lagen.nu

Lag (2010:1350) om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden

Departement
Näringsdepartementet RSN
Utfärdad
2010-11-25
Ändring införd
t.o.m. SFS 2016:1157
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-10-15

1 § För att tillgodose de behov av uppgifter om marknads- och konkurrensförhållanden som Konkurrensverket har för att främja en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet och en effektiv offentlig upphandling får Konkurrensverket ålägga

 • 1. ett företag eller någon annan att tillhandahålla uppgifter eller handlingar, eller
 • 2. en kommun eller ett landsting som driver verksamhet av ekonomisk eller kommersiell natur att redovisa kostnader och intäkter i verksamheten.

Ett åläggande gäller omedelbart, om något annat inte bestäms.

Lagrumshänvisningar hit (2)

2 § Uppgiftsskyldigheten enligt denna lag omfattar inte

 • 1. utredning i enskilda ärenden som rör tillämpning av konkurrenslagen (2008:579),
 • 2. utredning i enskilda ärenden som rör tillämpning av lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner, lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, eller lagen (2008:962) om valfrihetssystem,
 • 3. överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare om lön eller andra anställningsvillkor,
 • 4. företagshemligheter av teknisk natur, eller
 • 5. skriftlig handling vars innehåll kan antas vara sådant att en advokat eller en advokats biträde inte får höras som vittne om innehållet, och som innehas av advokaten eller biträdet eller den till förmån för vilken tystnadsplikten gäller. Lag (2016:1157).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2012:475, 2016:1157

3 § Den som är uppgiftsskyldig enligt denna lag får inte betungas onödigt.

4 § Ett åläggande enligt 1 § får förenas med vite. Detta gäller dock inte om åläggandet riktar sig mot någon i dennes egenskap av upphandlande myndighet enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, upphandlande enhet enligt lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, upphandlande myndighet eller enhet enligt lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner eller lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.

En talan om utdömande av vite som förelagts med stöd av denna lag förs av Konkurrensverket vid Patent- och marknadsdomstolen. Lag (2016:1157).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2012:475, 2016:1157, 2016:226

5 § Beslut av Konkurrensverket om åläggande enligt 1 § får överklagas till Patent- och marknadsdomstolen. I fråga om rättegångskostnader tillämpas 31 kap. rättegångsbalken. Lag (2016:226).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:226

Ändringar och övergångsbestämmelser

2010:1350

Tryckt format (PDF)

Departement
Näringsdepartementet RSN
Förarbeten
Prop. 2009/10:218, bet. 2010/11:NU4, rskr. 2010/11:9
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1350
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011, då lagen (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden ska upphöra att gälla.
 • 2. Beslut som har meddelats enligt den upphävda lagen ska fortfarande gälla.

Lag (2012:475) om ändring i lagen (2010:1350) om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2011/12:88, bet. 2011/12:NU12, rskr. 2011/12:263
Omfattning
ändr. 2, 4 §§
Ikraft
2012-08-01
SFS-nummer
2012:475
Rubrik
Lag (2012:475) om ändring i lagen (2010:1350) om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden

Lag (2016:226) om ändring i lagen (2010:1350) om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159
Ikraft
2016-09-01
Omfattning
ändr. 4, 5 §§
SFS-nummer
2016:226
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.
 • 2. Mål och ärenden som har inletts i tingsrätt eller hovrätt före ikraftträdandet ska överlämnas till Patent- och marknadsdomstolen respektive Patent- och marknadsöverdomstolen.
 • 3. Om huvudförhandling har inletts före ikraftträdandet ska handläggningen i tingsrätten eller hovrätten dock slutföras enligt äldre bestämmelser.
Rubrik
Lag (2016:226) om ändring i lagen (2010:1350) om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden

Lag (2016:1157) om ändring i lagen (2010:1350) om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:195, bet. 2016/17:FiU7, rskr. 2016/17:66
Ikraft
2017-01-01
Omfattning
ändr. 2, 4 §§
SFS-nummer
2016:1157
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för upphandlingar som har påbörjats före den 1 januari 2017.
Rubrik
Lag (2016:1157) om ändring i lagen (2010:1350) om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation