lagen.nu

Förordning (2010:185) med instruktion för Trafikverket

Departement
Infrastrukturdepartementet RST US
Utfärdad
2010-03-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 2019:11
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-01

Uppgifter

1 § Trafikverket ska med utgångspunkt i ett trafikslagsövergripande perspektiv ansvara för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar.

Trafikverket ska verka för en grundläggande tillgänglighet i den interregionala kollektivtrafiken.

Trafikverket ska med utgångspunkt i ett samhällsbyggnadsperspektiv skapa förutsättningar för ett samhällsekonomiskt effektivt, internationellt konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart transportsystem.

Trafikverket ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås. Förordning (2011:1131).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:1836, 2011:1131

2 § Trafikverket ska

 • 1. svara för frågor om väganordningars tekniska utförande,
 • 2. inhämta och sammanställa uppgifter från samtliga infrastrukturförvaltare och tjänsteleverantörer för att beskriva det samlade svenska järnvägsnätet,
 • 3. inhämta och sprida kunskap och information om tillgänglighet, framkomlighet, miljö, hälsa och säkerhet inom sitt ansvarsområde,
 • 4. utveckla, förvalta och tillämpa metoder och modeller för samhällsekonomiska analyser inom transportområdet, inklusive efterkalkylering och successiv kalkylering,
 • 5. ta fram och tillhandahålla aktuella trafikprognoser,
 • 6. genomföra djupstudier av samtliga vägtrafikolyckor som har medfört att någon har avlidit,
 • 7. svara för forskning och innovation som motiveras av myndighetens uppgifter,
 • 8. följa, dokumentera och på regeringens uppdrag finansiera forskning och innovation inom transportområdet,
 • 9. vara infrastrukturförvaltare för det järnvägsnät som tillhör staten, om inte något annat beslutats,
 • 10. i sin roll som beställare särskilt verka för att produktivitet, innovation och effektivitet på marknaderna för investeringar, drift och underhåll ökar,
 • 11. ha väl fungerande rutiner, arbetssätt och samverkansformer som tillvaratar och möjliggör nationellt, regionalt och lokalt inflytande,
 • 12. verka för kollektivtrafikens utveckling, till exempel genom att ge de regionala kollektivtrafikmyndigheterna råd och stöd i fråga om utformningen av de trafikförsörjningsprogram som avses i 2 kap. 8 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik,
 • 13. medverka i genomförandet av det regionala tillväxtarbetet,
 • 14. genom ett särskilt beslutsorgan inom Trafikverket pröva frågor om statligt bidrag till svensk sjöfart,
 • 15. genom överenskommelser med flygplatshållare säkerställa att det finns ett nationellt nät av flygplatser som upprätthåller en grundläggande beredskap för att samhällsviktiga transporter ska kunna utföras, och
 • 16. i den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart stegvis analysera val av åtgärder genom att överväga
  • a) åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt,
  • b) åtgärder som ger effektivare användning av befintlig infrastruktur,
  • c) begränsade ombyggnationer, och
  • d) nyinvesteringar eller större ombyggnationer. Förordning (2017:518).

Ändringar/Förarbeten (7)

3 § Trafikverket ska samverka med andra aktörer och därvid vidta åtgärder i syfte att nå de transportpolitiska målen. De åtgärder som vidtas ska på ett effektivt sätt bidra till måluppfyllelsen.

Trafikverket ska årligen till regeringen redovisa de åtgärder som vidtagits enligt första stycket, samt deras kostnader och effekter.

3 a § Trafikverket ska med utgångspunkt i ett trafikslagsövergripande perspektiv samverka med andra aktörer och därvid vidta åtgärder i syfte att utveckla och samordna krisberedskap och planering för höjd beredskap inom transportområdet. I detta ingår att bedriva omvärldsbevakning och analys samt att stödja andra myndigheter med expertkompetens inom området. Förordning (2017:842).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:842

4 § Trafikverket ska

 • 1. årligen till regeringen redovisa produktiviteten för drift-, underhålls- och byggåtgärder inom det egna ansvarsområdet,
 • 2. årligen följa upp och till regeringen redovisa genomförda åtgärder i den nationella planen för transportinfrastruktur samt i länsplaner för regional transportinfrastruktur i de delar verket ansvarar för genomförandet,
 • 3. årligen bistå Trafikanalys i dess uppgift att till regeringen redovisa en uppföljning av de transportpolitiska målen,
 • 4. årligen till regeringen rapportera kostnad per identifierad avgiftsbelagd passage som nyckeltal för vägavgiftssystem,
 • 5. bistå Trafikanalys när det gäller användningen av databaser och analysverktyg,
 • 6. när det gäller det transeuropeiska transportnätet TEN-T och Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE)
  • a) ansvara för Sveriges del i förvaltningen av det tekniska informationssystemet för det transeuropeiska transportnätet (TENtec),
  • b) bistå regeringen i beredning, kvalitetssäkring och samordning av bidragsansökningar samt i uppföljning av projekt som beviljats bidrag,
  • c) bistå regeringen i arbetet gällande de europeiska korridorer som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 av den 11 december 2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet,
 • 7. årligen rapportera hur kraven på försäkringar för ett fartyg och dess drift och utbildningsplatser ombord enligt förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd uppfyllts,
 • 8. vartannat år genomföra och till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap redovisa ett identifieringsarbete av potentiella europeiska kritiska infrastrukturer inom transportsektorn enligt rådets direktiv 2008/114/EG av den 8 december 2008 om identifiering av, och klassificering som, europeisk kritisk infrastruktur och bedömning av behovet att stärka skyddet av denna, i den ursprungliga lydelsen, och
 • 9. i syfte att bedöma behov av underhåll och investeringar i järnvägsnätet samt behov av finansiering av sådana åtgärder upprätta och föra register över de järnvägsanläggningar Trafikverket förvaltar. Förordning (2017:305).

Ändringar/Förarbeten (6)

5 § Trafikverket ska se till att de regelverk och rutiner verket disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag.

6 § Trafikverket får bedriva uppdrags-, uthyrnings- och försäljnings-verksamhet som är förenlig med verkets uppgifter i övrigt. I detta ingår att

 • 1. utföra uppdrag inom väg- och järnvägsinfrastrukturområdena, till-handahålla el i anslutning till järnvägsinfrastrukturområdet, tillhandahålla drift av it-system samt bedriva andra elektroniska kommunikationstjänster,
 • 2. upphandla och tillhandahålla materiel för järnvägsinfrastruktur,
 • 3. tillhandahålla färjeverksamhet,
 • 4. tillhandahålla utbildningsverksamhet,
 • 5. utföra fotografering inför utfärdande av körkort utan krav på förarprov och vid förnyelse av körkort,
 • 6. hyra ut fordon vid körprov,
 • 7. hyra ut reservbroar, och
 • 8. förvalta och hyra ut järnvägsfordon till i första hand järnvägsföretag som staten ingår trafikeringsavtal med, i andra hand andra järnvägsföretag. Förordning (2019:11).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2012:793, 2019:11

7 § Trafikverket ska svara för avhjälpande enligt 10 kap. miljöbalken i de fall staten har ett ansvar för avhjälpande till följd av den flygplatsverksamhet som bedrivits av Luftfartsverket och den verksamhet som bedrivits av Vägverket, Banverket och Statens järnvägar.

Trafikverket ska också, utöver vad som anges i första stycket, svara för

 • 1. den historiska miljöskuld som staten ska bära enligt ramavtal av den 25 mars 2010 mellan svenska staten, LFV Holding AB och Swedavia AB om bolagisering av flygplatsverksamheten vid Luftfartsverket, och
 • 2. det miljöansvar som staten ska bära enligt ramavtal av den 22 december 2000 mellan svenska staten, AB Swedcarrier, SJ AB, SJ Green Cargo AB, Jernhusen AB, Unigrid AB, TraffiCare AB och EuroMaint AB om bolagisering av Statens järnvägar, och tillägg till avtalet. Förordning (2012:793).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2011:1227, 2012:793

Samverkan m.m.

8 § Trafikverket ska

 • 1. bidra med underlag till planeringsansvariga myndigheter och organ i arbetet med länsplaner för regional transportinfrastruktur,
 • 2. särskilt samverka med Sjöfartsverket vid framtagande och genomförande av den nationella planen för transportinfrastruktur och i arbetet med ansökningar om TEN-T-bidrag, och
 • 3. vid fullgörandet av de uppgifter som anges i 2 § 8 samverka med Luftfartsverket och Sjöfartsverket i frågor som rör respektive myndighets område. Förordning (2013:171).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:171

9 § För att säkerställa att totalförsvarets krav beaktas i den fredstida verksamheten ska Trafikverket samråda med Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och övriga berörda totalförsvarsmyndigheter.

10 § Trafikverket ska inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla underlag för tillämpningen av 3–5 kap. miljöbalken och av plan- och bygglagen (2010:900). Förordning (2011:384).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:384

11 § Trafikverket ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.

Trafikverket ska i fråga om sitt miljöarbete rapportera till Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering som behövs. Förordning (2011:1227).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:1227

12 § Trafikverket får handlägga ärenden om anspråk på ersättning för personskada i järnvägstrafik utom ärenden som enligt 3 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten ska handläggas av Justitiekanslern. Bestämmelserna i 11–13 §§ i den förordningen gäller för Trafikverket i ärenden om reglering av personskada i järnvägstrafik.

Statens avtal om interregional kollektivtrafik m.m.

12 a § Trafikverket ska ingå och ansvara för statens avtal om

 • 1. transportpolitiskt motiverad interregional kollektivtrafik, inklusive flygtrafik, som inte upprätthålls i annan regi och där det saknas förutsättningar för kommersiell drift, samt
 • 2. linjesjöfart till Gotland.

Trafikverket ska vidare se till att det finns regelbunden flygtrafik på linjen Östersund–Umeå.

Trafikverket ska också ansvara för statens avtal med AB Storstockholms Lokaltrafik, om regeringen inte beslutat något annat. Förordning (2013:1095).

Ändringar/Förarbeten (4)

12 b § Trafikverket får ingå avtal om transportpolitiskt motiverad internationell kollektivtrafik som inte upprätthålls i de regionala kollektivtrafikmyndigheternas regi och där det saknas förutsättningar för kommersiell drift. Förordning (2011:1131).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2011:1131, 2010:1836

12 c § Trafikverket får

 • 1. fatta beslut om att teckna avtal om ny trafik och om villkoren för denna trafik, om att förändra utbudet av trafik, samt besluta om att lägga ned trafik som bedrivs under avtal, under förutsättning att regeringen inte beslutat något annat,
 • 2. göra insatser för att komplettera trafik som i huvudsak faller under de regionala kollektivtrafikmyndigheternas ansvar om det bedöms viktigt för den interregionala kollektivtrafiken, och under förutsättning att sådana insatser inte ersätter det ansvar de regionala kollektivtrafikmyndigheterna har enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik. Förordning (2011:1131).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2011:1131, 2010:1836

12 d § I de avtal Trafikverket svarar för ska Trafikverket väga in behovet av funktionella arbetsmarknadsregioner. Förordning (2010:1836).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1836

Organisation

13 § Trafikverket ska ha en regional organisation och får ha det antal regioner som verket bestämmer. En region ska omfatta ett eller flera län.

Lagrumshänvisningar hit (1)

13 a § Inom Trafikverket ska det finnas ett särskilt beslutsorgan som benämns Delegationen för sjöfartsstöd. Delegationen för sjöfartsstöd har till uppgift att självständigt pröva frågor om statligt bidrag till svensk sjöfart.

Delegationen för sjöfartsstöd ska bestå av högst sju ledamöter, som förordnas av regeringen. Förordning (2010:1836).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1836

13 b § Trafikverkets ledning ansvarar inför regeringen för att Delegationen för sjöfartsstöd tilldelas medel och resurser i övrigt för sin verksamhet. Förordning (2010:1836).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1836

13 c § Delegationen för sjöfartsstöd är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Förordning (2014:362).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:362, 2010:1836

Ledning

14 § Trafikverket leds av en styrelse.

15 § Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst tio ledamöter.

Delegering

16 § Styrelsen får överlåta till myndighetschefen att besluta Trafikverkets föreskrifter. Detta gäller inte föreskrifter som har principiell betydelse eller annars är av större vikt.

Anställningar

17 § Generaldirektören är myndighetschef.

17 a § Vid Trafikverket finns en överdirektör. Förordning (2015:626).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:626

Personalansvarsnämnd

18 § Vid Trafikverket ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

19 § Trafikverket ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228) och personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

20 § Trafikverket får ta ut avgifter för verksamhet enligt 6 §. Verket får besluta om grunderna för avgifterna och avgifternas storlek.

Om det är nödvändigt för att undvika att konkurrensen på marknaden snedvrids ska avgifternas storlek beräknas på marknadsmässiga grunder. Verket får disponera inkomsterna från avgifterna upp till full kostnadstäckning. Förordning (2019:11).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2019:11

Ändringar och övergångsbestämmelser

2010:185

Tryckt format (PDF)

Departement
Infrastrukturdepartementet RST US
Ikraft
2010-04-01
SFS-nummer
2010:185

Förordning (2010:1836) om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2, 4 §§;nya 12 a, 12 b, 12 c, 12 d, 13 a, 13 b, 13 c §§, rubr. närmast före 12 a §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1836
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.
 • 2. Beslut som har meddelats av Rederinämnden med stöd av förordningen (2007:1160) med instruktion för Rederinämnden ska fortsätta att gälla enligt sitt innehåll, och ska efter ikraftträdandet anses ha meddelats av Trafikverket.
 • 3. Beslut som har meddelats av Rikstrafiken med stöd av förordningen (2008:1338) med instruktion för Rikstrafiken ska fortsätta att gälla enligt sitt innehåll, och ska efter ikraftträdandet anses ha meddelats av Trafikverket.
Rubrik
Förordning (2010:1836) om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket

Förordning (2011:384) om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
2011-05-02
SFS-nummer
2011:384
Rubrik
Förordning (2011:384) om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket

Förordning (2011:1131) om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2, 12 a, 12 b, 12 c §§, rubr. närmast före 12 a §
Ikraft
2012-01-01
SFS-nummer
2011:1131
Rubrik
Förordning (2011:1131) om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket

Förordning (2011:1227) om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 4, 7, 11 §§
Ikraft
2012-01-02
SFS-nummer
2011:1227
Rubrik
Förordning (2011:1227) om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket

Förordning (2012:298) om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL345/2008 s75
Ikraft
2012-07-01
CELEX-nr
32008L0114
Omfattning
ändr. 4 §
SFS-nummer
2012:298
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.
 • 2. Redovisning enligt 4 § 7 ska ske första gången före utgången av 2012.
Rubrik
Förordning (2012:298) om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket

Förordning (2012:793) om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 4, 6, 7, 12 a §§
Ikraft
2013-01-01
SFS-nummer
2012:793
Rubrik
Förordning (2012:793) om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket

Förordning (2013:171) om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 8 §§
Ikraft
2013-05-01
SFS-nummer
2013:171
Rubrik
Förordning (2013:171) om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket

Förordning (2013:1095) om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 12 a §
Ikraft
2014-02-01
SFS-nummer
2013:1095
Rubrik
Förordning (2013:1095) om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket

Förordning (2014:113) om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL348/2013 s1
Ikraft
2014-03-24
CELEX-nr
32013R1315
Omfattning
ändr. 4 §
SFS-nummer
2014:113
Rubrik
Förordning (2014:113) om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket

Förordning (2014:362) om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 13 c §
Ikraft
2014-07-01
SFS-nummer
2014:362
Rubrik
Förordning (2014:362) om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket

Förordning (2015:363) om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2015-07-01
SFS-nummer
2015:363
Rubrik
Förordning (2015:363) om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket

Förordning (2015:626) om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 17 a §
Ikraft
2015-12-15
SFS-nummer
2015:626
Rubrik
Förordning (2015:626) om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket

Förordning (2017:305) om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
direktiv 2012/34/EU
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2017-05-15
SFS-nummer
2017:305
Rubrik
Förordning (2017:305) om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket

Förordning (2017:518) om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2017-07-01
SFS-nummer
2017:518
Rubrik
Förordning (2017:518) om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket

Förordning (2017:842) om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 3 a §
Ikraft
2017-08-01
SFS-nummer
2017:842
Rubrik
Förordning (2017:842) om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket

Förordning (2019:11) om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 6, 20 §§
Ikraft
2019-04-01
SFS-nummer
2019:11
Rubrik
Förordning (2019:11) om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation