lagen.nu

Lag (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2010-12-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1964
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-12-10

Tillämpningsområde

1 § I denna lag finns bestämmelser om hur åldersgränser ska fastställas när det gäller framställning i film som är avsedd att visas vid en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning som den som är under femton år har tillträde till.

2 § Med framställning i film avses i denna lag rörliga bilder i filmer och videogram samt i en uppspelning ur en databas.

3 § Framställningen i en film som ska visas för barn under femton år vid en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning ska vara godkänd av Statens medieråd.

Lagrumshänvisningar hit (2)

4 § Utan hinder av 3 § får en framställning i en film visas för barn under femton år om den

  • 1. tillhandahålls i ett tv-program som omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen,
  • 2. utgör reklam för en vara eller en tjänst,
  • 3. visas vid en varumässa, en utställning eller ett sportevenemang, om inte visningen utgör en allmän sammankomst,
  • 4. visas inom ett museum som ett led i museets normala utställningsverksamhet och är en dokumentär framställning,
  • 5. är en enkel framställning som är skapad av barn eller unga amatörer när den visas vid en filmfestival eller ett annat konstnärligt eller ideellt evenemang som huvudsakligen riktar sig till barn och unga, eller
  • 6. endast utgör ett återgivande av en offentlig opera-, teater- eller musikföreställning eller ett sportevenemang.

Bedömningsgrunder och åldersgränser

5 § Framställningen i en film får inte godkännas för visning för barn under sju år, under elva år eller under femton år om den kan vara till skada för välbefinnandet för barn i den aktuella åldersgruppen.

Statens medieråd beslutar om åldersgränser.

Lagrumshänvisningar hit (1)

6 § Vid en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning där en visning av en framställning i en film förekommer får tillträde inte medges någon som inte har uppnått den lägsta ålder som myndigheten bestämt enligt 5 §, om inte något annat följer av andra stycket.

Barn som inte fyllt sju år och som är i sällskap med en person som fyllt arton år får medges tillträde till visning av en framställning som är tillåten för barn från sju år. Barn som fyllt sju men inte elva år och som är i sällskap med en person som fyllt arton år får medges tillträde till visning av en framställning som är tillåten för barn från elva år. Barn som fyllt elva men inte femton år och som är i sällskap med en person som fyllt arton år får medges tillträde till visning av en framställning som är tillåten för barn från femton år.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om anslag om åldersgränser. Lag (2017:78).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:78

7 § Utan hinder av 3 och 6 §§ får den som fyllt femton år ta med sig barn som inte har fyllt ett år till en visning som särskilt anpassats för föräldrar som har med sig spädbarn.

Återlämnande

8 § En framställning i en film som har lämnats in till Statens medieråd för beslut om åldersgräns ska återlämnas till den sökande i anslutning till att beslutet meddelas. Om framställningen har lämnats in elektroniskt, ska myndigheten i stället radera framställningen.

9 § Har upphävts genom lag (2017:78).
10 § Har upphävts genom lag (2017:78).

Ansvars- och överklagandebestämmelser

11 § Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

  • 1. vid en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning visar en framställning i en film som inte har prövats enligt denna lag för ett barn som inte fyllt femton år, eller
  • 2. bryter mot 6 § om åldersgränser för tillträde till visning.

12 § Statens medieråds beslut om åldersgränser får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. I övrigt får beslut enligt denna lag inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2017:78).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2013:114, 2017:78

12 a § Vid prövning av mål enligt denna lag ska förvaltningsrätten bestå av en lagfaren ledamot och två särskilda ledamöter. Av de särskilda ledamöterna ska en ha särskilda kunskaper om film och en ha särskilda kunskaper i beteendevetenskap.

Första stycket gäller inte om något annat följer av 18 § lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar. Lag (2013:114).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:114

13 § Vid prövning av mål enligt denna lag ska kammarrätten bestå av tre lagfarna ledamöter och två särskilda ledamöter. Av de särskilda ledamöterna ska en ha särskilda kunskaper om film och en ha särskilda kunskaper i beteendevetenskap. Om en av de lagfarna ledamöterna eller en av de särskilda ledamöterna får förhinder sedan handläggningen har påbörjats, är rätten ändå domför om tre av de kvarvarande ledamöterna är ense om slutet.

Kammarrätten är domför utan särskilda ledamöter i sådana fall som anges i 12 § fjärde stycket lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar. Lag (2018:1964).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2013:114, 2018:1964

14 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer förordnar för viss tid dem som ska tjänstgöra som särskilda ledamöter i förvaltningsrätten och kammarrätten vid handläggning av mål enligt denna lag. Av dessa personer ska i vardera domstolen hälften ha särskilda kunskaper om film och hälften ha särskilda kunskaper i beteendevetenskapliga ämnen.

Om det medan en särskild ledamot deltar i behandlingen av ett mål inträffar en omständighet som medför att förordnandet upphör att gälla, ska förordnandet ändå gälla i det pågående målet.

Den som ska tjänstgöra som särskild ledamot ska vara svensk medborgare och får inte vara underårig, i konkurstillstånd eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Lag (2013:114).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:114

Ändringar och övergångsbestämmelser

2010:1882

Tryckt format (PDF)

Departement
Kulturdepartementet
Förarbeten
Prop. 2009/10:228, bet. 2010/11:KrU2, rskr. 2010/11:61
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1882

Lag (2013:114) om ändring i lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154
Ikraft
2013-07-01
Omfattning
ändr. 12, 13, 14 §§;ny 12 a §
SFS-nummer
2013:114
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
  • 2. Äldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2013:114) om ändring i lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt

Lag (2013:1132) om ändring i lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:1, utg.omr. 17, bet. 2013/14:KrU1, rskr. 2013/14:112
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
2014-01-01
SFS-nummer
2013:1132
Rubrik
Lag (2013:1132) om ändring i lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt

Lag (2017:78) om ändring i lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:35, bet. 2016/17:KrU3, rskr. 2016/17:140
Omfattning
upph. 9, 10 §§, rubr. närmast före 9, 10 §§;ändr. 6, 12 §§
Ikraft
2017-03-01
SFS-nummer
2017:78
Rubrik
Lag (2017:78) om ändring i lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt

Lag (2018:1964) om ändring i lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:279, bet. 2018/19:JuU5, rskr. 2018/19:40
Omfattning
ändr. 13 §
Ikraft
2019-03-01
SFS-nummer
2018:1964
Rubrik
Lag (2018:1964) om ändring i lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation