lagen.nu

Förordning (2010:1497) med instruktion för E-legitimationsnämnden

Departement
Finansdepartementet DF
Utfärdad
2010-11-25
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:158
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-01
Övrigt
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2018-09-01
OBS: Författningen har upphävts/ska upphävas 2018-09-01 genom SFS 2018:1486

Uppgifter

1 § E-legitimationsnämnden ska stödja och samordna elektronisk identifiering och underskrift i den offentliga förvaltningens e-tjänster. Förordning (2016:579).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2013:510, 2016:579

1 a § Myndigheten ska

  • 1. efter överenskommelse med upphandlande myndigheter tillhandahålla system för säker elektronisk identifiering enligt 1 § andra stycket 2 lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering,
  • 2. administrera valfrihetssystem enligt 1 § andra stycket 3 samma lag, och
  • 3. upprätta och driva en sådan nationell webbplats för annonsering av valfrihetssystem som avses i 4 § samma lag. Förordning (2016:579).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:579

1 b § Myndigheten ska uppfylla de samarbetsskyldigheter som gäller för Sverige som medlemsstat enligt artikel 12 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG samt enligt rättsakter som har antagits med stöd av den artikeln. Myndigheten ska vara gemensam kontaktpunkt för samarbetet.

Myndigheten ska även i övrigt företräda Sverige i frågor som rör gränsöverskridande elektronisk identifiering enligt förordning (EU) nr 910/2014 och ska lämna stöd och information till myndigheter i sådana frågor.

Myndigheten ska upprätta och driva en svensk förbindelspunkt (nod) för gränsöverskridande elektronisk identifiering i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1501 av den 8 september 2015 om interoperabilitetsramverket enligt artikel 12.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden. Förordning (2016:579).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:579

2 § Myndigheten ska delta i internationellt standardiseringsarbete, internationellt samarbete och informationsutbyte inom sitt ansvarsområde. Förordning (2013:510).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:510

Ledning

3 § Myndigheten leds av en nämnd.

4 § Nämnden ska bestå av högst sju ledamöter. Ledamöterna utses av regeringen för en bestämd tid.

Organisation

5 § Vid myndigheten ska det finnas ett kansli.

6 § Skatteverket ska upplåta lokaler samt sköta administrativa och handläggande uppgifter åt myndigheten.

7 § Skatteverket ska i samråd med nämnden uppdra åt någon som är anställd vid Skatteverket att ansvara för kansliet. Skatteverket ska även utse en ersättare. Förordning (2017:158).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:158

Avgifter

8 § För att fullgöra sina uppgifter enligt 1, 1 a och 2 §§ får myndigheten ta ut avgifter av de upphandlande myndigheter som har anslutit sig till ett sådant system för säker elektronisk identifiering som avses i 1 a § 1 och uppdragit åt myndigheten att administrera valfrihetssystem enligt 1 a § 2.

Avgiften för varje upphandlande myndighet ska motsvara 47 procent av den totala ersättning som den upphandlande myndigheten är skyldig att betala till tjänsteleverantörerna i myndighetens valfrihetssystem enligt 1 a § 2.

Myndigheten får disponera intäkterna i verksamheten. Förordning (2016:579).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2016:579, 2014:61

Ändringar och övergångsbestämmelser

2010:1497

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet DF
Observera
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2018-09-01
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1497

Förordning (2013:510) om ändring i förordningen (2010:1497) med instruktion för E-legitimationsnämnden

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraft
2013-07-01
SFS-nummer
2013:510
Rubrik
Förordning (2013:510) om ändring i förordningen (2010:1497) med instruktion för E-legitimationsnämnden

Förordning (2014:61) om ändring i förordningen (2010:1497) med instruktion för E-legitimationsnämnden

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 8 §, rubr. närmast före 8 §
Ikraft
2014-04-01
SFS-nummer
2014:61
Rubrik
Förordning (2014:61) om ändring i förordningen (2010:1497) med instruktion för E-legitimationsnämnden

Förordning (2016:579) om ändring i förordningen (2010:1497) med instruktion för E-legitimationsnämnden

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 8 §§;nya 1 a, 1 b §§
Ikraft
2016-07-01
SFS-nummer
2016:579
Rubrik
Förordning (2016:579) om ändring i förordningen (2010:1497) med instruktion för E-legitimationsnämnden

Förordning (2017:158) om ändring i förordningen (2010:1497) med instruktion för E-legitimationsnämnden

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2017-04-01
SFS-nummer
2017:158
Rubrik
Förordning (2017:158) om ändring i förordningen (2010:1497) med instruktion för E-legitimationsnämnden

2018:1486

Officiell autentisk version

Omfattning
upph.
SFS-nummer
2018:1486
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation