lagen.nu

Förordning (2009:968) med instruktion för Försvarsunderrättelsedomstolen

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2009-10-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:403
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

Uppgifter m.m.

1 § Bestämmelser om Försvarsunderrättelsedomstolens uppgifter, sammansättning och domförhet finns i lagen (2009:966) om Försvarsunderrättelsedomstol.

Myndighetsförordningens tillämpning

2 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska tillämpas på Försvarsunderrättelsedomstolen:

3 och 4 §§ om ledningens ansvar,

6 § om allmänna uppgifter,

8 § om myndighetens arbetsgivarpolitik,

19 § om kostnadsmässiga konsekvenser, och

21 § om myndighetens beslut.

Det som i dessa bestämmelser sägs om myndighetens ledning ska avse domstolens ordförande i enlighet med bestämmelsen i 11 §. Bestämmelsen i 21 § myndighetsförordningen ska tillämpas endast i administrativa ärenden.

Organisation och ledning

3 § Vid domstolen finns ett kansli.

Lagrumshänvisningar hit (1)

4 § I Försvarsunderrättelsedomstolen ska, förutom ordförande, vice ordförande och de särskilda ledamöter som anges i lagen (2009:966) om Försvarsunderrättelsedomstol, en kanslichef finnas.

Försvarsunderrättelsedomstolens ordförande är domstolens administrative chef.

Kanslichefen ska ansvara för beredningsverksamheten i domstolen.

Lagrumshänvisningar hit (1)

5 § Försvarsunderrättelsedomstolen får i arbetsordning meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta om domstolens organisation och formerna för domstolens verksamhet.

Handläggningen av målen

6 § Bestämmelser om handläggningen av ansökningar om tillstånd till signalspaning finns i lagen (2009:966) om Försvarsunderrättelsedomstol och i lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.

Lagrumshänvisningar hit (1)

7 § Målen tas upp till beredning och föredragning i den ordning som de kommit in, om inte omständigheterna motiverar en annan ordning. Ett mål eller fråga som kommit upp i ett mål ska handläggas med förtur om målet eller frågan av någon särskild anledning bör handläggas skyndsamt.

8 § I fråga om anteckningar vid muntlig förhandling i mål vid Försvarsunderrättelsedomstolen, registrering av inkomna mål och aktbildning samt vad som hänger samman därmed gäller förordningen (2013:390) om mål i allmän förvaltningsdomstol i tillämpliga delar. Förordning (2013:403).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:403

9 § Domstolens beslut ska expedieras till ansökande myndighet och till Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten.

10 § Försvarsunderrättelsedomstolen får i arbetsordning meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta om vem hos domstolen som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden samt utföra andra förberedande åtgärder i målen.

Handläggningen av administrativa ärenden

11 § Administrativa ärenden avgörs av domstolens ordförande om inte annat följer av arbetsordningen.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Anställningar m.m.

12 § Bestämmelser om utnämning av ordförande i Försvarsunderrättelsedomstolen finns i lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare. Bestämmelser om förordnande av vice ordförande och särskilda ledamöter finns i lagen (2009:966) om Försvarsunderrättelsedomstol.

Försvarsunderrättelsedomstolen ska anmäla till Domarnämnden när det finns en ledig anställning som ordförande som behöver tillsättas.

Anställningen som kanslichef beslutas av regeringen. Kanslichefen ska vara lagfaren. Andra anställningar beslutas av Försvarsunderrättelsedomstolen.

För andra anställningar vid domstolen än anställning av ordförande behöver inte 6 § anställningsförordningen (1994:373) tillämpas. Förordning (2010:1811).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1811

13 § Endast den som är svensk medborgare får vara anställd vid Försvarsunderrättelsedomstolen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2009:968

Tryckt format (PDF)

Departement
Försvarsdepartementet
Ikraft
2009-12-01
SFS-nummer
2009:968

Förordning (2010:1811) om ändring i förordningen (2009:968) med instruktion för Försvarsunderrättelsedomstolen

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1811
Rubrik
Förordning (2010:1811) om ändring i förordningen (2009:968) med instruktion för Försvarsunderrättelsedomstolen

Förordning (2013:403) om ändring i förordningen (2009:968) med instruktion för Försvarsunderrättelsedomstolen

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2013-07-01
SFS-nummer
2013:403
Rubrik
Förordning (2013:403) om ändring i förordningen (2009:968) med instruktion för Försvarsunderrättelsedomstolen
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation