lagen.nu

Förordning (2010:1578) om provavgifter för körkort och yrkesmässig trafik, m.m.

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
2010-12-03
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1485
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-01

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om avgifter för prov som anordnas av Trafikverket enligt körkortslagen (1998:488), lagen (1998:492) om biluthyrning, lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens, yrkestrafikförordningen (2012:237), taxitrafikförordningen (2012:238) och förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter, samt föreskrifter som har meddelats i anslutning till dessa författningar. Förordning (2012:250).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:250

2 § Trafikverket ska ta ut avgift enligt följande.

Avgiftslista Avgift Kronor
Kunskapsprov/omprov, säkerhetskontroll och funktionsbeskrivning
– normaltaxa 325
– kvälls- och helgtaxa 400
Körprov för
a) behörigheterna B, C1, C, D1 och D,
b) den utökade behörigheten B för den som har körkort med behörighet B,
c) taxiförarlegitimation
– normaltaxa 800
– kvälls- och helgtaxa 1 040
Körprov för
a) den utökade behörigheten B för den som inte har körkort med behörighet B,
b) övriga behörigheter,
c) tillträde till trafik- eller motorcykellärarutbildning
– normaltaxa 1 650
– kvälls- och helgtaxa 2 145
Kunskapsprov för yrkeskunnande och yrkeskompetens
– normaltaxa 640
– kvälls- och helgtaxa 830
Normaltaxa ska tas ut för förrättning som äger rum vardagar kl. 07.30–18.00. Övrig tid ska kvälls- och helgtaxa tas ut.
Digital fotografering 80
Tidtaxa för utfört arbete per person och timme 500

För sådan förrättning eller åtgärd av Trafikverket som inte anges ovan och som inte omfattas av bestämmelserna i någon annan författning får verket ta ut avgift enligt tidtaxa.

Om förrättning, åtgärd eller annat arbete medför rese- eller traktamentskostnader eller särskilda utlägg, ska dessa ersättas särskilt. Förordning (2014:1485).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (4)

3 § Utrikesdepartementet får i fråga om en utländsk medborgare som tillhör en främmande stats diplomatiska eller konsulära representation i Sverige eller medborgarens familjemedlem medge att avgift inte ska betalas för förarprov för körkort.

Utrikesdepartementet ska fortlöpande till Transportstyrelsen lämna uppgifter om beskickningar och konsulat och övriga förhållanden som behövs för tillämpningen av första stycket.

Lagrumshänvisningar hit (1)

4 § Om det finns synnerliga skäl får Transportstyrelsen i andra fall än som sägs i 3 § medge nedsättning av eller befrielse från en avgift som anges i 2 §.

5 § Vid skriftlig betalningspåminnelse får Trafikverket ta ut en avgift på 50 kronor för administrativa kostnader (påminnelseavgift).

6 § En betald förarprovsavgift ska återbetalas till den som inte har genomgått förarprov inom giltighetstiden för ett meddelat körkortstillstånd enligt 3 kap. 3 § körkortsförordningen (1998:980). Frågan om återbetalning ska prövas av Transportstyrelsen.

7 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att en avgift som anges i 2 § ska tas ut med ett lägre belopp när en beställning eller en betalning görs elektroniskt. Styrelsen får i övrigt meddela föreskrifter för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2010:1578

Tryckt format (PDF)

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1578
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011. Genom förordningen upphävs förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om avgifter som har påförts före den 1 januari 2011.

Förordning (2012:11) om ändring i förordningen (2010:1578) om provavgifter för körkort och yrkesmässig trafik, m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2013-01-19
SFS-nummer
2012:11
Rubrik
Förordning (2012:11) om ändring i förordningen (2010:1578) om provavgifter för körkort och yrkesmässig trafik, m.m.

Förordning (2012:250) om ändring i förordningen (2010:1578) om provavgifter för körkort och yrkesmässig trafik, m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2012-06-01
SFS-nummer
2012:250
Rubrik
Förordning (2012:250) om ändring i förordningen (2010:1578) om provavgifter för körkort och yrkesmässig trafik, m.m.

Förordning (2012:532) om ändring i förordningen (2010:1578) om provavgifter för körkort och yrkesmässig trafik, m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2012-09-01
SFS-nummer
2012:532
Rubrik
Förordning (2012:532) om ändring i förordningen (2010:1578) om provavgifter för körkort och yrkesmässig trafik, m.m.

Förordning (2012:706) om ändring i förordningen (2012:11) om ändring i förordningen (2010:1578) om provavgifter för körkort och yrkesmässig trafik, m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 § i 2012:11
SFS-nummer
2012:706
Rubrik
Förordning (2012:706) om ändring i förordningen (2012:11) om ändring i förordningen (2010:1578) om provavgifter för körkort och yrkesmässig trafik, m.m.

Förordning (2014:1485) om ändring i förordningen (2010:1578) om provavgifter för körkort och yrkesmässig trafik, m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1485
Rubrik
Förordning (2014:1485) om ändring i förordningen (2010:1578) om provavgifter för körkort och yrkesmässig trafik, m.m.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation