lagen.nu

Lag (2010:536) om valfrihet hos Arbetsförmedlingen

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet AA
Utfärdad
2010-06-03
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:839
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-03-01

1 § Arbetsförmedlingen får besluta att tillhandahålla valfrihetssystem för tjänster som upphandlas inom myndighetens arbetsmarknadspolitiska verksamhet. Med valfrihetssystem avses ett förfarande där den enskilde har rätt att välja den leverantör som ska utföra tjänsten och som Arbetsförmedlingen godkänt och tecknat kontrakt med.

Lagrumshänvisningar hit (2)

2 § När Arbetsförmedlingen tillhandahåller valfrihetssystem enligt denna lag ska myndigheten tillämpa lagen (2008:962) om valfrihetssystem. I stället för det som sägs i 2 kap. 3 § första meningen, 6 och 7 §§ lagen om valfrihetssystem ska med

  • 1. leverantör avses den som på marknaden tillhandahåller tjänster som nämns i 1 §,
  • 2. tjänst avses sådan tjänst som nämns i 1 §, och
  • 3. upphandlande myndighet avses Arbetsförmedlingen.

3 § Arbetsförmedlingen ska, trots 1 kap. 3 § lagen (2008:962) om valfrihetssystem, tillämpa bestämmelserna om jäv i 16–18 §§ förvaltningslagen (2017:900). Lag (2018:839).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:839

Ändringar och övergångsbestämmelser

2010:536

Tryckt format (PDF)

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet AA
Förarbeten
Prop. 2009/10:146, bet. 2009/10:AU11, rskr. 2009/10:267
Ikraft
2010-07-01
SFS-nummer
2010:536

Lag (2018:839) om ändring i lagen (2010:536) om valfrihet hos Arbetsförmedlingen

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:839
Rubrik
Lag (2018:839) om ändring i lagen (2010:536) om valfrihet hos Arbetsförmedlingen
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation