lagen.nu

Förordning (2010:1770) om geografisk miljöinformation

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2010-12-03
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:2114
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-01-01

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om den svenska infrastrukturen för tillgång till och utbyte av geografisk miljöinformation som har elektronisk form och som är användbar för verksamheter och åtgärder som kan påverka människors hälsa eller miljön. När det gäller skyldigheter för kommuner och enskilda organ är förordningen meddelad

I övrigt är förordningen meddelad med stöd av 8 kap. 7 och 11 §§ regeringsformen. Förordning (2013:1165).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:1165
2 § Har upphävts genom förordning (2018:310).

3 § I denna förordning avses med

e-handelstjänst: en tjänst som gör det möjligt att elektroniskt via Internet eller andra elektroniska gränssnitt få tillgång till geografisk miljöinformation och informationshanteringstjänster mot betalning, och

fullgöra informationsansvar: att i fråga om geografisk miljöinformation som avser svenska förhållanden fullgöra informationsansvar enligt 5 § lagen (2010:1767) om geografisk miljöinformation.

Termer och uttryck i denna förordning har i övrigt samma betydelse som i lagen om geografisk miljöinformation. Med rumsliga datamängder avses detsamma som geografisk miljöinformation. Med nättjänster och rumsliga datatjänster avses detsamma som informationshanteringstjänster.

2 kap. Samordning

Den övergripande samordningen

1 § Lantmäteriet ska samordna den svenska infrastrukturen för tillgång till och utbyte av geografisk miljöinformation genom att se till att

 • 1. det i Sverige finns ett sammanhängande system för informationen,
 • 2. det på Internet fortlöpande finns en fungerande ingång till systemet,
 • 3. informationshanteringstjänster samordnas så att systemet kan fungera väl, och
 • 4. systemet är samordnat med det system för geografisk miljöinformation som finns inom Europeiska unionen.

Lantmäteriet ska vara kontaktpunkt för Europeiska kommissionen i frågor som rör den svenska infrastrukturen för tillgång till och utbyte av geografisk miljöinformation.

De informationsansvarigas samordning

2 § Den eller de som är informationsansvariga enligt något av de trettiotre informationsteman som anges i 3 kap. ska

 • 1. hålla sig informerade om var det finns sådan geografisk miljöinformation som hör till temat, och
 • 2. underrätta Lantmäteriet om förhållanden som har betydelse för det sammanhängande systemet för informationen och informationsansvarets fördelning.

Om ett tema är fördelat på två eller flera informationsansvariga, ska de samordna sitt arbete, utse någon att vara samordnare och underrätta Lantmäteriet om vem som är samordnare för temat.

Lagrumshänvisningar hit (1)

3 § Om geografisk miljöinformation beskriver eller lägesbestämmer något som sträcker sig över gränsen till ett annat land och beskrivningen eller lägesbestämningen inte stämmer överens med det andra landets beskrivning eller lägesbestämning, ska den som är ansvarig för informationen enligt 3 kap. vidta åtgärder inom sitt kompetensområde för att tillsammans med den eller dem som är ansvariga i det andra landet se till att informationen blir överensstämmande.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Information som en myndighet inte har informationsansvar för

4 § Om det hos en förvaltningsmyndighet finns geografisk miljöinformation som myndigheten inte är informationsansvarig för enligt denna förordning, ska myndigheten underrätta Lantmäteriet om detta.

Rapportering och annan information till Europeiska kommissionen

5 § Lantmäteriet ska svara för den rapportering till Europeiska kommissionen som avser hur det svenska sammanhängande systemet för geografisk miljöinformation är uppbyggt och används.

Rapporteringen ska ske vart tredje år och innehålla uppdaterade uppgifter om

 • 1. hur de informationsansvariga är samordnade med varandra och med andra användare av systemet och hur de informationsansvariga och användarna har bidragit till samordningen,
 • 2. hur informationens kvalitet säkras,
 • 3. användningen av systemet,
 • 4. avtal om samarbete mellan informationsansvariga, och
 • 5. kostnader och vinster med systemet.

Lagrumshänvisningar hit (3)

6 § Lantmäteriet ska ge Europeiska kommissionen de uppgifter som kommissionen begär för sin analys av hur informationssystemen i Europeiska unionen fungerar tillsammans och av vad som bör göras för att ordna en fungerande samverkan.

Lagrumshänvisningar hit (2)

7 § Vid fullgörandet av skyldigheterna enligt 5 och 6 §§ ska Lantmäteriet följa kommissionens beslut (2009/442/EG) av den 5 juni 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG när det gäller övervakning och rapportering.

Lagrumshänvisningar hit (1)

8 § De informationsansvariga enligt 3 kap. ska inom sina ansvarsområden ge Lantmäteriet de uppgifter som behövs för att Lantmäteriet ska kunna fullgöra sitt ansvar enligt 5 och 6 §§.

Lagrumshänvisningar hit (1)

9 § Lantmäteriet får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av 8 §.

3 kap. Informationsansvarets fördelning

Referenssystem för lägesbestämning

1 § För referenssystem som behövs för att entydigt lägesbestämma information ska informationsansvar fullgöras av

 • 1. Lantmäteriet i fråga om landbaserade geodetiska referenssystem, och
 • 2. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut i fråga om medelvattennivå. Förordning (2016:1192).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:1192

Geografiska rutnätssystem

2 § I fråga om geografiska rutnätssystem där rutnäten är harmoniserade med flera upplösningar, med gemensam utgångspunkt och med standardiserad placering och storlek på rutorna, ska informationsansvar fullgöras av Lantmäteriet.

Ortnamn

3 § För ortnamn ska informationsansvar fullgöras av Lantmäteriet i fråga om namn på administrativa enheter, bebyggelser och naturföreteelser. Förordning (2016:1192).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:1192

Administrativa indelningar

4 § För administrativa enheter på lokal, regional eller nationell nivå som är åtskilda av administrativa gränser ska informationsansvar fullgöras av

 • 1. Lantmäteriet i fråga om riksgräns samt läns- och kommungränser, och
 • 2. Sjöfartsverket i fråga om baslinjer och baslinjepunkter, territorialgränsen samt de yttre avgränsningslinjerna för kontinentalsockeln och för Sveriges ekonomiska zon. Förordning (2016:1192).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:1192

Adresser

5 § I fråga om uppgifter i form av belägenhetsadresser, postnummer och postorter ska informationsansvar fullgöras av Lantmäteriet.

Fastighetsområden

6 § I fråga om uppgifter om fastigheters och samfälligheters områden ska informationsansvar fullgöras av Lantmäteriet.

Infrastruktur för transport

7 § För väg-, järnvägs-, luft- och sjötransportnät med tillhörande infrastruktur samt länkar mellan de olika näten ska informationsansvar fullgöras av

 • 1. Luftfartsverket i fråga om lufttransportnät med tillhörande infrastruktur,
 • 2. Sjöfartsverket i fråga om sjötransportnät med tillhörande infrastruktur,
 • 3. Trafikverket i fråga om järnväg- och vägtransportnät med tillhörande infrastruktur samt länkar mellan transportnättyper.

Informationsansvaret omfattar även det nät som avses i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1692/96/EG av den 23 juli 1996 om gemenskapens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet. Förordning (2016:1192).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:1192

Inlandshydrografi

8 § För inlandsytvatten, avrinningsområden, delavrinningsområden och andra hydrografiska element i inlandet såsom rännor och slussar, ska informationsansvar fullgöras av

 • 1. Lantmäteriet i fråga om strandlinjer, strandlinjekonstruktioner, våtmarker och inlandsytvatten, och
 • 2. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut i fråga om avrinningsområden och nätverk för att beskriva flöden samt dammar. Förordning (2016:1192).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:1192

Skyddade områden

9 § För områden som är utsedda eller förvaltas inom ramen för internationell lagstiftning, Europeiska unionens lagstiftning eller svensk lagstiftning för att uppnå specifika miljövårdsmål ska informationsansvar fullgöras av

 • 1. Naturvårdsverket i fråga om områden som omfattas av det nationella naturvårdsregistret enligt 33 a § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.,
 • 2. Riksantikvarieämbetet i fråga om fornlämningar, byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen enligt kulturmiljölagen (1988:950), statliga byggnadsminnen enligt förordningen (2013:558) om statliga byggnadsminnen samt svenska områden som pekats ut i enlighet med Unescos konvention av den 16 november 1972 om skydd för världens kultur- och naturarv, och
 • 3. Skogsstyrelsen i fråga om biotopskyddsområden beslutade av Skogsstyrelsen. Förordning (2016:1192).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2012:771, 2013:559, 2016:1192

Höjd- och djupförhållanden

10 § För digitala höjdmodeller för mark-, is- och havsyta inklusive höjd på land samt djup under vatten ska informationsansvar fullgöras av

 • 1. Lantmäteriet i fråga om höjdgitter och höjdkurvor, och
 • 2. Sjöfartsverket i fråga om djup i havsområden, insjöar och vattenleder. Förordning (2016:1192).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:1192

Marktäcket

11 § För det fysiska och biologiska marktäcket på jordytan ska informationsansvar fullgöras av

 • 1. Lantmäteriet i fråga om information om marktäcke som samlas in för produktion av Lantmäteriets grundläggande geodata, och
 • 2. Naturvårdsverket i fråga om sådan information om marktäcke som samlas in på uppdrag av Naturvårdsverket. Förordning (2016:1192).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:1192

Bilder på jordytan

12 § För bilder på jordytan (georefererade bilddata) från satelliter eller flygburna sensorer ska informationsansvar fullgöras av Lantmäteriet i fråga om ortofoto som ingår i Lantmäteriets nationella bildförsörjningsprogram. Förordning (2016:1192).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:1192

Geologiska förhållanden

13 § För berggrund, jordlager, grundvatten, landformer och andra geologiska förhållanden indelade efter sammansättning, egenskaper och struktur ska informationsansvar fullgöras av

 • 1. Lantmäteriet i fråga om tyngdkraftsinformation för geoidbestämning,
 • 2. Sjöfartsverket i fråga om erosionsskydd vid allmänna farleder,
 • 3. Sveriges geologiska undersökning i fråga om berggrund, jordtäcke, grundvatten och geofysik samt i fråga om borrhål som inte omfattas av Statens geotekniska instituts eller Trafikverkets ansvar,
 • 4. Statens geotekniska institut i fråga om geotekniska borrhål för stabilitetsundersökningar i samband med ras- och skredrisk, och
 • 5. Trafikverket i fråga om geotekniska borrhål gjorda för att undersöka förutsättningarna för att anlägga statliga vägar och statliga järnvägar. Förordning (2016:1192).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:1192

Statistiska enheter

14 § För enheter för spridning och användning av statistisk information (statistiska enheter) ska informationsansvar fullgöras av Statistiska centralbyrån i fråga om statistikrutor. Förordning (2016:1192).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:1192

Byggnader

15 § För byggnader ska informationsansvar fullgöras av

 • 1. Lantmäteriet i fråga om byggnaders läge och utbredning, och
 • 2. Riksantikvarieämbetet i fråga om sådana byggnaders läge som är

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:1192

Markens jordmåner och jordarter

16 § För markens egenskaper i fråga om jordmånens innehåll av partiklar och organiskt material, stenighet, djup, textur, struktur, erosion, genomsnittlig lutning och beräknad vattenhållande förmåga ska informationsansvar fullgöras av

 • 1. Naturvårdsverket i fråga om markundersökningar inom nationell miljöövervakning,
 • 2. Statens jordbruksverk i fråga om förtätade markundersökningar på åkermark, och
 • 3. Sveriges geologiska undersökning i fråga om markgeokemiska analyser. Förordning (2016:1192).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:1192

Mark- och vattenanvändning

17 § För mark- och vattenanvändning indelad efter nuvarande och framtida planerad funktion eller socioekonomisk användning ska informationsansvar fullgöras av

 • 1. Statens jordbruksverk i fråga om jordbruksmark som ger rätt till stöd som finansieras helt eller delvis av Europeiska unionen, och
 • 2. Sametinget i fråga om mark- och vattenområden som används för renskötsel. Förordning (2016:1192).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:1192

Förhållandet mellan människors hälsa och miljön

18 § För information om geografiska områden med förhöjd förekomst av ohälsa som kan antas ha ett direkt eller indirekt samband med miljöns kvalitet och för information om effekter på människors hälsa eller välbefinnande som har ett direkt eller indirekt samband med miljöns kvalitet ska informationsansvar fullgöras av

 • 1. Folkhälsomyndigheten i fråga om hälsorelaterade förhållanden som är självrapporterade,
 • 2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i fråga om olyckor,
 • 3. Socialstyrelsen i fråga om skador, sjukdomar och dödsorsaker, och
 • 4. Trafikverket i fråga om bullerutbredning för järnvägstrafik och vägtrafik enligt förordningen (2004:675) om omgivningsbuller. Förordning (2016:1192).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2013:1165, 2016:1192

Anläggningar och platser för allmännyttiga och offentliga tjänster

19 § För anläggningar för hantering av avloppsvatten, anläggningar för avfallshantering, anläggningar för energiförsörjning, anläggningar för vattenförsörjning, räddningstjänstens anläggningar, skolor, sjukhus och andra allmännyttiga och offentliga tjänster ska informationsansvar fullgöras av

 • 1. Inspektionen för vård och omsorg i fråga om hem för vård eller behandling, äldreboende, sjukhus och vårdcentraler,
 • 2. länsstyrelsen i fråga om anläggningar och områden för behandling eller hantering av avfall, avloppsvatten eller avloppsslam som omfattas av ett sådant tillstånd eller sådan tillståndsplikt som avses i 9 kap. miljöbalken,
 • 3. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i fråga om brandstationer, skyddsrum och ljudsändare för utomhusvarning,
 • 4. Statens skolverk i fråga om skolenheter för förskoleklass, grundskolan, specialskolan, sameskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan,
 • 5. Statistiska centralbyrån i fråga om lokaler för förskolan samt myndighets- och kommunkontor,
 • 6. Svenska kraftnät i fråga om transmissionsnät för el inklusive anläggningar, och
 • 7. Trafikverket i fråga om de fibernät och kraftledningar som Trafikverket förvaltar samt de telefoner som finns tillgängliga i anslutning till statliga vägar och statliga järnvägar. Förordning (2018:1583).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Anläggningar och platser för miljöövervakning

20 § För placering och användning av anläggningar och platser för miljöövervakning som genomförs av offentliga myndigheter eller för deras räkning ska informationsansvar fullgöras av

 • 1. Havs- och vattenmyndigheten i fråga om
 • 2. länsstyrelsen i fråga om regional miljöövervakning av luft, landmiljön, sjöar, vattendrag och den marina miljön,
 • 3. Naturvårdsverket i fråga om
  • a) nationell miljöövervakning av miljögifter,
  • b) nationell miljöövervakning av luft och landmiljön, och
  • c) nationell uppföljning av särskilda skyddade områden förtecknade enligt 7 kap. 27 § första stycket 2 miljöbalken,
 • 4. Strålsäkerhetsmyndigheten i fråga om nationell miljöövervakning av strålning,
 • 5. Sveriges geologiska undersökning i fråga om övervakning av grundvatten, havssediment och sjösediment, och
 • 6. Sveriges lantbruksuniversitet i fråga om nationell övervakning av skogarnas tillstånd och förändring. Förordning (2016:1192).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2012:771, 2016:1192

Produktions- och industrianläggningar samt upplagsplatser

21 § För verksamheter som avses i 9, 11 eller 12 kap. miljöbalken ska, om inte annat följer av 22 §, informationsansvar fullgöras av

 • 1. länsstyrelsen i fråga om verksamheter som omfattas av ett sådant tillstånd eller sådan tillståndsplikt som avses i 9 eller 11 kap. miljöbalken,
 • 2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i fråga om verksamheter enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, och
 • 3. Svenska kraftnät i fråga om dammsäkerhet avseende dammar i dammsäkerhetsklass A, B eller C enligt 11 kap. miljöbalken. Förordning (2016:1192).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:1192

Anläggningar i jordbruk eller vattenbruk

22 § För vattenbruksanläggningar, jordbruksproduktionsanläggningar, bevattningssystem, växthus, djurstallar och annan jordbruksutrustning ska informationsansvar fullgöras av Statens jordbruksverk i fråga om vattenbruksföretag och produktionsplatser för djurhållning. Förordning (2012:771).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:771

Befolkningsfördelning

23 § För geografisk fördelning av människor, med befolkningskaraktäristika och sysselsättningsgrader, i rutnät, regioner, administrativa enheter eller andra analysenheter ska informationsansvar fullgöras av Statistiska centralbyrån i fråga om befolkningsstatistik.

Områden med särskild förvaltning, reglering eller begränsning och enheter för rapportering

24 § För områden och andra geografiska enheter som används för rapportering, förvaltas eller regleras på internationell, europeisk, nationell, regional eller lokal nivå avseende vattenavrinning, kustförvaltning, farleder, nitratkänslighet, dricksvattentäkt, avfallsdeponering, avfallsdumpning, buller, gruvprospektering, gruvbrytning eller annat som har relevans från miljöinformationssynpunkt ska informationsansvar fullgöras av

Ändringar/Förarbeten (3)

Översvämningar, jordskred, laviner, skogsbränder eller andra risker som uppstår genom naturens inverkan

25 § För sårbara områden klassificerade efter atmosfäriska, hydrologiska, seismiska och vulkaniska fenomen, bränder samt andra risker som uppstår genom naturens inverkan och som på ett allvarligt sätt kan påverka samhället ska informationsansvar fullgöras av

 • 1. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i fråga om översiktlig stabilitetskartering, översvämningskartering och brandriskvärden för vegetation, och
 • 2. Statens geotekniska institut i fråga om skredrisker vid vattendrag och områdens sårbarhet för stranderosion. Förordning (2016:1192).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2013:1165, 2016:1192

Atmosfäriska förhållanden

26 § För fysikaliska förhållanden i atmosfären ska informationsansvar fullgöras av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut i fråga om atmosfäriska modeller.

Meteorologiska och hydrologiska förhållanden

27 § För nederbörd, temperatur, vindhastighet, vindriktning och andra meteorologiska förhållanden samt vattenföring och andra hydrologiska förhållanden ska informationsansvar fullgöras av

 • 1. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut i fråga om meteorologiska och hydrologiska förhållanden, och
 • 2. Statens energimyndighet i fråga om vindförhållanden. Förordning (2016:1192).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:1192

Oceanografiska förhållanden

27 a § I fråga om strömmar, salthalt, våghöjd och andra fysikaliska egenskaper i havsvatten ska informationsansvar fullgöras av

 • 1. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut i fråga om strömmar, salthalt, vågor, havstemperatur och andra fysikaliska egenskaper i havsvatten, och
 • 2. Sjöfartsverket i fråga om fysikaliska egenskaper i havsvatten som registreras av de väderstationer som ingår i Sjöfartsverkets nät av mätstationer. Förordning (2016:1192).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:1192

Havsområden

28 § I fråga om områden och delområden i hav och saltsjöar indelade utifrån områdenas fysikaliska eller kemiska egenskaper ska informationsansvar fullgöras av

 • 1. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut i fråga om havsisutbredning och algutbredning, och
 • 2. Sveriges geologiska undersökning i fråga om havsbottenyttäcke. Förordning (2016:1192).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:1192

Biogeografiska regioner

29 § För områden som har relativt homogena ekologiska förhållanden med likartade egenskaper (biogeografiska regioner) ska informationsansvar fullgöras av

 • 1. Havs- och vattenmyndigheten i fråga om limnisk ekoregionindelning,
 • 2. Naturvårdsverket i fråga om naturgeografiska regioner och myrregionindelning, och
 • 3. Skogsstyrelsen i fråga om skoglig regionindelning. Förordning (2016:1192).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2012:771, 2016:1192

Livsmiljöer och biotoper

30 § För geografiska områden som kännetecknas av särskilda ekologiska förhållanden, processer, strukturer och livsstödjande funktioner och som är fysiska livsmiljöer för organismer som lever där ska informationsansvar fullgöras av

 • 1. Naturvårdsverket i fråga om nationella inventeringar av våtmarker, naturtyper i och utanför skyddade områden samt naturtyper i särskilt utpekade skyddsvärda områden,
 • 2. Skogsstyrelsen i fråga om nationella inventeringar av skogsbiotoper med höga naturvärden, och
 • 3. Statens jordbruksverk i fråga om den nationella inventeringen av ängs- och betesmark. Förordning (2016:1192).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2012:771, 2016:1192

Arters utbredning

31 § För geografisk fördelning i rutnät, regioner, administrativa enheter eller andra analytiska enheter av djur- och växtarters förekomst ska informationsansvar fullgöras av

 • 1. Havs- och vattenmyndigheten i fråga om nationella sammanställningar av fiskförekomster, och
 • 2. Naturvårdsverket i fråga om nationella sammanställningar av artförekomster. Förordning (2012:771).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:771

Energiresurser

32 § För energiresurser, med förekommande djup- eller höjdinformation om resursens omfattning, ska informationsansvar fullgöras av Sveriges geologiska undersökning i fråga om fyndigheter av olja, naturgas, kol och energitorv samt förutsättningar för geotermi. Förordning (2016:1192).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:1192

Mineralfyndigheter

33 § För malm, industrimineraler och andra mineralfyndigheter, med förekommande djup- eller höjdinformation om resursens omfattning, ska informationsansvar fullgöras av Sveriges geologiska undersökning i fråga om berggrundsgeologi, grus, krossberg, mineral och bergartsresurser.

Lagrumshänvisningar hit (1)

4 kap. Informationsansvarets innebörd

1 § Den som har informationsansvar enligt denna förordning ska se till att den information, de informationshanteringstjänster och de metadata som omfattas av informationsansvaret finns tillgängliga och är användbara i det sammanhängande systemet för geografisk miljöinformation. Informationsansvaret ska fullgöras enligt detta kapitel.

Lagrumshänvisningar hit (6)

2 § Tillgängliggörandet ska ske elektroniskt via Internet genom

 • 1. att anpassa den geografiska miljöinformationen till kraven i de genomförandebestämmelser som avses i 3 §, eller
 • 2. de omvandlingstjänster som avses i 4 § 4.

Lagrumshänvisningar hit (1)

3 § Ytterligare bestämmelser om den information enligt 3 kap. som ska tillgängliggöras och om dess användbarhet i det sammanhängande systemet för geografisk miljöinformation finns i kommissionens förordning (EU) nr 1089/2010 av den 23 november 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG vad gäller interoperabilitet för rumsliga datamängder och datatjänster. Förordning (2012:771).

Lagrumshänvisningar hit (6)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:771

Informationshanteringstjänster

4 § Det ska finnas informationshanteringstjänster som gör det möjligt att

 • 1. söka efter geografisk miljöinformation och att söka efter andra informationshanteringstjänster med utgångspunkt i innehållet i motsvarande metadata samt att visa innehållet i metadata (söktjänster),
 • 2. se geografisk miljöinformation och, i fråga om sådan information som presenteras i form av kartor eller liknande, navigera i den, zooma in och ut i den, panorera i den och att se på den genom att lägga olika informationslager på varandra och var för sig samt att hitta förklarande information och det relevanta innehållet i de metadata som rör informationen (visningstjänster),
 • 3. ladda ned och, om det är lämpligt, få direkt åtkomst till kopior av geografisk miljöinformation eller delar av den (nedladdningstjänster),
 • 4. omvandla geografisk miljöinformation så att den utan regelbundet återkommande manuella åtgärder blir användbar i det sammanhängande systemet (omvandlingstjänster), och
 • 5. komma i kontakt med andra informationshanteringstjänster och e-handelstjänster så att man kan använda dem (förbindelsetjänster). Förordning (2016:1192).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:1192

5 § Söktjänster enligt 4 § 1 ska innebära att man kan söka geografisk miljöinformation med sökkriterier som avser

 • 1. nyckelord,
 • 2. klassificering av geografisk miljöinformation och informationshanteringstjänster,
 • 3. informationens kvalitet och validitet,
 • 4. uppgifter om hur den geografiska miljöinformationen uppfyller sådana bestämmelser som avses i 3 §,
 • 5. geografiskt läge,
 • 6. de villkor som gäller för att få tillgång till och använda geografisk miljöinformation och informationshanteringstjänster,
 • 7. vem eller vilka som är informationsansvariga, och
 • 8. vem eller vilka som upprättar, förvaltar, underhåller eller distribuerar geografisk miljöinformation eller informationshanteringstjänster.

6 § Omvandlingstjänster enligt 4 § 4 ska kunna kombineras med de övriga informationshanteringstjänsterna på ett sätt som är förenligt med sådana bestämmelser som avses i 3 §.

Lagrumshänvisningar hit (2)

7 § Ytterligare bestämmelser om informationshanteringstjänster finns i

För den information som anges i 3 kap. 14–33 §§ behöver söktjänster, visningstjänster, nedladdningstjänster och omvandlingstjänster inte finnas förrän metadata för informationen har tagits fram. Förordning (2016:1192).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2012:771, 2016:1192

8 § Förbindelsetjänster behöver finnas tillgängliga enligt 1-6 §§ först vid den tidpunkt och på det sätt som följer av sådana bestämmelser om förbindelsetjänster som meddelas av Europeiska kommissionen enligt artikel 16 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG. Förordning (2012:771).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:771

Metadata

9 § Metadata för viss geografisk miljöinformation eller en viss informationshanteringstjänst ska innehålla uppgifter om

 • 1. hur informationen uppfyller sådana bestämmelser som avses i 3 §,
 • 2. de avgifter och andra villkor som gäller för att få tillgång till och använda informationen eller informationshanteringstjänsten,
 • 3. informationens kvalitet och validitet,
 • 4. vem eller vilka som är informationsansvariga,
 • 5. vem eller vilka som upprättar, förvaltar, underhåller eller distribuerar informationen eller informationshanteringstjänsten,
 • 6. begränsningar för allmänhetens möjligheter att via informationshanteringstjänster få tillgång till informationen eller informationshanteringstjänsten, i den mån sådana begränsningar finns, och
 • 7. skälen för de begränsningar som avses i 6.

Metadata ska vara fullständiga och aktuella samt hålla en så hög kvalitet att de gör det möjligt att finna, inventera och utnyttja informationen eller informationshanteringstjänsten.

Lagrumshänvisningar hit (2)

10 § Ytterligare bestämmelser om metadata finns i kommissionens förordning (EG) nr 1205/2008 av den 3 december 2008 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG om metadata.

Avgifter och andra villkor

11 § Söktjänsterna ska tillhandahållas utan avgift.

Lagrumshänvisningar hit (2)

12 § Visningstjänster enligt 4 § 2 ska tillhandahållas utan avgift. En sådan visningstjänst får dock tillhandahållas mot en avgift, om tjänsten avser stora volymer av geografisk miljöinformation som uppdateras ofta och en avgift behövs för att täcka de kostnader som uppdatering och annat underhåll av informationen medför.

Lagrumshänvisningar hit (1)

13 § En nedladdningstjänst eller förbindelsetjänst får tillhandahållas mot en avgift endast om kostnaden för tjänsten och den information som förmedlas genom tjänsten inte täcks på annat sätt.

Lagrumshänvisningar hit (1)

14 § Om en myndighet får ta ut avgifter från myndigheter för tjänster som avses i 4 § eller för geografisk miljöinformation, får avgifterna inte överstiga kostnaderna för att reproducera, tillhandahålla och sprida informationen respektive kostnaderna för tjänsterna, om inte annat följer av andra stycket.

Om en myndighet är skyldig att ta ut sådana avgifter som avses i första stycket för att täcka en väsentlig del av kostnaderna för en verksamhet, får de samlade intäkterna inte överstiga kostnaderna för att samla in, framställa, reproducera och sprida informationen respektive kostnaderna för tjänsterna samt en rimlig avkastning på investeringar.

Första och andra styckena gäller inte i fråga om avgifter som tas ut från myndigheter för vidareutnyttjande av handlingar när det framgår att handlingarna ska användas i konkurrensutsatt verksamhet. Bestämmelser om sådana avgifter och om avgifter som tas ut från enskilda finns i 7 § lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Förordning (2015:288).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:288

15 § Den som är informationsansvarig och tar ut en avgift för tillhandahållandet av en visningstjänst, nedladdningstjänst eller förbindelsetjänst ska se till att det finns en e- handelstjänst.

16 § Trots 11-13 §§ får

 • 1. geografisk miljöinformation och informationshanteringstjänster som görs tillgängliga genom en visningstjänst vara utformade på ett sätt som hindrar vidareutnyttjande för kommersiella ändamål, och
 • 2. ett tillhandahållande av geografisk miljöinformation eller en informationshanteringstjänst förenas med villkor om friskrivning och licensavtal om hur informationen eller informationshanteringstjänsten får användas.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Verkställighetsföreskrifter

17 § Lantmäteriet får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av 1-6 och 9 §§ samt förordning (EG) nr 976/2009 och förordning (EG) nr 1205/2008.

5 kap. Samarbete

1 § De som är informationsansvariga enligt denna förordning ska samarbeta genom att ge varandra tillgång till geografisk miljöinformation och informationshanteringstjänster så att informationen och tjänsterna kan användas när offentliga uppgifter som kan påverka miljön utförs. Ett sådant samarbete ska också ske med

 • 1. dem som är informationsansvariga enligt motsvarande bestämmelser i andra länder i Europeiska unionen,
 • 2. Europeiska unionens institutioner samt organ som har inrättats genom internationella avtal där Europeiska gemenskapen och Europeiska unionens medlemsstater är parter, och
 • 3. myndigheter, kommuner och enskilda organ inom Europeiska unionen som utan att vara informationsansvariga fullgör offentliga uppgifter som kan påverka miljön.

Om samarbetet inte kan ske i det sammanhängande systemet för geografisk miljöinformation ska det ordnas genom avtal eller andra informationshanteringstjänster än de som ingår i det sammanhängande systemet.

Lagrumshänvisningar hit (3)

2 § För samarbetet enligt 1 § får de som har informationsansvar enligt denna förordning ta ut avgifter och ställa upp andra villkor för tillgången till och användningen av geografisk miljöinformation och informationshanteringstjänster. Avgifterna och villkoren ska vara förenliga med 4 kap. 11, 12 och 16 §§.

Lagrumshänvisningar hit (3)

3 § Avgifter som tas ut med stöd av 2 §

 • 1. får endast avse kostnader som inte täcks på annat sätt,
 • 2. ska vara förenliga med syftet att underlätta ordnandet och upprätthållandet av det sammanhängande systemet för geografisk miljöinformation, och
 • 3. får inte vara högre än vad som behövs för att det samlade avgiftsuttaget ska täcka kostnaderna för uppbyggnad, drift, uppdatering och utveckling av tjänsterna och den information som förmedlas genom tjänsterna samt för att fortlöpande kunna tillhandahålla informationen och tjänsterna.

Lagrumshänvisningar hit (1)

4 § Avgifter enligt 2 § får inte tas ut för att fullgöra en skyldighet att rapportera till någon av Europeiska unionens institutioner.

Lagrumshänvisningar hit (1)

5 § De som har informationsansvar enligt denna förordning får ingå avtal med dem som är samarbetsparter enligt 1 § om de närmare formerna och villkoren för samarbetet.

Lantmäteriet får ingå sådana samarbetsavtal även i frågor som avser någon annan informationsansvarigs samarbete, om Lantmäteriet och den informationsansvarige är överens om det.

6 § Bestämmelser om samarbetet med Europeiska unionens institutioner och med organ som har inrättats genom internationella avtal där Europeiska gemenskapen och Europeiska unionens medlemsstater är parter finns i kommissionens förordning (EU) nr 268/2010 av den 29 mars 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG vad avser tillgången för gemenskapens institutioner och organ till medlemsstaternas rumsliga datamängder och datatjänster på harmoniserade villkor.

6 kap. Frivillig medverkan

1 § Den som inte är informationsansvarig enligt denna förordning får efter ansökan frivilligt medverka i det sammanhängande systemet för geografisk miljöinformation genom att göra information och informationshanteringstjänster tillgängliga i systemet, om medverkan

 • 1. avser geografisk miljöinformation,
 • 2. innebär att metadata tillhandahålls som uppfyller kraven i 4 kap. 9 § och förordning (EG) nr 1205/2008,
 • 3. informationen och informationshanteringstjänsterna är användbara i systemet, och
 • 4. innebär att den medverkande uppfyller de skyldigheter i övrigt som gäller för informationsansvariga.

Lagrumshänvisningar hit (2)

2 § Frågor om frivillig medverkan enligt 1 § prövas av Lantmäteriet.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar och övergångsbestämmelser

2010:1770

Tryckt format (PDF)

Departement
Miljö- och energidepartementet
Förarbeten
EUTL108/2007 s1, EUTL148/2009 s18, EGTL228/1996 s1, EUTL274/2009 s9, EUTL326/2008 s12, EUTL83/2010 s8
Ikraft
2011-01-01
CELEX-nr
32007L0002, 32009D0442, 31996D1692, 32009R0976, 32008R1205, 32010R0268
SFS-nummer
2010:1770
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.
 • 2. Rapportering enligt 2 kap. 5 § ska första gången göras senast den 15 maj 2013.
 • 3. För den information som anges i 3 kap. 14-33 §§ och anslutande informationshanteringstjänster behöver metadata trots 4 kap. 1 § finnas först den 3 december 2013.
 • 4. Information behöver göras tillgänglig enligt 4 kap. 1 och 2 §§ först vid den tidpunkt som inträffar
  • a) två år efter att de bestämmelser som avses i 4 kap. 3 § har antagits, om informationen har genomgått en omfattande omstrukturering eller nyinsamlats efter denna förordnings ikraftträdande, eller
  • b) sju år efter att de bestämmelser som avses i 4 kap. 3 § har antagits, om informationen inte omfattas av a.

Förordning (2012:771) om ändring i förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL323/2010 s11, EUTL274/2009 s9
Ikraft
2013-01-01
CELEX-nr
32010R1089, 32009R0976
Omfattning
ändr. 3 kap. 9, 19, 20, 22, 24, 29, 30, 31 §§, 4 kap. 3, 7, 8 §§
SFS-nummer
2012:771
Rubrik
Förordning (2012:771) om ändring i förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation

Förordning (2013:559) om ändring i förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 kap. 9 §
Ikraft
2014-01-01
SFS-nummer
2013:559
Rubrik
Förordning (2013:559) om ändring i förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation

Förordning (2013:1165) om ändring i förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 kap. 1 §, 3 kap. 18, 19, 25 §§, rubr. närmast före 3 kap. 25 §
Ikraft
2014-02-01
SFS-nummer
2013:1165
Rubrik
Förordning (2013:1165) om ändring i förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation

Förordning (2015:288) om ändring i förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 kap. 14 §
Ikraft
2015-07-01
SFS-nummer
2015:288
Rubrik
Förordning (2015:288) om ändring i förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation

Förordning (2016:1192) om ändring i förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 kap. 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32 §§, 4 kap. 4, 7 §§, rubr. rubrikerna närmast före 3 kap. 1, 3, 8, 12, 15, 16, 24, 28, 29, 30 §§;nya 3 kap. 27 a §, rubr. närmast före 3 kap. 27 a §
Ikraft
2017-02-01
SFS-nummer
2016:1192
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2017.
 • 2. För den information som anges i denna förordning behöver metadata trots 4 kap. 1 § finnas först 1 juni 2017.
 • 3. För de informationshanteringstjänster som anges i denna förordning behöver metadata trots 4 kap. 1 § finnas först 1 oktober 2017.
 • 4. Det som sägs i 2 och 3 gäller dock endast om informationen inte omfattades av förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation före ikraftträdandet av denna förordning.
Rubrik
Förordning (2016:1192) om ändring i förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation

Förordning (2018:310) om ändring i förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation

Officiell autentisk version

Omfattning
upph. 1 kap. 2 §
Ikraft
2018-05-25
SFS-nummer
2018:310
Rubrik
Förordning (2018:310) om ändring i förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation

Förordning (2018:1583) om ändring i förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 3 kap.19 §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:1583
Rubrik
Förordning (2018:1583) om ändring i förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation

Förordning (2018:2114) om ändring i förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 3 kap. 24 §
Ikraft
2019-01-11
SFS-nummer
2018:2114
Rubrik
Förordning (2018:2114) om ändring i förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation