lagen.nu

Skyddsförordning (2010:523)

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2010-06-03
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:666
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-06-09

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till skyddslagen (2010:305).

Beslut om skyddsobjekt

2 § Försvarsmakten får besluta enligt 18 § skyddslagen (2010:305) i frågor om skyddsobjekt som gäller

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:671

3 § I andra fall än de som framgår av 2 §, beslutar länsstyrelsen i det län där byggnaden, anläggningen eller området finns om skyddsobjekt. Detta gäller dock inte riksdagens eller regeringens byggnader, anläggningar eller områden.

4 § När byggnader, andra anläggningar och områden nyttjas både av myndigheter som bedriver militär verksamhet och av myndigheter som bedriver civil verksamhet, ska samråd ske med Försvarsmakten.

I andra fall ska ett beslut om skyddsobjekt föregås av samråd med berörda statliga myndigheter om det finns behov av det.

5 § Den myndighet som beslutat om ett skyddsobjekt ska vid behov underrätta berörda statliga och kommunala myndigheter om beslutet.

Länsstyrelsen ska underrätta Försvarsmakten om de beslut enligt 7 § andra eller tredje stycket skyddslagen (2010:305) som avser skyddsobjektets utsida och lämna upplysningar om vilka uppgifter om skyddsobjektet som har legat till grund för beslutet. Förordning (2016:322).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:322

Godkännande av skyddsvakt

6 § Den som utses till skyddsvakt ska vara godkänd av länsstyrelsen i det län där han eller hon är bosatt.

Den som inom Försvarsmakten utses till skyddsvakt och som tillhör myndighetens personal ska dock i stället vara godkänd av Försvarsmakten.

7 § Vid länsstyrelsens och Försvarsmaktens prövning av en persons laglydnad och medborgerliga pålitlighet ska uppgifter som avses i 3 kap. 14 § tredje stycket säkerhetsskyddslagen (2018:585) inhämtas.

Vid prövningen ska 3 kap. 18–21 §§ säkerhetsskyddslagen och 5 kap. 15, 20 och 21 §§ samt 7 kap. 4 § första stycket 2 säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) tillämpas.

Andra stycket gäller inte när länsstyrelsen inhämtar uppgifter ur belastningsregistret och misstankeregistret genom direktåtkomst enligt 20 § förordningen (1999:1134) om belastningsregister eller 7 § förordningen (1999:1135) om misstankeregister. Förordning (2018:666).

8 § Om en persons laglydnad och medborgerliga pålitlighet redan har prövats enligt lagen (1974:191) om bevakningsföretag eller säkerhetsskyddslagen (2018:585), får länsstyrelsen eller Försvarsmakten vid godkännandeprövningen låta bli att inhämta de uppgifter som anges i 7 §, om det står klart att någon ytterligare kontroll inte behövs. Förordning (2018:666).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:666

9 § Länsstyrelsen ska ta ut avgift för prövning av ansökan om godkännande av skyddsvakt.

I fråga om ansökningsavgiftens storlek och förfarandet när avgifter tas ut gäller 9–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), och avgiftsklass 2 tillämpas.

Återkallelse av godkännande som skyddsvakt

10 § Återkallas ett godkännande som skyddsvakt, ska beviset om godkännandet omedelbart överlämnas till den myndighet som utfärdat detta. Detsamma gäller om ett godkännande återkallas i avvaktan på ett slutligt avgörande.

Övriga bestämmelser i fråga om skyddsvakt

11 § En skyddsvakt ska bära klädsel eller tjänstetecken som gör att det klart framgår att personen tjänstgör som skyddsvakt. En skyddsvakt ska under tjänstgöring medföra bevis om godkännande.

12 § En skyddsvakt är skyldig att lyda en polismans order i fråga om åtgärder som anges i 17 § skyddslagen (2010:305).

Utmärkning av vattenområden

13 § Vattenområden som anges i 5 § 6 skyddslagen (2010:305) och som har beslutats vara skyddsobjekt ska utmärkas på allmänna kartor och på sjökort av lämplig skala. Försvarsmakten ska verka för att uppgifter om sådana områden, i nödvändig omfattning, förs in även på andra kartor och sjökort.

Försvarsmakten ska underrätta Lantmäteriet och Sjöfartsverket när ett vattenområde har beslutats vara skyddsobjekt med stöd av skyddslagen. Förordning (2016:671).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:671

Rätt att meddela föreskrifter

14 § Försvarsmakten får meddela föreskrifter om verkställigheten av skyddslagen (2010:305) i fråga om

  • 1. utbildning och utrustning av skyddsvakter samt utformning av bevis om godkännande beträffande Försvarsmaktens personal,
  • 2. bevakningen av skyddsobjekt som disponeras huvudsakligen av Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt, skyddsobjekt som är militära fartyg och luftfartyg samt skyddsobjekt enligt 5 § 2–6 skyddslagen, och
  • 3. utformningen av skyltar.

Innan Försvarsmakten meddelar föreskrifter enligt första stycket 3 ska Polismyndigheten och Säkerhetspolisen höras. Förordning (2016:671).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:1228, 2016:671

15 § Polismyndigheten får, efter att ha hört Säkerhetspolisen, meddela föreskrifter om verkställigheten av skyddslagen (2010:305) i fråga om

  • 1. utbildning och utrustning av skyddsvakter samt utformning av bevis om godkännande beträffande skyddsvakter som inte tillhör Försvarsmaktens personal, och
  • 2. bevakningen av andra skyddsobjekt än sådana som anges i 14 § första stycket 2. Förordning (2014:1228).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1228

Ändringar och övergångsbestämmelser

2010:523

Tryckt format (PDF)

Departement
Försvarsdepartementet
Ikraft
2010-07-01
SFS-nummer
2010:523
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.
  • 2. Genom förordningen upphävs förordningen (1990:1334) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m. Den upphävda förordningens föreskrifter i frågor om militära skyddsområden i 9–16 §§, 18 § och i bilagan till den upphävda förordningen gäller dock till och med den 31 december 2011.

Förordning (2014:1228) om ändring i skyddsförordningen (2010:523)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 14, 15 §§
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1228
Rubrik
Förordning (2014:1228) om ändring i skyddsförordningen (2010:523)

Förordning (2016:322) om ändring i skyddsförordningen (2010:523)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2016-05-01
SFS-nummer
2016:322
Rubrik
Förordning (2016:322) om ändring i skyddsförordningen (2010:523)

Förordning (2016:671) om ändring i skyddsförordningen (2010:523)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 13, 14 §§
Ikraft
2016-07-01
SFS-nummer
2016:671
Rubrik
Förordning (2016:671) om ändring i skyddsförordningen (2010:523)

Förordning (2018:666) om ändring i skyddsförordningen (2010:523)

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 7, 8 §§
Ikraft
2019-04-01
SFS-nummer
2018:666
Rubrik
Förordning (2018:666) om ändring i skyddsförordningen (2010:523)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation