lagen.nu

Apoteksdatalag (2009:367)

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2009-05-07
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1240
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-15

Inledande bestämmelse

1 § Denna lag tillämpas vid sådan personuppgiftsbehandling vid öppenvårdsapotekens detaljhandel med läkemedel m.m. som är helt eller delvis automatiserad, eller där uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter, som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier.

Personuppgifter som rör konsumenter och de som är behöriga att förordna läkemedel får behandlas för de ändamål som anges i 8 §.

Definitioner

2 § I denna lag har termer och uttryck som också förekommer i läkemedelslagen (2015:315) samma betydelse som i den lagen.

Det som i denna lag föreskrivs i fråga om läkemedel ska också gälla sådana varor och varugrupper som avses i 18 kap. 2 § läkemedelslagen. Lag (2015:324).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2015:324, 2018:448, 2018:448

3 § Med öppenvårdsapotek avses i denna lag en sådan inrättning för detaljhandel med läkemedel som bedrivs med tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel.

Med tillståndshavare avses i denna lag den som enligt 2 kap. 1 § lagen om handel med läkemedel har fått tillstånd att bedriva detaljhandel med läkemedel.

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:448

Krav på behandling, hantering och förvaring

4 § Personuppgifter ska behandlas så att den enskildes integritet respekteras.

Dokumenterade personuppgifter ska hanteras och förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem.

Förhållandet till annan reglering

5 § Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Lag (2018:448).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:448

Den enskildes inställning till personuppgiftsbehandlingen

6 § Behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna lag får utföras även om den enskilde motsätter sig behandlingen.

Behandling av personuppgifter som inte är tillåten enligt denna lag får ändå utföras, om den enskilde har lämnat ett uttryckligt samtycke till behandlingen.

Personuppgiftsansvar

7 § Tillståndshavaren är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som utförs på ett öppenvårdsapotek.

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen

(Upphör att gälla 2020-06-02 00:00:00)

8 § Personuppgifter får behandlas om det är nödvändigt för

 • 1. expediering av förordnade läkemedel, och sådana förordnade varor som omfattas av lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. samt för åtgärder i anslutning till expedieringen,
 • 2. redovisning av uppgifter till E-hälsomyndigheten enligt 2 kap. 6 § 5 eller 7 lagen (2009:366) om handel med läkemedel,
 • 3. hantering av reklamationer och indragningar,
 • 4. administrering av delbetalning av läkemedel och varor som omfattas av lagen om läkemedelsförmåner m.m.,
 • 5. administrering av fullmakter att hämta ut läkemedel,
 • 6. redovisning av uppgifter till Inspektionen för vård och omsorg och Läkemedelsverket för deras tillsyn,
 • 7. rapportering till förskrivare om utbyte av läkemedel enligt 21 § fjärde stycket lagen om läkemedelsförmåner m.m.,
 • 8. hälsorelaterad kundservice,
 • 9. att kunna lämna ut recept eller blankett till konsumenten,
 • 10. systematisk och fortlöpande utveckling och säkerställande av öppenvårdsapotekens kvalitet, samt
 • 11. administration, planering, uppföljning och utvärdering av öppenvårdsapotekens verksamhet samt framställning av statistik.

Sådan personuppgiftsbehandling som avses i första stycket 5 och 8 får inte omfatta någon annan än den som har lämnat sitt samtycke till behandlingen.

För ändamål som avses i första stycket 10 och 11 får inga uppgifter redovisas som kan hänföras till en enskild person. Lag (2013:1027).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (4)

(Träder i kraft 2020-06-02 00:00:00)

8 § Personuppgifter får behandlas om det är nödvändigt för

 • 1. expediering av förordnade läkemedel, och sådana förordnade varor som omfattas av lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. samt för åtgärder i anslutning till expedieringen,
 • 2. redovisning av uppgifter till E-hälsomyndigheten enligt 2 kap. 6 § 5 eller 7 lagen (2009:366) om handel med läkemedel,
 • 3. hantering av reklamationer och indragningar,
 • 4. administrering av delbetalning av läkemedel och varor som omfattas av lagen om läkemedelsförmåner m.m.,
 • 5. administrering av fullmakter att hämta ut läkemedel,
 • 6. redovisning av uppgifter till Inspektionen för vård och omsorg och Läkemedelsverket för deras tillsyn,
 • 7. rapportering till förskrivare om utbyte av läkemedel enligt 21 § femte stycket, 21 a § fjärde stycket och 21 b § tredje stycket lagen om läkemedelsförmåner m.m.,
 • 8. hälsorelaterad kundservice,
 • 9. att kunna lämna ut recept eller blankett till konsumenten, 10. systematisk och fortlöpande utveckling och säkerställande av öppenvårdsapotekens kvalitet, samt
 • 11. administration, planering, uppföljning och utvärdering av öppenvårdsapotekens verksamhet samt framställning av statistik.

Sådan personuppgiftsbehandling som avses i första stycket 5 och 8 får inte omfatta någon annan än den som har lämnat sitt samtycke till behandlingen.

För ändamål som avses i första stycket 10 och 11 får inga uppgifter redovisas som kan hänföras till en enskild person. Lag (2018:1240).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (4)

Personuppgiftsbehandling för annat ändamål

9 § Personuppgifter som behandlas enligt 8 § får behandlas även för andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in. Lag (2018:448).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:448

Behandling av känsliga personuppgifter

9 a § Personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning (känsliga personuppgifter) får behandlas med stöd av artikel 9.2 h i förordningen under förutsättning att kravet på tystnadsplikt i artikel 9.3 i förordningen är uppfyllt. Lag (2018:448).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:448

Sökbegrepp

10 § Identitet får användas som sökbegrepp endast i fråga om

Förskrivningsorsak får inte användas som sökbegrepp.

Utlämnande på medium för automatiserad behandling

11 § Får en personuppgift lämnas ut, får det ske på medium för automatiserad behandling.

Behörighetstilldelning

12 § Tillståndshavaren ska bestämma villkor för tilldelning av behörighet för åtkomst till helt eller delvis automatiskt behandlade uppgifter om konsumenter och de som är behöriga att förordna läkemedel. Behörigheten ska begränsas till vad som behövs för att den som arbetar på ett öppenvårdsapotek ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter där.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om tilldelning av behörighet för åtkomst till helt eller delvis automatiskt behandlade uppgifter.

Åtkomstkontroll

13 § Tillståndshavaren ska se till att åtkomst till helt eller delvis automatiskt behandlade uppgifter om konsumenter och de som är behöriga att förordna läkemedel, dokumenteras så att de kan kontrolleras. Tillståndshavaren ska systematiskt och återkommande kontrollera om någon obehörigen kommer åt sådana uppgifter.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om dokumentation och kontroll.

Bevarande

14 § När en personuppgift inte längre behövs för behandling enligt ändamålen i 8 §, ska uppgiften tas bort.

15 § Har upphävts genom lag (2018:448).

Information

16 § Utöver vad som framgår av artiklarna 13 och 14 i EU:s dataskyddsförordning ska den som är personuppgiftsansvarig enligt denna lag lämna information till den registrerade om

 • 1. den uppgiftsskyldighet som kan följa av lag eller förordning,
 • 2. de tystnadsplikts- och säkerhetsbestämmelser som gäller för uppgifterna och behandlingen,
 • 3. rätten enligt artikel 82 i EU:s dataskyddsförordning och 7 kap. 1 § lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning till skadestånd vid behandling av personuppgifter i strid med denna lag, och
 • 4. vad som gäller i fråga om sökbegrepp. Lag (2018:448).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:448

Ändringar och övergångsbestämmelser

2009:367

Tryckt format (PDF)

Departement
Socialdepartementet
Förarbeten
2008/09:145, bet. 2008/09:SoU21, rskr. 2008/09:226
Ikraft
2009-07-01
SFS-nummer
2009:367

Lag (2012:955) om ändring i apoteksdatalagen (2009:367)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2013-06-01
SFS-nummer
2012:955
Rubrik
Lag (2012:955) om ändring i apoteksdatalagen (2009:367)

Lag (2013:625) om ändring i apoteksdatalagen (2009:367)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:128, bet. 2012/13:SoU26, rskr. 2012/13:279
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2014-01-01
SFS-nummer
2013:625
Rubrik
Lag (2013:625) om ändring i apoteksdatalagen (2009:367)

Lag (2013:1027) om ändring i lagen (2013:625) om ändring i apoteksdatalagen (2009:367)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:24, bet. 2013/14:SoU6, rskr. 2013/14:75
Omfattning
ändr. 8 § i 2013:625
SFS-nummer
2013:1027
Rubrik
Lag (2013:1027) om ändring i lagen (2013:625) om ändring i apoteksdatalagen (2009:367)

Lag (2015:324) om ändring i apoteksdatalagen (2009:367)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2014/15:91, bet. 2014/15:SoU16, rskr. 2014/15:200
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2016-01-01
SFS-nummer
2015:324
Rubrik
Lag (2015:324) om ändring i apoteksdatalagen (2009:367)

Lag (2018:448) om ändring i apoteksdatalagen (2009:367)

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:171, bet. 2017/18:SoU33, rskr. 2017/18:261
Omfattning
upph. 15 §, rubr. närmast före 2, 15 §§;ändr. 5, 9, 16 §§, rubr. närmast före 3 § sätts närmast före 2 §;ny 9 a §, rubr. närmast före 9 a §
Ikraft
2018-05-25
SFS-nummer
2018:448
Rubrik
Lag (2018:448) om ändring i apoteksdatalagen (2009:367)

Lag (2018:1240) om ändring i apoteksdatalagen (2009:367)

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:233, bet. 2017/18:SoU31, rskr. 2017/18:370
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2020-06-02
SFS-nummer
2018:1240
Rubrik
Lag (2018:1240) om ändring i apoteksdatalagen (2009:367)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation