lagen.nu

Förordning (2010:718) om stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2010-06-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:234
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Stipendier lämnas enligt denna förordning av de statliga universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1434).

Syftet med stipendierna är att främja rekryteringen av särskilt kvalificerade studieavgiftsskyldiga studenter.

Stipendierna lämnas i mån av medel.

Lagrumshänvisningar hit (1)

2 § I denna förordning betyder

högskola: de universitet och högskolor som avses i 1 §, och

studieavgiftsskyldig: den som ska betala studieavgift enligt förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor.

3 § Ett stipendium får avse hela eller en del av studieavgiften och får beviljas under förutsättning att mottagaren är studieavgiftsskyldig.

Högskolan får meddela ytterligare föreskrifter om förutsättningarna för beviljande av stipendium. Förordning (2014:234).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:234

4 § Ansökan om stipendium ska göras skriftligen till den högskola som anordnar den utbildning som stipendiet avses finansiera.

5 § Högskolan beslutar om vilka som ska få stipendium och om beloppets storlek.

I stället för att betala ut ett beviljat stipendium till mottagaren, får högskolan sätta ned mottagarens studieavgift på det sätt som anges i 6 § tredje stycket förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor. Förordning (2011:304).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:304

6 § Högskolan ska senast den 1 juni varje år till Universitets- och högskolerådet lämna de uppgifter som myndigheten begär i fråga om beviljade stipendier. Förordning (2012:731).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:731

7 § Om mottagaren av ett stipendium enligt denna förordning inte längre är studieavgiftsskyldig, är mottagaren återbetalningsskyldig i fråga om den del av stipendiet som avser den del av utbildningen som han eller hon inte är avgiftsskyldig för.

Högskolan får meddela föreskrifter om återbetalningsskyldighet i andra fall än som avses i första stycket.

Lagrumshänvisningar hit (1)

8 § Om mottagaren av ett stipendium är återbetalningsskyldig enligt 7 § eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 7 § andra stycket, ska högskolan besluta att kräva tillbaka den del av stipendiet som återbetalningsskyldigheten avser.

Om det finns särskilda skäl för det, får högskolan efterge återkrav helt eller delvis.

9 § Högskolan får meddela de föreskrifter som behövs för verkställighet av denna förordning.

10 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2010:718

Tryckt format (PDF)

Departement
Utbildningsdepartementet
Ikraft
2010-08-01
SFS-nummer
2010:718
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.
  • 2. Förordningen tillämpas första gången i fråga om ansökningar om stipendium för utbildning som avses bedrivas efter den 31 juli 2011.

Förordning (2011:304) om ändring i förordningen (2010:718) om stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2011-04-12
SFS-nummer
2011:304
Rubrik
Förordning (2011:304) om ändring i förordningen (2010:718) om stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter

Förordning (2012:731) om ändring i förordningen (2010:718) om stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2013-01-01
SFS-nummer
2012:731
Rubrik
Förordning (2012:731) om ändring i förordningen (2010:718) om stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter

Förordning (2014:234) om ändring i förordningen (2010:718) om stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2014-06-01
SFS-nummer
2014:234
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2014.
  • 2. Bestämmelsen i den nya lydelsen tillämpas första gången i fråga om stipendium för utbildning som bedrivs efter den 31 juli 2014.
Rubrik
Förordning (2014:234) om ändring i förordningen (2010:718) om stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation