lagen.nu

Förordning (2010:1879) om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
2010-12-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1059
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-11-01

Inledande bestämmelser

1 § Stöd enligt denna förordning får, i mån av tillgång på medel, lämnas för natur- och kulturmiljövårdsåtgärder inom skogsbruket och för att anlägga och vårda ädellövskog.

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:868

1 a § Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Förordning (2016:868).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:868

Förutsättningar för stöd

1 b § Stöd enligt denna förordning får endast lämnas i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. Förordning (2016:868).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:868

2 § Stöd enligt denna förordning får inte lämnas för åtgärder som har påbörjats innan ansökan om stöd kommit in till Skogsstyrelsen. Förordning (2016:868).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:868

2 a § Den som ansöker om stöd ska äga marken som åtgärden avser eller ha tillstånd av markägaren för att genomföra åtgärden. Förordning (2016:868).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:868

3 § Stöd enligt denna förordning får inte lämnas för åtgärder som stöd har beviljats för enligt 7 kap. förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder. Förordning (2016:868).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2011:172, 2016:868

Stöd för natur- och kulturmiljövårdsåtgärder

4 § Stöd för natur- och kulturmiljövårdsåtgärder inom skogsbruket får lämnas för

 • 1. åtgärder som går utöver de krav som föreskrivs i skogsvårdslagen (1979:429), och
 • 2. första beskogning med lövskog på mark som tidigare använts för jordbruksändamål, om beskogningen är av värde för natur- och kulturmiljövården. Förordning (2016:868).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:868

Stöd för ädellövskogsbruk

5 § Stöd för att anlägga och vårda ädellövskog får lämnas för

 • 1. fullständiga åtgärder för att anlägga ädellövskog,
 • 2. röjning av plantskog eller ungskog, och
 • 3. annan vård av ädellövskog än röjning som avses i 2. Förordning (2016:868).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:868

Handläggningen av stödet

6 § Skogsstyrelsen prövar frågor om stöd enligt denna förordning.

Skogsstyrelsen får prioritera mellan inkomna ansökningar om stöd.

Vid prövningen ska hänsyn tas till

 • 1. naturvårdens och andra allmänna intressen, och
 • 2. om den sökande tidigare på annat sätt har beviljats statligt stöd.

7 § Ett beslut om stöd ska förenas med villkor om att mottagaren av stödet inom viss tid ska utföra det arbete som stödet avser samt de andra villkor som behövs för att tillgodose syftet med stödet eller som behövs för tillsyn och uppföljning av hur stödet används. Villkoren ska framgå av beslutet.

7 a § En ansökan om stöd ska innehålla en skriftlig redogörelse

 • 1. för allt annat stöd av mindre betydelse som företaget fått under de två föregående beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret, och
 • 2. för allt annat stöd som företaget ansökt om eller beviljats och som avser samma stödberättigande kostnader som är aktuella för det stöd som ansökan avser. Förordning (2016:868).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:868

7 b § Skogsstyrelsen får inte bevilja en ansökan om stöd innan myndigheten har kontrollerat att det sammanlagda stödet av mindre betydelse inte överskrider det tak som följer av artikel 6.3 i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013.

Skogsstyrelsen ska lämna de upplysningar till stödmottagaren som framgår av artikel 6.1 i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013. Förordning (2016:868).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:868

8 § Skogsstyrelsen ska föra det register som avses i artikel 6.4 i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013. Förordning (2016:868).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2011:172, 2016:868

9 § Skogsstyrelsen får medge att någon annan träder in i sökandens eller stödmottagarens ställe. Förordning (2016:868).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:868

9 a § Skogsstyrelsen får besluta att ett beviljat stöd helt eller delvis inte ska betalas ut om

 • 1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att stödet har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
 • 2. stödet av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta, eller
 • 3. villkoren för stödet inte har följts. Förordning (2016:868).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2016:868, 2011:172

Tillsyn

10 § Skogsstyrelsen utövar tillsyn över att villkoren för lämnade stöd enligt denna förordning följs.

11 § Mottagaren av ett stöd enligt denna förordning ska ge Skogsstyrelsen tillfälle att kontrollera utförandet av den åtgärd som stödet avser.

12 § Mottagaren av ett stöd enligt denna förordning ska efter uppmaning lämna Skogsstyrelsen en skriftlig redovisning för den verksamhet stödet gäller och för stödets utnyttjande samt en plan för stödets fortsatta utnyttjande.

Återbetalning och återkrav

13 § En mottagare av ett stöd enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om

 • 1. någon av de grunder som anges i 9 a § är tillämpliga, eller
 • 2. stödet helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål som det har beviljats för.

På stöd som krävs tillbaka ska ränta betalas från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återbetalning har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter. Förordning (2016:868).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:868

14 § Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 13 §, ska Skogsstyrelsen besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet tillsammans med ränta.

Kravet och räntan får helt eller delvis sättas ned om det finns särskilda skäl.

Ett beslut om återkrav enligt första stycket ska fattas inom tio år från det att stödet betalades ut. Förordning (2016:868).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:868

15 § Om Skogsstyrelsen har beslutat om återbetalning enligt 14 §, får det belopp som ska betalas enligt beslutet räknas av mot en utbetalning av stöd enligt denna förordning. Förordning (2016:868).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:868

Bevakning av statens rätt

15 a § Skogsstyrelsen ska vid domstolar och myndigheter och i övrigt bevaka statens rätt mot stödmottagaren enligt denna förordning. Skogsstyrelsen får då anta ackordsförslag eller på annat sätt efterskänka statens rätt. Förordning (2016:868).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:868

Överklagande

16 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än Skogsstyrelsens beslut enligt 9 a § får dock inte överklagas. Förordning (2018:1059).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2011:172, 2018:1059

Bemyndiganden

17 § Skogsstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om villkor för stöd.

Skogsstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2010:1879

Tryckt format (PDF)

Departement
Näringsdepartementet RSL
Förarbeten
EUTL379/2006 s5
Ikraft
2011-01-15
SFS-nummer
2010:1879
CELEX-nr
32006R1998

Förordning (2011:172) om ändring i förordningen (2010:1879) om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL379/2006 s5
Ikraft
2011-04-01
CELEX-nr
32006R1998
Omfattning
ändr. 3, 8, 16 §§;ny 9 a §
SFS-nummer
2011:172
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011. Bestämmelserna i 3 och 8 §§ i sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 15 januari 2011.

Rubrik
Förordning (2011:172) om ändring i förordningen (2010:1879) om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket

Förordning (2016:868) om ändring i förordningen (2010:1879) om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 9 a, 13, 14, 15 §§, rubr. närmast före 1 §;nya 1 a, 1 b, 2 a, 7 a, 7 b, 15 a §§, rubr. närmast före 1 b, 15 a §§
Ikraft
2016-10-15
SFS-nummer
2016:868
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2016.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för stöd som har beviljats före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2016:868) om ändring i förordningen (2010:1879) om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket

Förordning (2018:1059) om ändring i förordningen (2010:1879) om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1059
Rubrik
Förordning (2018:1059) om ändring i förordningen (2010:1879) om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation