lagen.nu

Alkoholförordning (2010:1636)

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2010-12-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:466
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-08-01

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till alkohollagen (2010:1622).

De termer och uttryck som används i lagen har samma betydelse i denna förordning.

2 § En länsstyrelse ska på begäran av Folkhälsomyndigheten lämna det biträde som behövs vid handläggningen av ärenden och vid tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622).

Länsstyrelsen ska underrätta Folkhälsomyndigheten om förhållanden som är av betydelse för Folkhälsomyndighetens tillsyn. Förordning (2013:909).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:909
3 § Har upphävts genom förordning (2011:237).

Bemyndiganden

4 § Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om

7 hur kontrollköp ska genomföras enlig 9 kap. 15 a § alkohollagen.

Folkhälsomyndigheten får, i andra fall än de som anges i 9 kap. 9 § 3 och 10 § läkemedelsförordningen (2015:458), meddela föreskrifter om vem som utöver vad som anges i 6 kap. 5 § alkohollagen har rätt att köpa teknisk sprit enligt 6 kap. 10 § 1 alkohollagen. Förordning (2015:466).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2013:909, 2014:833, 2015:466

4 a § Folkhälsomyndigheten får meddela närmare föreskrifter om

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:466

Bestämmelser om handläggning av ärenden om tillstånd m.m.

5 § Kommunen ska fatta beslut i ett ärende om serveringstillstånd inom fyra månader från det att en fullständig ansökan har kommit in till kommunen. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet får handläggningstiden förlängas med högst fyra månader. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

Ett beslut att förlänga handläggningstiden får inte överklagas.

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestämmelser om att mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullständig ansökan har kommit och om innehållet i ett sådant bevis.

6 § Om kommunen i ett ärende om serveringstillstånd begär att sökanden ska ge in certifikat, intyg eller andra liknande dokument som visar att ett visst tillståndskrav är uppfyllt, ska kommunen godta motsvarande dokument från en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Kommunen får dock begära att dokumentet ges in i original eller i en bestyrkt kopia eller i form av en auktoriserad översättning till svenska.

Underrättelseskyldighet

7 § Folkhälsomyndigheten ska på lämpligt sätt underrätta berörda länsstyrelser, kommuner och Polismyndigheten om beslut som Folkhälsomyndigheten har fattat i ärenden enligt alkohollagen (2010:1622). Förordning (2014:1299).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2013:909, 2014:1299

8 § Om en allmän domstol har funnit någon skyldig till brott mot 11 kap. 1, 4 eller 5 § alkohollagen (2010:1622) ska, när domen vunnit laga kraft, en kopia av domen snarast sändas till Skatteverket.

Allmän förvaltningsdomstols dom eller slutliga beslut i mål avseende alkohollagen ska, när domen eller beslutet vunnit laga kraft, sändas till Folkhälsomyndigheten. Förordning (2013:909).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:909

9 § Skatteverket ska underrätta Folkhälsomyndigheten om beslut om godkännande eller återkallelse av godkännande som avses i

En underrättelse enligt första stycket ska innehålla uppgifter om vilken verksamhet som den som har ansökt om godkännande avser att bedriva. Förordning (2013:909).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:909

10 § Konsumentverket ska underrätta Folkhälsomyndigheten om beslut av större vikt som avser de särskilda bestämmelserna för marknadsföring av alkoholdrycker i 7 kap. alkohollagen (2010:1622). Förordning (2013:909).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:909

Avtal enligt 5 kap. 1 § alkohollagen

11 § Det avtal som avses i 5 kap. 1 § fjärde stycket alkohollagen (2010:1622) ska tillkännages genom att det kungörs i Svensk författningssamling (SFS).

Tillämpning av 7 kap. 9 § alkohollagen

12 § Bestämmelsen i 7 kap. 9 § alkohollagen (2010:1622) ska tillämpas på främmande stat som är ansluten till Madridöverenskommelsen den 14 april 1891 angående undertryckande av oriktiga eller vilseledande ursprungsbeteckningar på handelsvaror eller som är medlem i Världshandelsorganisationen (WTO).

Informationstexter

13 § Följande informationstexter ska användas i annonser i de fall som avses i 7 kap. 7 § alkohollagen (2010:1622).

 • 1. Alkohol kan skada din hälsa.
 • 2. Alkohol är beroendeframkallande.
 • 3. Alkohol kan orsaka nerv- och hjärnskador.
 • 4. Alkohol kan orsaka skador på lever och bukspottskörtel.
 • 5. Alkohol kan orsaka hjärnblödning och cancer.
 • 6. Varannan förare som omkommer i singelolyckor i trafiken är alkoholpåverkad.
 • 7. Hälften av alla som drunknar har alkohol i blodet.
 • 8. Alkohol i samband med arbete ökar risken för olyckor.
 • 9. Alkoholkonsumtion under graviditeten kan skada barnet.
 • 10. Barn som får alkohol hemma dricker sig berusade oftare än andra barn.
 • 11. Att börja dricka i tidig ålder ökar risken för alkoholproblem.

Lagrumshänvisningar hit (1)

14 § Informationstext som avses i 13 § ska

 • 1. tryckas med typsnitt Helvetica i fet stil,
 • 2. tryckas med en typsnittsstorlek som medför att texten täcker största möjliga andel av det område som reserverats för den,
 • 3. återges i svart färg på vit botten,
 • 4. centreras på den yta där den trycks,
 • 5. omges av en svart ram som inte inkräktar på det område som reserverats för informationstexten,
 • 6. täcka minst tjugo procent av annonsens yta, och
 • 7. placeras horisontellt och på ett sätt som gör den lätt läsbar.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2010:1636

Tryckt format (PDF)

Departement
Socialdepartementet
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1636

Förordning (2011:237) om ändring i alkoholförordningen (2010:1636)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 3 §, rubr. närmast före 3 §
Ikraft
2011-05-01
SFS-nummer
2011:237
Rubrik
Förordning (2011:237) om ändring i alkoholförordningen (2010:1636)

Förordning (2013:909) om ändring i alkoholförordningen (2010:1636)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 4, 7, 8, 9, 10 §§
Ikraft
2014-01-01
SFS-nummer
2013:909
Rubrik
Förordning (2013:909) om ändring i alkoholförordningen (2010:1636)

Förordning (2014:833) om ändring i alkoholförordningen (2010:1636)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2014-08-01
SFS-nummer
2014:833
Rubrik
Förordning (2014:833) om ändring i alkoholförordningen (2010:1636)

Förordning (2014:1299) om ändring i alkoholförordningen (2010:1636)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1299
Rubrik
Förordning (2014:1299) om ändring i alkoholförordningen (2010:1636)

Förordning (2015:466) om ändring i alkoholförordningen (2010:1636)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §;ny 4 a §
Ikraft
2016-01-01
SFS-nummer
2015:466
Rubrik
Förordning (2015:466) om ändring i alkoholförordningen (2010:1636)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation