lagen.nu

Lag (2010:1052) om auktorisation av patentombud

Departement
Näringsdepartementet RSN
Utfärdad
2010-07-01
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-10-15

Lagens innehåll

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om auktorisation av patentombud och om Patentombudsnämndens uppgifter.

Definitioner

2 § I denna lag avses med

 • 1. patenträttsliga angelägenheter: angelägenheter som rör
  • a) en uppfinnings patenterbarhet,
  • b) ansökan om patent samt andra förfaranden rörande patent inför en myndighet eller organisation,
  • c) ett patents giltighet, ett patents eller en patentansökans skyddsomfång, intrång i patent och bättre rätt till ett patent eller en patentansökan, och
  • d) förberedelser och uppträdande inför domstol i patenträttsliga mål och ärenden,
 • 2. patentombud: en fysisk person som yrkesmässigt lämnar biträde i patenträttsliga angelägenheter, och
 • 3. auktoriserat patentombud: ett patentombud som har auktoriserats enligt denna lag.

Patentombudsnämnden

3 § Patentombudsnämnden ska

 • 1. pröva frågor om auktorisation av patentombud,
 • 2. föra register över auktoriserade patentombud,
 • 3. utöva tillsyn över auktoriserade patentombud,
 • 4. pröva frågor om disciplinära åtgärder mot auktoriserade patentombud, och
 • 5. verka för att god patentombudssed utvecklas och följs.

Närmare föreskrifter om Patentombudsnämnden meddelas av regeringen.

Auktorisation

4 § För auktorisation krävs att en sökande

 • 1. inte är underårig, försatt i konkurs eller underkastad näringsförbud,
 • 2. inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,
 • 3. har lämplig teoretisk examen och yrkeserfarenhet,
 • 4. har avlagt godkänt kunskapsprov för auktorisation,
 • 5. är verksam som patentombud, och
 • 6. är redbar och i övrigt lämplig att verka som patentombud.

Om det finns särskilda skäl, får Patentombudsnämnden i enskilda fall besluta om undantag från kraven i första stycket 3–5.

God patentombudssed

5 § Ett auktoriserat patentombud ska iaktta god patentombudssed.

Tystnadsplikt

6 § Ett auktoriserat patentombud får inte obehörigen röja eller använda vad ombudet har fått kännedom om i sin yrkesutövning.

Ombudet ska se till att ombudets biträden iakttar motsvarande tystnadsplikt.

Uppgiftsskyldighet

7 § Ett auktoriserat patentombud ska lämna Patentombudsnämnden de uppgifter som nämnden behöver för att utöva tillsyn.

Om det för ett auktoriserat patentombud inträffar någon omständighet som innebär att förutsättningarna enligt 4 § första stycket inte längre är uppfyllda, ska ombudet genast meddela detta till Patentombudsnämnden.

Upphävande av auktorisation

8 § Patentombudsnämnden ska upphäva auktorisationen för ett patentombud om ombudet begär det eller om ombudet inte längre uppfyller kraven för auktorisation enligt 4 § första stycket 1–5. I sistnämnda fall får nämnden om det finns särskilda skäl underlåta upphävande.

Ett beslut om upphävande av auktorisation gäller omedelbart.

Disciplinära åtgärder

9 § Patentombudsnämnden ska upphäva auktorisationen för ett auktoriserat patentombud om ombudet

 • 1. inte längre uppfyller kraven enligt 4 § första stycket 6,
 • 2. inte betalar föreskrivna avgifter till Patentombudsnämnden, eller
 • 3. annars inte fullgör sina skyldigheter enligt denna lag.

Om det finns särskilda skäl, får Patentombudsnämnden i stället meddela en varning. Patentombudsnämnden får helt underlåta att vidta åtgärd om det finns synnerliga skäl.

Ett beslut om upphävande av auktorisation gäller omedelbart.

Överklagande

10 § Patentombudsnämndens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Straffansvar

11 § Den som obehörigen utger sig för att vara auktoriserat patentombud döms till böter.

Bemyndiganden

12 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om auktorisation av patentombud.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter i ärenden enligt denna lag.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2010:1052

Tryckt format (PDF)

Departement
Näringsdepartementet RSN
Förarbeten
Prop. 2009/10:202, bet. 2009/10:NU20, rskr. 2009/10:383
Ikraft
2010-09-01
SFS-nummer
2010:1052
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.
 • 2. Den som vid ikraftträdandet sedan minst fem år bedriver yrkesverksamhet i Sverige som i huvudsak bestått i att biträda med patenträttsliga angelägenheter och som vid tidpunkten för ikraftträdandet finns upptagen på Europeiska patentverkets lista över behöriga ombud eller är enskild medlem i Sveriges IP-ombuds Samfund, får auktoriseras trots att kraven i 4 § första stycket 3 och 4 inte är uppfyllda. Detta gäller dock endast om ansökan om auktorisation lämnas in till Patentombudsnämnden före den 1 september 2011.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation