lagen.nu

Förordning (2010:184) med instruktion för Luftfartsverket

Departement
Infrastrukturdepartementet RST US
Utfärdad
2010-03-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:170
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-01

Uppgifter

1 § Luftfartsverkets huvuduppgift är att tillhandahålla en säker, effektiv och miljöanpassad flygtrafiktjänst för civil och militär luftfart.

Luftfartsverket får överlämna till någon annan att på verkets vägnar ombesörja verksamhet som avses i första stycket. Verksamhet som rör militära förhållanden får överlämnas endast i samråd med Försvarsmakten.

Luftfartsverket ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås. Förordning (2010:778).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:778

2 § Luftfartsverket ska

  • 1. inom och utom landet tillhandahålla flygtrafiktjänster samt service- och konsulttjänster som är knutna till verksamheten, och
  • 2. svara för forskning och innovation som motiveras av myndighetens uppgifter.

Luftfartsverket får

  • 1. bedriva utbildning av flygledare,
  • 2. direkt eller genom till verket knutna bolag bedriva tjänsteexport inom sitt verksamhetsområde. Förordning (2013:170).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:170

3 § Luftfartsverket ska se till att regelverk och rutiner som verket disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare, företag och myndigheter.

4 § Luftfartsverket ska upprätta avtal med Försvarsmakten om drift och utveckling av flygtrafiktjänst som rör militär luftfart samt utbildning av flygledare för Försvarsmaktens behov.

Affärsverkskoncernen

5 § Luftfartsverket och de företag där staten genom verket direkt eller indirekt har ett bestämmande inflytande bildar tillsammans en affärsverkskoncern.

Ledning

6 § Luftfartsverket leds av en styrelse.

7 § Styrelsen ska bestå av minst fem och högst åtta ledamöter samt personalföreträdare.

8 § Styrelsen ansvarar för att statens intressen som ägare tas till vara i affärsverkskoncernens företag och i andra företag där verket förvaltar statens aktier eller andelar.

Styrelsen ska bestämma hur rapportering och samordning mellan verket och koncernens företag ska ske.

Beslutförhet

9 § Styrelsen är beslutför när ordföranden, myndighetschefen och minst två av de andra ledamöterna är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs, ska om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

10 § Vad som sägs i 12 § andra stycket myndighetsförordningen (2007:515) om rätten för ordföranden i styrelsen att ensam avgöra ärenden ska i stället gälla myndighetschefen.

Medelsförvaltning

11 § Luftfartsverkets medel får inte lånas ut till företag i affärsverkskoncernen utan regeringens medgivande i varje särskilt fall.

Anställningar och uppdrag

12 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

13 § Vid Luftfartsverket ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

14 § Luftfartsverket ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228) och personalföreträdarförordningen (1987:1101).

15 § När Luftfartsverket avser att söka personal från företag inom affärsverkskoncernen ska förordningen (1984:819) om statliga platsanmälningar inte tillämpas.

Avgifter

16 § Luftfartsverket får i affärsverksamheten ta ut avgifter, besluta om avgifternas storlek och disponera inkomsterna. Verket får också disponera inkomster från offentligrättsliga avgifter.

Undantag från myndighetsförordningen

17 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på Luftfartsverket:

20 § om föredragning, och

29 § om ärendeförteckning.

Överklagande

18 § Luftfartsverkets beslut som rör antagning till utbildning i flygtrafikledningstjänst får inte överklagas.

Kompensation för ingående mervärdesskatt

19 § För verksamhet som utgör myndighetsutövning ska Luftfartsverket få kompensation för ingående mervärdesskatt på det sätt som gäller enligt förordningen (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2010:184

Tryckt format (PDF)

Departement
Infrastrukturdepartementet RST US
Ikraft
2010-04-01
SFS-nummer
2010:184

Förordning (2010:778) om ändring i förordningen (2010:184) med instruktion för Luftfartsverket

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2010-09-01
SFS-nummer
2010:778
Rubrik
Förordning (2010:778) om ändring i förordningen (2010:184) med instruktion för Luftfartsverket

Förordning (2013:170) om ändring i förordningen (2010:184) med instruktion för Luftfartsverket

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2013-05-01
SFS-nummer
2013:170
Rubrik
Förordning (2013:170) om ändring i förordningen (2010:184) med instruktion för Luftfartsverket
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation