lagen.nu

Förordning (2010:2021) om tillträde till utbildning som leder till yrkeslärarexamen

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2010-12-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1507
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-01

Tillämpningsområde

1 § I denna förordning finns det bestämmelser om tillträde till högskoleutbildning på grundnivå som leder fram till en sådan yrkeslärarexamen som anges i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100).

Tillämpliga bestämmelser

2 § Högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100) ska tillämpas i fråga om tillträde till utbildningen, om inte något annat följer av denna förordning.

Särskild behörighet

3 § För särskild behörighet till utbildningen gäller 4 § i denna förordning i stället för bestämmelserna om särskild behörighet i 7 kap. 8–11 och 25 §§ högskoleförordningen (1993:100).

4 § Särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen har den som genom yrkeserfarenhet, högskoleutbildning eller annan eftergymnasial utbildning har tillägnat sig kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper.

Universitets- och högskolerådet får meddela närmare föreskrifter om vad som är kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper.

Bestämmelserna om undantag från något eller några behörighetsvillkor i 7 kap. 3 § högskoleförordningen (1993:100) gäller även behörighetsvillkor enligt denna förordning. Förordning (2012:733).

Urval

(Upphör att gälla 2022-01-01 00:00:00)

5 § Vid urval ska hänsyn tas till den sökandes meriter och förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. I stället för bestämmelserna om urval i 7 kap. 12 § andra och tredje styckena, 13–19, 23, 26 och 27 §§ högskoleförordningen (1993:100) får universitetet eller högskolan föreskriva vilka urvalsgrunder som ska användas.

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1507
(Träder i kraft 2022-01-01 00:00:00)

5 § Vid urval ska hänsyn tas till den sökandes meriter och förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. I stället för bestämmelserna om urval i 7 kap. 12 § andra stycket, 12 a–19, 23, 26 och 27 §§ högskoleförordningen (1993:100) får universitetet eller högskolan meddela föreskrifter om vilka urvalsgrunder som ska användas. Förordning (2018:1507).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1507

Ändringar och övergångsbestämmelser

2010:2021

Tryckt format (PDF)

Departement
Utbildningsdepartementet
Ikraft
2011-01-15
SFS-nummer
2010:2021
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2011 och ska tillämpas första gången vid antagning till utbildning som börjar efter den 31 maj 2011.

Förordning (2012:733) om ändring i förordningen (2010:2021) om tillträde till utbildning som leder till yrkeslärarexamen

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2013-01-01
SFS-nummer
2012:733
Rubrik
Förordning (2012:733) om ändring i förordningen (2010:2021) om tillträde till utbildning som leder till yrkeslärarexamen

Förordning (2018:1507) om ändring i förordningen (2010:2021) om tillträde till utbildning som leder till yrkeslärarexamen

Officiell autentisk version

Förarbeten
Jfr prop. 2017/18:204, bet. 2017/18: UbU25, rskr. 2017/18:331
Ikraft
2022-01-01
Omfattning
ändr. 5 §
SFS-nummer
2018:1507
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.
  • 2. Förordningen tillämpas första gången vid antagning till utbildning som börjar efter utgången av maj 2022.
Rubrik
Förordning (2018:1507) om ändring i förordningen (2010:2021) om tillträde till utbildning som leder till yrkeslärarexamen
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation