lagen.nu

Lag (2010:1010) om kreditvärderingsinstitut

Departement
Finansdepartementet V
Utfärdad
2010-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:44
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

Inledande bestämmelse

1 § I denna lag finns bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 av den 16 september 2009 om kreditvärderingsinstitut. Termer och uttryck i denna lag har samma betydelse som i förordningen.

Behörig myndighet

2 § Finansinspektionen är behörig myndighet enligt förordning (EG) nr 1060/2009.

Handräckning

3 § Finansinspektionen får begära handräckning av Kronofogdemyndigheten för att en kontroll på plats ska kunna genomföras enligt artikel 23d i förordning (EG) nr 1060/2009.

Vid handräckning gäller bestämmelserna i utsökningsbalken om verkställighet av förpliktelser som inte avser betalningsskyldighet eller avhysning. Om Finansinspektionen begär det, ska Kronofogdemyndigheten inte i förväg underrätta den hos vilken kontrollen ska genomföras. Lag (2012:44).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2012:44, 2012:44

Verkställighet

4 § Kronofogdemyndigheten är ansvarig myndighet för äkthetskontroll av beslut enligt artikel 36d i förordning (EG) nr 1060/2009.

Beslut om böter eller viten enligt förordningen får verkställas enligt utsökningsbalkens bestämmelser på samma sätt som en svensk dom som har vunnit laga kraft, om inte något annat följer av förordningen. Lag (2012:44).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2012:44, 2012:44
5 § Har upphävts genom lag (2012:44).
6 § Har upphävts genom lag (2012:44).
7 § Har upphävts genom lag (2012:44).
8 § Har upphävts genom lag (2012:44).
9 § Har upphävts genom lag (2012:44).
10 § Har upphävts genom lag (2012:44).
11 § Har upphävts genom lag (2012:44).
12 § Har upphävts genom lag (2012:44).
13 § Har upphävts genom lag (2012:44).
14 § Har upphävts genom lag (2012:44).
15 § Har upphävts genom lag (2012:44).
16 § Har upphävts genom lag (2012:44).

Ändringar och övergångsbestämmelser

2010:1010

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet V
Förarbeten
Prop. 2009/10:217, bet. 2009/10:FiU31, rskr. 2009/10:373, EUTL302/2009 s1
Ikraft
2010-09-07
CELEX-nr
32009R1060
SFS-nummer
2010:1010
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 7 september 2010.
  • 2. Anmärkning och straffavgift får beslutas endast för överträdelser som har skett efter ikraftträdandet.

Lag (2012:44) om ändring i lagen (2010:1010) om kreditvärderingsinstitut

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2011/12:40, bet. 2011/12:FiU13, rskr. 2011/12:116
Omfattning
upph. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 §§, rubr. närmast före 3, 4, 8, 15, 16 §§;nya 3, 4 §§, rubr. närmast före 3, 4 §§
Ikraft
2012-03-01
SFS-nummer
2012:44
Rubrik
Lag (2012:44) om ändring i lagen (2010:1010) om kreditvärderingsinstitut
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation