lagen.nu

Lag (2010:1919) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2010-12-16
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Ett landsting får fördela vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet om

  • 1. en regional kulturplan har upprättats av landstinget, och
  • 2. kulturplanen överensstämmer med de föreskrifter som regeringen meddelar.

Vad som sägs om landsting i denna lag gäller även för Gotlands kommun.

2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om regionala kulturplaner samt om uppföljning och redovisning av statsbidragen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2010:1919

Tryckt format (PDF)

Departement
Kulturdepartementet
Förarbeten
Prop. 2010/11:1, utg.omr. 17, bet. 2010/11:KrU1, rskr. 2010/11:113
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1919
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation