lagen.nu

Förordning (2010:1062) med instruktion för Myndigheten för press, radio och tv

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2010-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:2055
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-12-22

Uppgifter

1 § Myndigheten för press, radio och tv ska verka för yttrandefrihet inom sitt verksamhetsområde och främja möjligheterna till mångfald och tillgänglighet inom press, radio och tv.

Myndigheten ska även följa och analysera utvecklingen inom medieområdet och sprida kunskap om den till allmänheten.

Myndigheten har vidare till uppgift att besluta om mediestöd, presstöd, tillstånd, avgifter och registrering samt utöva tillsyn i frågor som rör tv-sändningar, beställ-tv, sökbar text-tv och ljudradiosändningar i de fall uppgifterna inte ligger på regeringen eller någon annan myndighet.

Myndigheten ska också besluta i frågor om utgivningsbevis enligt 1 kap. 5 § yttrandefrihetsgrundlagen. Förordning (2018:2055).

Ändringar/Förarbeten (4)

2 § Myndigheten ska särskilt

 • 1. pröva frågor om
  • a) tillstånd enligt radio-_och_tv-lagen (2010:696) att sända tv eller sökbar text-tv och om överlåtelse av sådana tillstånd,
  • b) tillstånd enligt radio-_och_tv-lagen att sända närradio, att det samtidigt får sändas mer än ett närradioprogram i en kommun, större sändningsområden för närradio än en kommun, fastställande av sändningstider för närradio om tillståndshavarna inte kan enas om fördelning av sändningstid eller om en tillståndshavare begär att myndigheten ska fastställa sändningsschemat i dess helhet och att en sändningstid för närradio inte får användas av någon annan under en tid av högst tre månader om en innehavare av ett tillstånd, som har fått ett föreläggande enligt radio-_och_tv-lagen, avstår sändningstid eller avsäger sig sitt sändningstillstånd,
  • c) tillstånd enligt radio-_och_tv-lagen att sända kommersiell radio, överlåtelse av sådana tillstånd och sändningsområdenas omfattning för analog kommersiell radio, och
  • d) tillstånd enligt radio-_och_tv-lagen att sända ljudradio, som inte är kommersiell radio eller närradio, under en begränsad tid,
 • 2. upprätta och föra register enligt radio-_och_tv-lagen, över dem som bedriver en sändningsverksamhet som omfattas av lagen och över satellitentreprenörer och godkänna sändningsbeteckningar enligt lagen,
 • 3. utöva tillsyn enligt radio-_och_tv-lagen och över verksamhet enligt 1 kap. 4 § yttrandefrihetsgrundlagen om det finns utgivningsbevis för verksamheten och utöva tillsyn enligt förordningen (1998:32) om standarder för sändning av radio- och tv-signaler,
 • 4. pröva frågor om återkallelse och ändring av tillstånd att sända tv, sökbar text-tv, närradio och kommersiell radio,
 • 5. besluta enligt radio-_och_tv-lagen om krav på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning i fråga om tv-sändningar, beställ-tv och sökbar text-tv,
 • 6. förordna lokala kabelsändarorganisationer enligt radio-_och_tv-lagen och besluta om återkallelse av sådana förordnanden samt besluta om undantag från nätinnehavares skyldigheter enligt lagen,
 • 7. handlägga frågor om ledigt sändningsutrymme att sända kommersiell radio enligt 13 kap. 6 och 24 §§ radio-_och_tv-lagen, och
 • 8. pröva frågor om stöd enligt presstödsförordningen (1990:524) och mediestödsförordningen (2018:2053). Förordning (2018:2055).

Ändringar/Förarbeten (4)

3 § Myndigheten ska även

 • 1. pröva frågor om utgivningsbevis enligt 1 kap. 5 och 6 §§ yttrandefrihetsgrundlagen och föra register över verksamhet enligt samma paragrafer,
 • 2. upprätta och föra register över utgivare enligt lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden,
 • 3. handlägga frågor om särskild avgift, sändningsavgift och avgifter enligt övergångsbestämmelserna till radio-_och_tv-lagen (2010:696),
 • 4. samarbeta enligt 16 kap. 15 och 16 §§ radio-_och_tv-lagen med behöriga myndigheter i andra EES-stater i fråga om överträdelser av vissa bestämmelser i allmänhetens intresse, 5. följa innehållet i utländska ljudradio- och tv-sändningar som riktas mot den svenska allmänheten,
 • 6. publicera statistik och annan information om ägande- och branschstruktur, teknik, innehåll och ekonomiska förhållanden inom medieområdet,
 • 7. tillhandahålla uppgifter om dagstidningars spridning enligt kungörandeförordningen (1977:827),
 • 8. årligen rapportera till regeringen om den ekonomiska utvecklingen för olika tidningsgrupper, förändringar i tidningsägandet, utvecklingen av och förutsättningarna för tidningsdistributionen samt övriga väsentliga förändringar inom dagspressen,
 • 9. handlägga frågor om europeiska produktioner i tv-sändningar och beställ-tv, och
 • 10. sprida information om gällande regler och beslut av större vikt eller principiell betydelse till berörda aktörer och till allmänheten.

Myndigheten har också uppgifter enligt

 • 1. förordningen (1998:32) om standarder för sändning av radio- och tv-signaler, och
 • 2. förordningen (2010:1059) med bemyndigande för Myndigheten för press, radio och tv att meddela vissa verkställighetsföreskrifter. Förordning (2018:1930).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2015:302, 2015:618, 2018:1930

4 § Myndigheten ska ha ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv i sin verksamhet.

Samverkan

5 § Myndigheten ska inför beslut om tillstånd att sända tv, sökbar text-tv och kommersiell radio samråda med Konkurrensverket och Post- och telestyrelsen i konkurrensfrågor. Myndigheten ska även samråda med Post- och telestyrelsen i frågor om sändningsstandarder.

6 § Myndigheten ska samverka med Myndigheten för tillgängliga medier och Statens medieråd när det gäller uppgiften att följa och analysera utvecklingen inom medieområdet.

Myndigheten ska i frågor om ägande- och branschstruktur även samarbeta med Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning (Nordicom) vid Göteborgs universitet. Förordning (2015:302).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2010:1920, 2012:924, 2015:302

7 § Internationellt utbyte och erfarenhetsutbyte med andra svenska myndigheter ska också finnas i myndighetens verksamhet.

Ledning

8 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

9 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst fem ledamöter.

Granskningsnämnden för radio och tv

10 § Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns granskningsnämnden för radio och tv.

Bestämmelser om nämndens sammansättning och beslutförhet finns i 16 kap. 14 § radio-_och_tv-lagen (2010:696).

11 § Granskningsnämnden för radio och tv övervakar enligt radio-_och_tv-lagen (2010:696) genom granskning i efterhand om program som har sänts i tv eller ljudradio eller tillhandahållits i beställ-tv står i överensstämmelse med radio-_och_tv-lagen och de programrelaterade villkor som kan gälla för tjänsterna. Nämnden övervakar även efterlevnaden av bestämmelserna om tillgänglighet i 5 kap. 12 § radio- och tv- lagen om beslutet har meddelats av regeringen.

12 § Granskningsnämnden för radio och tv granskar program efter anmälan eller på initiativ av myndigheten.

13 § Granskningen efter anmälan ska främst avse de anmälningar vars prövning bidrar till effektiv kontroll och en god efterlevnad av radio-_och_tv-lagen (2010:696) och de programrelaterade villkor som kan gälla för tjänsterna.

Granskningsnämnden för radio och tv ska alltid pröva anmälningar som berör en enskilds personliga intressen, liknande intressen för företag eller frågor av principiell betydelse.

14 § Med granskningsärende avses i denna förordning ett ärende i vilket granskningsnämnden för radio och tv prövar om den som ansvarar för sändningen har fullgjort sina skyldigheter enligt radio-_och_tv-lagen (2010:696) eller de programrelaterade villkor som kan gälla för sändningen.

15 § Om en anmälan har kommit in till myndigheten senare än tre månader efter det att programmet sändes, ska granskningsnämnden för radio och tv endast granska programmet om det finns särskilda skäl.

16 § Granskningsnämnden för radio och tv får endast pröva frågor om intrång i en enskilds privatliv om den enskilde skriftligen medger det.

17 § Granskningsnämnden för radio och tv får begära in yttranden i granskningsärenden.

18 § Besluten i granskningsärenden ska sändas till den som ansvarar för sändningen. Förordning (2017:269).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:269

19 § Myndigheten får i arbetsordningen meddela föreskrifter om eller i enskilda fall besluta att granskningsärenden som prövas av ordföranden eller en vice ordförande får avgöras utan föredragning.

20 § Granskningsnämnden för radio och tv bedömer årligen i efterhand, utifrån redovisningar från Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB, om bolagen har uppfyllt sina uppdrag enligt villkor i sändningstillstånden, anslagsvillkoren och andra beslut av regeringen som meddelats med stöd av radio-_och_tv-lagen (2010:696). Förordning (2013:1014).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:1014

21 § Granskningsnämnden för radio och tv ansvarar för sina beslut.

Granskningsnämnden för radio och tv ansvarar för sin verksamhet inför myndighetens ledning. Förordning (2015:302).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:302

22 § Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för att granskningsnämnden för radio och tv tilldelas resurser för sin verksamhet och för att verksamheten bedrivs författningsenligt och effektivt och redovisas på ett tillförlitligt sätt. Förordning (2015:302).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:302

Mediestödsnämnden

22 a § Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns mediestödsnämnden. Mediestödsnämnden har de uppgifter som framgår av presstödsförordningen (1990:524) och mediestödsförordningen (2018:2053). Förordning (2018:2055).

Ändringar/Förarbeten (4)

22 b § Mediestödsnämnden består av en ordförande, en vice ordförande och högst tolv andra ledamöter. Ordföranden och vice ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie domare.

Mediestödsnämnden är beslutsför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Om ett ärende är så brådskande att mediestödsnämnden inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom kontakter mellan ordföranden och de andra ledamöterna. Om inte heller detta hinns med eller är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut ska anmälas vid nästa sammanträde med nämnden. Förordning (2018:1730).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2018:1730, 2015:302

22 c § Mediestödsnämnden ansvarar för sina beslut.

Mediestödsnämnden ansvarar för sin verksamhet inför myndighetens ledning. Förordning (2018:1730).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2018:1730, 2015:302

22 d § Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för att mediestödsnämnden tilldelas resurser för sin verksamhet och för att verksamheten bedrivs författningsenligt och effektivt och redovisas på ett tillförlitligt sätt. Förordning (2018:1730).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2018:1730, 2015:302

Anställningar och uppdrag

23 § Generaldirektören är myndighetschef.

24 § Regeringen utser för en bestämd tid ordförande, två vice ordförande samt andra ledamöter och ersättare i granskningsnämnden för radio och tv.

Regeringen utser för en bestämd tid ordförande, vice ordförande samt andra ledamöter i mediestödsnämnden. Förordning (2018:1730).

Ändringar/Förarbeten (3)

Undantag från myndighetsförordningen

25 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten i fråga om de ärenden som beslutas av granskningsnämnden för radio och tv:

29 § om ärendeförteckning.

Avgifter

26 § Med stöd av förordningen (2002:916) om avgifter i vissa yttrandefrihetsärenden ska myndigheten ta ut en avgift för ansökningar om utgivningsbevis. Myndigheten ska disponera avgifterna. Avgifterna ska täcka de direkta utgifterna för verksamheten när det gäller utgivningsbevis. Förordning (2011:1557).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:1557

27 § Myndigheten får enligt 4 kap. 17 § och 13 kap. 25 § radio-_och_tv-lagen (2010:696) ta ut en avgift av den som hos myndigheten ansöker om tillstånd att sända tv, sökbar text-tv eller digital kommersiell radio samt av den som ansöker om medgivande till överlåtelse av ett sådant tillstånd.

Avgift får tas ut med

– 35 000 kronor för varje sökt programtjänst vid ansökan om tillstånd, och

– 22 000 kronor för ansökan om medgivande till överlåtelse av tillstånd.

Avgiften för en ansökan om tillstånd att sända tv, sökbar text-tv och kommersiell digital radio samt avgiften för en ansökan om medgivande till överlåtelse av ett sådant tillstånd ska betalas in till myndigheten inom den tid som myndigheten bestämmer.

Myndigheten ska disponera avgifterna. Förordning (2013:669).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2013:669, 2012:924

Ändringar och övergångsbestämmelser

2010:1062

Tryckt format (PDF)

Departement
Kulturdepartementet
Ikraft
2010-08-01
SFS-nummer
2010:1062

Förordning (2010:1920) om ändring i förordningen (2010:1062) med instruktion för Myndigheten för radio och tv

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 6, 24 §§
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1920
Rubrik
Förordning (2010:1920) om ändring i förordningen (2010:1062) med instruktion för Myndigheten för radio och tv

Förordning (2011:1557) om ändring i förordningen (2010:1062) med instruktion för Myndigheten för radio och tv

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 26 §, rubr. närmast före 26 §
Ikraft
2012-01-01
SFS-nummer
2011:1557
Rubrik
Förordning (2011:1557) om ändring i förordningen (2010:1062) med instruktion för Myndigheten för radio och tv

Förordning (2012:924) om ändring i förordningen (2010:1062) med instruktion för Myndigheten för radio och tv

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 6 §;ny 27 §
Ikraft
2013-01-01
SFS-nummer
2012:924
Rubrik
Förordning (2012:924) om ändring i förordningen (2010:1062) med instruktion för Myndigheten för radio och tv

Förordning (2013:669) om ändring i förordningen (2010:1062) med instruktion för Myndigheten för radio och tv

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 27 §
Ikraft
2013-08-01
SFS-nummer
2013:669
Rubrik
Förordning (2013:669) om ändring i förordningen (2010:1062) med instruktion för Myndigheten för radio och tv

Förordning (2013:1014) om ändring i förordningen (2010:1062) med instruktion för Myndigheten för radio och tv

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 20 §
Ikraft
2014-01-01
SFS-nummer
2013:1014
Rubrik
Förordning (2013:1014) om ändring i förordningen (2010:1062) med instruktion för Myndigheten för radio och tv

Förordning (2015:302) om ändring i förordningen (2010:1062) med instruktion för Myndigheten för radio och tv

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 6, 21, 22, 24 §§;nya 22 a, 22 b, 22 c, 22 d §§, rubr. närmast före 22 a §
Ikraft
2015-07-01
SFS-nummer
2015:302
Rubrik
Förordning (2015:302) om ändring i förordningen (2010:1062) med instruktion för Myndigheten för radio och tv

Förordning (2015:618) om ändring i förordningen (2010:1062) med instruktion för Myndigheten för radio och tv

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 3 §§
Ikraft
2016-01-01
SFS-nummer
2015:618
Rubrik
Förordning (2015:618) om ändring i förordningen (2010:1062) med instruktion för Myndigheten för radio och tv

Förordning (2016:138) om ändring i förordningen (2010:1062) med instruktion för Myndigheten för press, radio och tv

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 22 a §§
Ikraft
2016-04-15
SFS-nummer
2016:138
Rubrik
Förordning (2016:138) om ändring i förordningen (2010:1062) med instruktion för Myndigheten för press, radio och tv

Förordning (2017:269) om ändring i förordningen (2010:1062) med instruktion för Myndigheten för press, radio och tv

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 18 §
Ikraft
2017-07-01
SFS-nummer
2017:269
Rubrik
Förordning (2017:269) om ändring i förordningen (2010:1062) med instruktion för Myndigheten för press, radio och tv

Förordning (2018:1730) om ändring i förordningen (2010:1062) med instruktion för Myndigheten för press, radio och tv

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 22 a, 22 b, 22 c, 22 d, 24 §§, rubr. närmast före 22 a §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:1730
Rubrik
Förordning (2018:1730) om ändring i förordningen (2010:1062) med instruktion för Myndigheten för press, radio och tv

Förordning (2018:1930) om ändring i förordningen (2010:1062) med instruktion för Myndigheten för press, radio och tv

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:1930
Rubrik
Förordning (2018:1930) om ändring i förordningen (2010:1062) med instruktion för Myndigheten för press, radio och tv

Förordning (2018:2055) om ändring i förordningen (2010:1062) med instruktion för Myndigheten för press, radio och tv

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 1, 2, 22 a §§
Ikraft
2019-02-01
SFS-nummer
2018:2055
Rubrik
Förordning (2018:2055) om ändring i förordningen (2010:1062) med instruktion för Myndigheten för press, radio och tv
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation