lagen.nu

Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2009-06-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2019:321
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-24

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om detaljhandel med vissa receptfria läkemedel på andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek.

2 § Detaljhandeln ska bedrivas på ett sådant sätt att läkemedlen inte skadar människor, egendom eller miljö samt så att läkemedlens kvalitet inte försämras.

3 § Bestämmelser om öppenvårdsapotekens detaljhandel finns i lagen (2009:366) om handel med läkemedel.

(Träder i kraft 2019-08-01 00:00:00)

3 a § Bestämmelser om säkerhetsdetaljer finns i kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161 av den 2 oktober 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG genom fastställande av närmare bestämmelser om de säkerhetsdetaljer som anges på förpackningar för humanläkemedel. Lag (2019:321).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2019:321

Definitioner

4 § Med detaljhandel avses i denna lag försäljning av läkemedel till konsument.

Med nikotinläkemedel avses i denna lag receptfria läkemedel som inte har förskrivits och vars enda aktiva substans är nikotin.

Med öppenvårdsapotek avses i denna lag en sådan inrättning för detaljhandel med läkemedel som bedrivs med tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel.

5 § I denna lag har termer och uttryck som också förekommer i läkemedelslagen (2015:315) samma betydelse som i den lagen. Lag (2015:325).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:325

Vilka läkemedel som får säljas

6 § Detaljhandel på andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek får bedrivas med

 • 1. nikotinläkemedel, och
 • 2. andra receptfria humanläkemedel som inte har förskrivits om
  • a) läkemedlet är lämpligt för egenvård,
  • b) allvarliga biverkningar är sällsynta vid användning av läkemedlet, och
  • c) det är lämpligt med hänsyn till patientsäkerheten och skyddet för folkhälsan.

7 § Läkemedelsverket ska besluta vilka läkemedel som uppfyller kraven i 6 § 2.

8 § Om ett läkemedel inte längre uppfyller kraven i 6 § 2, får Läkemedelsverket besluta att detaljhandel med läkemedlet endast får bedrivas på öppenvårdsapotek.

Anmälan av handeln

9 § En näringsidkare får inte bedriva detaljhandel enligt denna lag, utan att först ha anmält handeln till Läkemedelsverket.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Anmälan av väsentliga förändringar

10 § Den som bedriver detaljhandel ska till Läkemedelsverket anmäla väsentliga förändringar av verksamheten. Anmälan ska göras innan förändringen genomförs.

Detaljhandel i serveringsutrymmen

11 § Detaljhandel får, med undantag för detaljhandel med nikotinläkemedel, inte bedrivas i serveringsutrymmen där serveringstillstånd gäller enligt 8 kap. 1 § alkohollagen (2010:1622). Lag (2010:1634).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1634

Åldersgräns

12 § Vid detaljhandel enligt denna lag får läkemedel inte säljas till den som inte har fyllt 18 år.

Den som säljer läkemedel ska förvissa sig om att konsumenten har fyllt 18 år.

Lagrumshänvisningar hit (2)

13 § Nikotinläkemedel får inte säljas om det finns särskild anledning att anta att läkemedlet är avsett att lämnas över till någon som inte har fyllt 18 år.

Lagrumshänvisningar hit (1)

14 § Där detaljhandel bedrivs ska det finnas en tydlig och klart synbar skylt med information om förbudet i 12 § och, där det bedrivs detaljhandel med nikotinläkemedel, även om förbudet i 13 §.

Farmaceutisk rådgivning

15 § Den som bedriver detaljhandel ska informera konsumenten om var han eller hon kan få farmaceutisk rådgivning.

Krav på verksamheten

(Upphör att gälla 2019-08-01 00:00:00)

16 § Den som bedriver detaljhandel ska

 • 1. utöva särskild kontroll (egenkontroll) över detaljhandeln och hanteringen i övrigt av läkemedel och se till att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram,
 • 2. bedriva verksamheten i lokaler som är lämpliga för sitt ändamål,
 • 3. tillhandahålla läkemedlen på lämpligt sätt,
 • 4. till E-hälsomyndigheten lämna de uppgifter som är nödvändiga för att myndigheten ska kunna föra statistik över detaljhandeln, och
 • 5. kontrollera sådana säkerhetsdetaljer som avses i 4 kap. 1 § andra stycket läkemedelslagen (2015:315) på de läkemedel som verksamhetsutövaren hanterar. Lag (2015:333).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (7)

(Träder i kraft 2019-08-01 00:00:00)

16 § Den som bedriver detaljhandel ska

 • 1. utöva särskild kontroll (egenkontroll) över detaljhandeln och hanteringen i övrigt av läkemedel och se till att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram,
 • 2. bedriva verksamheten i lokaler som är lämpliga för sitt ändamål,
 • 3. tillhandahålla läkemedlen på lämpligt sätt, och
 • 4. till E-hälsomyndigheten lämna de uppgifter som är nödvändiga för att myndigheten ska kunna föra statistik över detaljhandeln. Lag (2019:321).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (7)

16 a § Den som bedriver detaljhandel med receptfria humanläkemedel enligt lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster ska utöver vad som anges i 16 § även

 • 1. se till att läkemedlen uppfyller kraven i nationell lagstiftning om godkännande i den stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som försäljning sker till, och

2. på den webbplats där läkemedlen erbjuds ha kontaktuppgifter till Läkemedsverket och en hyperlänk till en webbplats i enlighet med artikel 85c.4 i direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/62/EU samt tydligt visa en EU-logotyp. Lag (2013:42).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:42

Tillsyn

(Upphör att gälla 2019-08-01 00:00:00)

17 § Läkemedelsverket har tillsyn över efterlevnaden av denna lag och av de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2019:321
(Träder i kraft 2019-08-01 00:00:00)

17 § Läkemedelsverket har tillsyn över efterlevnaden av denna lag, kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161 och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Lag (2019:321).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2019:321

18 § Läkemedelsverket har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen.

För tillsynens utövande har Läkemedelsverket rätt till tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som används i samband med detaljhandeln och hanteringen i övrigt av läkemedel. Läkemedelsverket får i sådana utrymmen göra undersökningar och ta prover. För uttaget prov betalas ingen ersättning. Läkemedelsverket har inte med stöd av denna lag rätt till tillträde till bostäder.

På begäran ska den som förfogar över läkemedel lämna nödvändigt biträde vid undersökningen.

(Upphör att gälla 2019-08-01 00:00:00)

19 § Läkemedelsverket får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen ska efterlevas.

Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2019:321
(Träder i kraft 2019-08-01 00:00:00)

19 § Läkemedelsverket får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att denna lag, kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161 och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen ska efterlevas.

Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite. Lag (2019:321).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2019:321

Kontroll

(Upphör att gälla 2019-08-01 00:00:00)

20 § Den kommun där detaljhandeln bedrivs ska kontrollera efterlevnaden av denna lag och av de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2019:321
(Träder i kraft 2019-08-01 00:00:00)

20 § Den kommun där detaljhandeln bedrivs ska kontrollera efterlevnaden av denna lag, kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161 och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Lag (2019:321).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2019:321
(Upphör att gälla 2019-08-01 00:00:00)

21 § Kommunen har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för kontrollen.

För att utföra sina uppgifter har kommunen rätt till tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som används i samband med detaljhandeln och hanteringen i övrigt av läkemedel. Kommunen har inte med stöd av denna lag rätt till tillträde till bostäder.

Kommunen ska till Läkemedelsverket rapportera brister i efterlevnaden av denna lag och av de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2019:321
(Träder i kraft 2019-08-01 00:00:00)

21 § Kommunen har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för kontrollen.

För att utföra sina uppgifter har kommunen rätt till tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som används i samband med detaljhandeln och hanteringen i övrigt av läkemedel. Kommunen har inte med stöd av denna lag rätt till tillträde till bostäder.

Kommunen ska till Läkemedelsverket rapportera brister i efterlevnaden av denna lag, kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161 och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Lag (2019:321).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2019:321

21 a § I syfte att ge underlag för en dialog mellan kommunen och den som säljer läkemedel om skyldigheten att förvissa sig om att mottagaren har uppnått den ålder som anges i 12 §, får kommunen genomföra kontrollköp. Vid ett sådant köp får kommunen endast anlita en person som har fyllt 18 år.

Ett kontrollköp får genomföras utan att näringsidkaren underrättas i förväg om kontrollköpet. Kommunen ska snarast efter ett genomfört kontrollköp underrätta näringsidkaren om kontrollköpet. Lag (2014:120).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:120

21 b § Vad som framkommit genom kontrollköp får inte utgöra grund för Läkemedelsverket att meddela förelägganden eller förbud enligt 19 §.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om genomförandet av kontrollköp. Lag (2014:120).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:120

Avgifter

22 § Den som bedriver detaljhandel enligt denna lag ska betala en årsavgift till Läkemedelsverket för verkets tillsyn.

Regeringen får meddela föreskrifter om avgiftens storlek.

23 § En kommun får för sin kontroll enligt denna lag ta ut avgift av den som bedriver detaljhandel.

Ansvar m.m.

24 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 9 eller 12 § första stycket döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

I ringa fall ska inte dömas till ansvar.

25 § Den som har överträtt ett vitesföreläggande eller ett vitesförbud ska inte dömas till ansvar enligt denna lag för en gärning som omfattas av föreläggandet eller förbudet.

26 § Läkemedel som har varit föremål för brott enligt denna lag eller dess värde samt utbyte av sådant brott ska förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt.

Överklagande

27 § Läkemedelsverkets beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol om beslutet gäller

 • 1. om ett läkemedel ska få säljas på andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek, eller
 • 2. föreläggande eller förbud.

Andra beslut av Läkemedelsverket enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Beslut som Läkemedelsverket eller allmän förvaltningsdomstol meddelar enligt denna lag gäller omedelbart, om inte annat anges i beslutet.

Bemyndiganden

28 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1. egenkontroll enligt 16 § 1,

2. lokaler som avses i 16 § 2,

3. tillhandahållande enligt 16 § 3, och

4. utformning och kontroll av den EU-logotyp som avses i 16 a § 2. Lag (2013:42).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:42

Ändringar och övergångsbestämmelser

2009:730

Tryckt format (PDF)

Departement
Socialdepartementet
Förarbeten
Prop. 2008/09:190, bet. 2008/09:SoU25, rskr. 2008/09:288
Ikraft
2009-11-01
SFS-nummer
2009:730
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2009 då lagen (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel ska upphöra att gälla.
 • 2. En anmälan enligt 3 § lagen (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel ska gälla som en anmälan enligt 9 § denna lag, dock endast såvitt avser detaljhandel med nikotinläkemedel.
 • 3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för beslut som före ikraftträdandet har meddelats med stöd av lagen (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel.
 • 4. I fråga om humanläkemedel som den 31 oktober 2009 är klassificerade som receptfria läkemedel och som inte är nikotinläkemedel, ska Läkemedelsverket senast den 31 december 2009 för varje enskilt läkemedel besluta om läkemedlet ska få säljas till konsument på andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek. Om Läkemedelsverket inte har fattat ett sådant beslut senast den 31 december 2009 ska läkemedlet därefter få säljas på andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek.

Lag (2010:1634) om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:125, bet 2010/11:SoU4, rskr. 2010/11:36
Omfattning
ändr. 11 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1634
Rubrik
Lag (2010:1634) om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel

Lag (2013:41) om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:40, bet. 2012/13:SoU7, rskr. 2012/113:146, EUTL174/2011 s74
Ikraft
2016-04-12
CELEX-nr
32011L0062
Omfattning
ändr. 16 §
SFS-nummer
2013:41
Rubrik
Lag (2013:41) om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel

Lag (2013:42) om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:40, bet. 2012/13:SoU7, rskr. 2012/13:146, EUTL174/2011 s74
Ikraft
2015-07-01
CELEX-nr
32011L0062
Omfattning
ändr. 28 §;ny 16 a §
SFS-nummer
2013:42
Rubrik
Lag (2013:42) om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel

Lag (2013:627) om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:128, bet. 2012/13:SoU26, rskr. 2012/13:279
Omfattning
ändr. 16 §
Ikraft
2014-01-01
SFS-nummer
2013:627
Rubrik
Lag (2013:627) om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel

Lag (2013:628) om ändring i lagen (2013:41) om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:128, bet. 2012/13:SoU26, rskr. 2012/13:279
Omfattning
ändr. 16 § i 2013:41
SFS-nummer
2013:628
Rubrik
Lag (2013:628) om ändring i lagen (2013:41) om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel

Lag (2013:1029) om ändring i lagen (2013:627) om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:24, bet. 2013/14:SoU6, rskr. 2013/14:75
Omfattning
ändr. 16 § i 2013:627
SFS-nummer
2013:1029
Rubrik
Lag (2013:1029) om ändring i lagen (2013:627) om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel

Lag (2013:1030) om ändring i lagen (2013:628) om ändring i lagen (2013:41) om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:24, bet. 2013/14:SoU6, rskr. 2013/14:75
Omfattning
ändr. 16 § i 2013:628
SFS-nummer
2013:1030
Rubrik
Lag (2013:1030) om ändring i lagen (2013:628) om ändring i lagen (2013:41) om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel

Lag (2014:120) om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:56, bet. 2013/14:SoU16, rskr. 2013/14:164
Omfattning
nya 21 a, 21 b §§
Ikraft
2014-05-01
SFS-nummer
2014:120
Rubrik
Lag (2014:120) om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel

Förordning (2015:200) om ikraftträdande av lagen (2013:42) om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
direktiv 2001/83/EG
Omfattning
ikrafttr. av 2013:42
SFS-nummer
2015:200
Rubrik
Förordning (2015:200) om ikraftträdande av lagen (2013:42) om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel

Lag (2015:325) om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2014/15:91, bet. 2014/15:SoU16, rskr. 2014/15:200
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2016-01-01
SFS-nummer
2015:325
Rubrik
Lag (2015:325) om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel

Lag (2015:333) om ändring i lagen (2013:1030) om ändring i lagen (2013:628) om ändring i lagen (2013:41) om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2014/15:91, bet. 2014/15:SoU16, rskr. 2014/15:200
Omfattning
ändr. 16 § i 2013:1030
SFS-nummer
2015:333
Rubrik
Lag (2015:333) om ändring i lagen (2013:1030) om ändring i lagen (2013:628) om ändring i lagen (2013:41) om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel

Förordning (2016:134) om ikraftträdande av lagen (2013:41) om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
direktiv 2011/62/EU
Omfattning
ikrafttr. av 2013:41
SFS-nummer
2016:134
Övergångsbestämmelse

Regeringen föreskriver att lagen (2013:41) om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel ska träda i kraft den 12 april 2016. Bestämmelserna om säkerhetsdetaljer ska tillämpas för första gången tre år efter det att kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161 av den 2 oktober 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG genom fastställande av närmare bestämmelser om de säkerhetsdetaljer som anges på förpackningar för humanläkemedel har publicerats i EUT.

Rubrik
Förordning (2016:134) om ikraftträdande av lagen (2013:41) om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel

Lag (2019:321) om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2018/19:106, bet. 2018/19:SoU22, rskr. 2018/19:235
Omfattning
ändr. 16, 17, 19, 20, 21 §§;ny 3 a §
SFS-nummer
2019:321
Rubrik
Lag (2019:321) om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation