgifter som motsvarar full kostnadstäckning. Avgiftens storlek bestäms i varje enskilt fall av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

Undantag från myndighetsförordningen

21 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

29 § om ärendeförteckning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2010:769

Tryckt format (PDF)

Departement
Kulturdepartementet
Förarbeten
Jfr prop. 2009/10:115, bet. 2009/10:KU25, rskr. 2009/10:331
Ikraft
2010-08-01
SFS-nummer
2010:769

Förordning (2010:1927) om ändring i förordningen (2010:769) med instruktion för Talboks- och punktskriftsbiblioteket

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Jfr prop. 2010/11:1, utg.omr. 17, bet. 2010/11:KrU1, rskr. 2010/11:113
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1927
Rubrik
Förordning (2010:1927) om ändring i förordningen (2010:769) med instruktion för Talboks- och punktskriftsbiblioteket

Förordning (2012:923) om ändring i förordningen (2010:769) med instruktion för Talboks- och punktskriftsbiblioteket

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 15 §§
Ikraft
2013-01-01
SFS-nummer
2012:923
Rubrik
Förordning (2012:923) om ändring i förordningen (2010:769) med instruktion för Talboks- och punktskriftsbiblioteket

Förordning (2013:10) om ändring i förordningen (2010:769) med instruktion för Myndigheten för tillgängliga medier

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
2013-03-01
SFS-nummer
2013:10
Rubrik
Förordning (2013:10) om ändring i förordningen (2010:769) med instruktion för Myndigheten för tillgängliga medier

Förordning (2014:181) om ändring i förordningen (2010:769) med instruktion för Myndigheten för tillgängliga medier

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §;nya 4 a, 5 a §§, rubr. närmast före 5 a §
Ikraft
2014-05-15
SFS-nummer
2014:181
Rubrik
Förordning (2014:181) om ändring i förordningen (2010:769) med instruktion för Myndigheten för tillgängliga medier

Förordning (2014:1584) om ändring i förordningen (2010:769) med instruktion för Myndigheten för tillgängliga medier

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 9 §;ändr. 1, 2, 8, 16, 19 §§;nya 9, 9 a, 17 a §§, rubr. före 7 §, närmast före de nya 9, 9 a, 17 a §§, rubr. närmast efter 9 §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1584
Rubrik
Förordning (2014:1584) om ändring i förordningen (2010:769) med instruktion för Myndigheten för tillgängliga medier
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation