lagen.nu

Förordning (2010:1385) med instruktion för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2010-11-25
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1524
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-09-01

Uppgifter

1 § Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har till uppgift att ur ett patient-, brukar-, och medborgarperspektiv följa upp och analysera verksamheter och förhållanden inom hälso- och sjukvård, tandvård och omsorg. Förordning (2015:169).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:169

2 § Myndigheten ska

  • 1. följa upp och analysera vårdens och omsorgens funktionssätt,
  • 2. effektivitetsgranska statliga åtaganden och verksamheter, samt
  • 3. inom sitt verksamhetsområde bistå regeringen med underlag och rekommendationer för effektivisering av statlig verksamhet och styrning.

3 § Myndigheten har även till uppgift att

  • 1. kontinuerligt utvärdera sådan information om vården och omsorgen som lämnas till den enskilde, i fråga om informationens innehåll, kvalitet, ändamålsenlighet och tillgänglighet,
  • 2. på regeringens uppdrag bistå med utvärderingar och uppföljningar av beslutade eller genomförda statliga reformer och andra statliga initiativ, samt
  • 3. inom sitt verksamhetsområde bedriva omvärldsbevakning och genomföra internationella jämförelser.

Lagrumshänvisningar hit (3)

3 a § Myndigheten ska i sitt arbete enligt 1–3 §§ inkludera ett jämställdhetsperspektiv där det är möjligt. Förordning (2018:1524). 4 § Myndigheten ska senast den 1 februari varje år ange i en särskild analys- och granskningsplan vilken huvudsaklig inriktning verksamheten ska ha under året.

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1524

Ledning

5 § Myndigheten leds av en styrelse.

6 § Styrelsen ska bestå av högst sju ledamöter.

7 § Utöver vad som framgår av myndighetsförordningen (2007:515) ska styrelsen fatta beslut om publicering av resultatet av sådana analyser, granskningar, uppföljningar och utvärderingar som avses i 1–3 §§, samt om en sådan analys- och granskningsplan som avses i 4 §.

Rådgivande organ

8 § Vid myndigheten ska det finnas ett patient- och brukarråd. Rådet ska särskilt

  • 1. identifiera och lämna förslag på lämpliga områden för analys och granskning, samt
  • 2. bistå myndigheten i arbetet med att identifiera patienters, brukares och medborgares behov av information.

Styrelsen beslutar om övriga uppgifter. Förordning (2015:169).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:169

9 § Patient- och brukarrådet består av myndighetens direktör, som är ordförande, och högst 20 andra ledamöter. Rådet ska innehålla företrädare för t.ex. patientnämnder, patientföreningar och brukarorganisationer. Förordning (2015:169).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:169

Anställningar och uppdrag

10 § Generaldirektören är myndighetschef. Förordning (2016:1255).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:1255

11 § Ledamöterna i patient- och brukarrådet utses av styrelsen för en bestämd tid, dock längst tre år. Förordning (2015:169).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:169

Rapportering

12 § Myndigheten ska löpande redovisa till regeringen resultatet av sådana analyser, granskningar, uppföljningar och utvärderingar som avses i 1–3 §§.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2010:1385

Tryckt format (PDF)

Departement
Socialdepartementet
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1385

Förordning (2015:169) om ändring i förordningen (2010:1385) med instruktion för Myndigheten för vårdanalys

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 8, 9, 11 §§
Ikraft
2015-07-01
SFS-nummer
2015:169
Rubrik
Förordning (2015:169) om ändring i förordningen (2010:1385) med instruktion för Myndigheten för vårdanalys

Förordning (2016:1255) om ändring i förordningen (2010:1385) med instruktion för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
2017-01-01
SFS-nummer
2016:1255
Rubrik
Förordning (2016:1255) om ändring i förordningen (2010:1385) med instruktion för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Förordning (2018:1524) om ändring i förordningen (2010:1385) med instruktion för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Officiell autentisk version

Omfattning
ny 3 a §
Ikraft
2018-10-01
SFS-nummer
2018:1524
Rubrik
Förordning (2018:1524) om ändring i förordningen (2010:1385) med instruktion för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation