lagen.nu

Förordning (2010:1008) om betaltjänster

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
2010-06-23
Ändring införd
t.o.m. SFS 2019:408
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-24

Registerfrågor

1 § Finansinspektionen är personuppgiftsansvarig för det register som förs enligt 8 kap. 5 § lagen (2010:751) om betaltjänster. Förordning (2018:339).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:339
2 § Har upphävts genom förordning (2018:339).

3 § I registret registreras uppgifter för varje betalningsinstitut, registrerad betaltjänstleverantör, ombud och filial samt företag som gjort anmälan enligt 1 kap. 9 § lagen (2010:751) om betaltjänster. Utöver vad som följer av 8 kap. 5 § samma lag ska registret innehålla uppgifter om namn eller företagsnamn och om personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer. Förordning (2018:1836).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2018:178, 2018:1836

4 § Finansinspektionen ska anteckna i registret när myndigheten har fattat beslut om föreläggande att upphöra med verksamheten.

Bemyndiganden

5 § Finansinspektionen får i fråga om lagen (2010:751) om betaltjänster meddela föreskrifter om

 • 1. vad som utgör tillräckliga styr- och kontrollformer för verksamheten med betaltjänster enligt 2 kap. 6 § första stycket 2,
 • 2. fullgörandet av anmälningar och underrättelser enligt 3 kap.,
 • 3. beräkningen av kapitalkrav enligt 3 kap. 2 § första stycket,
 • 4. hur betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer ska hantera medel enligt 3 kap. 6 §,
 • 5. hur betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer ska hantera de medel för genomförandet av betalningstransaktioner som avses i 3 kap. 7 § andra stycket och hur stor andel av medlen hos betalningsinstitut eller registrerade betaltjänstleverantörer som omfattas av skyddskraven enligt 3 kap. 7 § tredje stycket,
 • 6. vilka uppgifter som ska anses relevanta enligt 3 kap. 8 §,
 • 7. vad ett betalningsinstitut eller en registrerad betaltjänstleverantör ska iaktta och vilka krav betalningsinstitutet eller den registrerade betaltjänstleverantören ska uppfylla vid uppdragsavtal enligt 3 kap. 28 §,
 • 8. hur betaltjänstleverantörer ska göra det informationsmaterial om konsumenters rättigheter som avses i 4 kap. 3 a § tillgängligt för betaltjänstanvändare,
 • 9. den information och redovisning som en betaltjänstleverantör ska lämna eller hålla tillgänglig enligt 4 a kap. 5 §,
 • 10. rutiner för byte av betalkonto enligt 4 a kap. 6 §,
 • 11. vilka uppgifter om betalkonton med grundläggande funktioner en betaltjänstleverantör ska lämna till Finansinspektionen,
 • 12. hur betaltjänstleverantörer ska hantera klagomål som avses i 5 kap. 58 §,
 • 13. hur ett system enligt 5 b kap. 1 § ska utformas,
 • 14. vilka upplysningar en betaltjänstleverantör ska lämna enligt 5 b kap. 2 § samt hur och när uppgifterna ska lämnas,
 • 15. vad som utgör en allvarlig operativ incident eller säkerhetsincident enligt 5 b kap. 3 § första stycket,
 • 16. hur bedömningen ska göras av om en incident påverkar eller kan påverka betaltjänstanvändarnas ekonomiska intressen samt hur betaltjänstanvändarna ska informeras enligt 5 b kap. 3 § andra stycket,
 • 17. vilka upplysningar ett företag som avses i 8 kap. 2 § första stycket ska lämna till Finansinspektionen och när upplysningarna ska lämnas,
 • 18. att vissa uppgifter som ett betalningsinstitut, en registrerad betaltjänstleverantör eller den eller de som har ansvar för ett betalningssystem ska lämna till Finansinspektionen i stället ska lämnas till Statistiska centralbyrån, och
 • 19. vilka uppgifter, utöver vad som framgår av lagen, en ansökan om tillstånd eller undantag från tillstånd eller en anmälan ska innehålla samt vilka handlingar som samtidigt ska lämnas in till Finansinspektionen. Förordning (2018:178).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2014:503, 2017:344, 2018:178

5 a § När det gäller lagen (2016:415) om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner får Finansinspektionen meddela föreskrifter om vilka upplysningar en betalningsordning för kontokort eller en bearbetningsenhet ska lämna till Finansinspektionen för dess tillsynsverksamhet, och hur uppgiftsskyldigheten ska fullgöras. Förordning (2016:416).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:416

6 § Innan Finansinspektionen meddelar föreskrifter med stöd av 5 § 18, ska inspektionen ge Riksbanken och Statistiska centralbyrån tillfälle att yttra sig. Förordning (2018:178).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2018:178, 2014:503, 2018:1758
(Träder i kraft 2019-09-01 00:00:00)

6 a § Polismyndigheten får meddela föreskrifter om hur uppgifter enligt 3 kap. 14 § lagen (2010:751) om betaltjänster ska lämnas. Förordning (2018:1758).

Vissa skyldigheter för Finansinspektionen

7 § /Upphör att gälla U:2019-07-01 genom förordning (2019:408)./ Finansinspektionen ska på sin webbplats offentliggöra en förteckning över de mest representativa betaltjänsterna och vid behov uppdatera den. Förordning (2017:344).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2017:344, 2018:180, 2019:408
(Upphör att gälla 2019-07-01 00:00:00)

8 § Finansinspektionen ansvarar för att det finns en kostnadsfri webbplats för jämförelse av betaltjänstleverantörers avgifter för de betaltjänster som avses i 7 §. Webbplatsen ska utformas i enlighet med det som anges i artikel 7.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/92/EU av den 23 juli 2014 om jämförbarhet för avgifter som avser betalkonto, byte av betalkonto och tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner (betalkontodirektivet), i den ursprungliga lydelsen. Webbplatsen får även innehålla information om den servicenivå som betaltjänstleverantörerna erbjuder. Förordning (2019:126).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

(Träder i kraft 2019-07-01 00:00:00)

8 § Finansinspektionen ansvarar för att det finns en kostnadsfri webbplats för jämförelse av betaltjänstleverantörers avgifter för de betaltjänster som avses i 4 a kap. 4 a § lagen (2010:751) om betaltjänster. Webbplatsen ska utformas i enlighet med det som anges i artikel 7.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/92/EU av den 23 juli 2014 om jämförbarhet för avgifter som avser betalkonto, byte av betalkonto och tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner (betalkontodirektivet), i den ursprungliga lydelsen. Webbplatsen får även innehålla information om den servicenivå som betaltjänstleverantörerna erbjuder. Förordning (2019:408).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

9 § Finansinspektionen ska öka medvetenheten om betalkonton med grundläggande funktioner, tillgång till och avgifter för betalkonton samt alternativ tvistlösning enligt lagen (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden. Förordning (2017:344).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:344

10 § Finansinspektionen ska underrätta Europeiska kommissionen i den utsträckning som följer av artikel 27 i betalkontodirektivet, i den ursprungliga lydelsen. Förordning (2019:126).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2019:126, 2017:344

11 § Finansinspektionen ska tillhandahålla Europeiska bankmyndigheten och Europeiska centralbanken en sammanställning av de uppgifter om svikliga förfaranden som inspektionen tagit emot från betaltjänstleverantörer enligt 5 b kap. 2 § andra stycket lagen (2010:751) om betaltjänster. Förordning (2018:178).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:178

12 § Finansinspektionen ska på sin webbplats tillhandahålla det informationsmaterial om konsumenters rättigheter som avses i 4 kap. 3 a § lagen (2010:751) om betaltjänster. Förordning (2018:178).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:178

Ändringar och övergångsbestämmelser

2010:1008

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet B
Ikraft
2010-08-01
SFS-nummer
2010:1008

Förordning (2014:503) om ändring i förordningen (2010:1008) om betaltjänster

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §;ny 6 §
Ikraft
2014-08-01
SFS-nummer
2014:503
Rubrik
Förordning (2014:503) om ändring i förordningen (2010:1008) om betaltjänster

Förordning (2016:416) om ändring i förordningen (2010:1008) om betaltjänster

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 5 a §
Ikraft
2016-07-01
SFS-nummer
2016:416
Rubrik
Förordning (2016:416) om ändring i förordningen (2010:1008) om betaltjänster

Förordning (2017:344) om ändring i förordningen (2010:1008) om betaltjänster

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
direktiv 2014/92/EU
Ikraft
2017-06-01
Omfattning
ändr. 5 §;nya 7, 8, 9, 10 §§, rubr. närmast före 7 §
SFS-nummer
2017:344
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den dag som regeringen bestämmer i fråga om 7 och 8 §§ och i övrigt den 1 juni 2017.

Rubrik
Förordning (2017:344) om ändring i förordningen (2010:1008) om betaltjänster

Förordning (2018:178) om ändring i förordningen (2010:1008) om betaltjänster

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 3, 5, 6 §§;nya 11, 12 §§
Ikraft
2018-05-01
SFS-nummer
2018:178
Rubrik
Förordning (2018:178) om ändring i förordningen (2010:1008) om betaltjänster

Förordning (2018:180) om ikraftträdande av förordningen (2010:1008) om betaltjänster

Officiell autentisk version

Omfattning
ikrafttr. av 7, 8 §§
SFS-nummer
2018:180
Rubrik
Förordning (2018:180) om ikraftträdande av förordningen (2010:1008) om betaltjänster

Förordning (2018:339) om ändring i förordningen (2010:1008) om betaltjänster

Officiell autentisk version

Omfattning
upph. 2 §;ändr. 1 §
Ikraft
2018-05-25
SFS-nummer
2018:339
Rubrik
Förordning (2018:339) om ändring i förordningen (2010:1008) om betaltjänster

Förordning (2018:1758) om ändring i förordningen (2010:1008) om betaltjänster

Officiell autentisk version

Omfattning
ny 6 §
Ikraft
2019-09-01
SFS-nummer
2018:1758
Rubrik
Förordning (2018:1758) om ändring i förordningen (2010:1008) om betaltjänster

Förordning (2018:1836) om ändring i förordningen (2010:1008) om betaltjänster

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:1836
Rubrik
Förordning (2018:1836) om ändring i förordningen (2010:1008) om betaltjänster

Förordning (2019:126) om ändring i förordningen (2010:1008) om betaltjänster

Officiell autentisk version

Förarbeten
direktiv 2014/92/EU
Omfattning
ändr. 8, 10 §§
Ikraft
2019-05-01
SFS-nummer
2019:126
Rubrik
Förordning (2019:126) om ändring i förordningen (2010:1008) om betaltjänster

Förordning (2019:408) om ändring i förordningen (2010:1008) om betaltjänster

Officiell autentisk version

Förarbeten
Jfr direktiv 2014/92/EU
Omfattning
upph. 7 §;ändr. 8 §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:408
Rubrik
Förordning (2019:408) om ändring i förordningen (2010:1008) om betaltjänster
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation