lagen.nu

Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar

Departement
Finansdepartementet SFÖ
Utfärdad
2010-06-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1348
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-02-01

Lagens tillämpningsområde och definitioner

1 § I denna lag finns bestämmelser om regionalt tillväxtarbete och om länsplaner för regional transportinfrastruktur. Lag (2018:1348).

Ändringar/Förarbeten (4)

2 § Med regionalt tillväxtarbete avses i denna lag insatser för att skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling.

3 § Denna lag gäller för landstingen. Lagen gäller också, med undantag för 8 § 1, för Gotlands kommun. Det som sägs om ett landsting i 5–10 §§ gäller i sådant fall kommunen. Lag (2018:1348).

Ändringar/Förarbeten (5)

4 § Ett landsting får besluta att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige och regionstyrelsen. Det som sägs i andra författningar om landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen gäller i sådant fall regionfullmäktige och regionstyrelsen.

Gotlands kommun får besluta att kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige och regionstyrelsen. Det som sägs i andra författningar om kommunfullmäktige och kommunstyrelsen gäller i sådant fall regionfullmäktige och regionstyrelsen.

Vid genomförande av val enligt vallagen (2005:837) ska dock beteckningen landstingsfullmäktige användas vid val i landstinget. Vid val i Gotlands kommun ska beteckningen kommunfullmäktige användas. Lag (2018:1348).

Ändringar/Förarbeten (5)

Regionalt tillväxtarbete

5 § Ett landsting ska

  • 1. utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna insatser för genomförandet av strategin,
  • 2. trots 2 kap. 8 § andra stycket kommunallagen (2017:725) besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete, och
  • 3. följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet. Lag (2018:1348).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2017:758, 2018:1348

6 § Ett landsting får utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram. Lag (2018:1348).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1348

Transportinfrastruktur

7 § Ett landsting ska upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur. Lag (2018:1348).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1348

Samverkan och samråd

8 § Ett landsting ska samverka med

  • 1. länets kommuner, och
  • 2. länsstyrelsen och övriga berörda statliga myndigheter. Lag (2018:1348).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1348

9 § Ett landsting ska samråda med företrädare för berörda organisationer och näringslivet i länet. Lag (2018:1348).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1348

Statliga myndigheter

10 § Statliga myndigheter som bedriver verksamhet i länet ska beakta den strategi som fastställts för länets utveckling.

Länsstyrelsen och övriga statliga myndigheter ska inom sina verksamhetsområden lämna landstinget det biträde som det behöver för regionalt tillväxtarbete och regional transportinfrastrukturplanering. De ska också löpande informera landstinget om pågående och planerade verksamheter som har betydelse för länets utveckling. Lag (2018:1348).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1348

Ändringar och övergångsbestämmelser

2010:630

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet SFÖ
Förarbeten
Prop. 2009/10:156, bet. 2009/10:KU37, rskr. 2009/10:324
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:630

Lag (2011:1193) om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2011/12:21, bet. 2011/12:KU7, rskr. 2011/12:31
Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraft
2012-01-01
SFS-nummer
2011:1193
Rubrik
Lag (2011:1193) om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län

Lag (2014:118) om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:46, bet. 2013/14:KU30, rskr. 2013/13:158
Omfattning
ändr. 1, 3, 4 §§
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:118
Rubrik
Lag (2014:118) om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län

Lag (2014:473) om ändring i lagen (2014:118) om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:122, bet. 2013/14:KU37, rskr. 2013/14:260
Omfattning
ändr. 1, 3, 4 §§ i 2014:118
SFS-nummer
2014:473
Rubrik
Lag (2014:473) om ändring i lagen (2014:118) om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län

Lag (2016:945) om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:176, bet. 2016/17:KU2, rskr. 2016/17:15
Omfattning
ändr. 1, 3, 4 §§
Ikraft
2017-01-01
SFS-nummer
2016:945
Rubrik
Lag (2016:945) om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län

Lag (2017:758) om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:758
Rubrik
Lag (2017:758) om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län

Lag (2018:1348) om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:206, bet. 2017/18:KU46, rskr. 2017/18:418
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 §§
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:1348
Rubrik
Lag (2018:1348) om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation