lagen.nu

Studiestödsdatalag (2009:287)

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2009-04-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1907
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-12-10

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Centrala studiestödsnämndens studiestödsverksamhet.

Lagen gäller bara om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier.

Förhållandet till annan reglering

2 § Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

Termer och uttryck i denna lag har samma betydelse som i EU:s dataskyddsförordning. Lag (2018:1353).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1353

2 a § Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till denna lag.

Vid Centrala studiestödsnämndens behandling av personuppgifter för att framställa statistik ska lagen (2001:99) om den officiella statistiken och anslutande författningar tillämpas i stället för denna lag. Lag (2018:1353).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1353

Personuppgiftsansvar

3 § Centrala studiestödsnämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som myndigheten utför.

Ändamål

4 § Personuppgifter får behandlas i Centrala studiestödsnämndens studiestödsverksamhet bara om det behövs för att

 • 1. handlägga ärenden i den verksamheten,
 • 2. administrera handläggningen,
 • 3. förbereda handläggningen,
 • 4. informera studiestödsberättigade om studiestödsförmåner och studiesociala förmåner,
 • 5. ta fram och distribuera bevis om studiestöd för studier till studerande, eller
 • 6. anmäla oegentligheter inom studiestödsverksamheten till ett offentligt organ som har att utreda eller beivra oegentligheterna.

Personuppgifter som behandlas enligt första stycket får även behandlas genom att lämnas ut till den registrerade själv, riksdagen och regeringen samt, i den utsträckning skyldighet för Centrala studiestödsnämnden att lämna uppgifter följer av lag eller förordning, till andra. Personuppgifter som behandlas enligt första stycket och som inte direkt pekar ut den registrerade får också behandlas för att ge tillgång till vägledande avgöranden.

Regeringen får meddela föreskrifter om begränsningar av ändamålen i första stycket och om i vilka fall behandling får göras med stöd av första stycket 3. Regeringen meddelar föreskrifter om begränsningar av vilka personuppgifter som får behandlas för ett visst ändamål.

Lagrumshänvisningar hit (1)

5 § Artikel 21.1 i EU:s dataskyddsförordning om rätten att göra invändningar gäller inte vid sådan behandling som är tillåten enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Lag (2018:1353).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1353

Begränsningar i rätten att behandla personuppgifter

6 § Personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning (känsliga personuppgifter) och personuppgifter som avses i artikel 10 i samma förordning får behandlas av Centrala studiestödsnämnden för ändamål som avses i 4 § första stycket 1 och 6 och andra stycket. Lag (2018:1353).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1353
7 § Har upphävts genom lag (2018:1353).

Sökbegrepp

8 § Det är förbjudet att använda sökbegrepp som avslöjar

 • 1. känsliga personuppgifter,
 • 2. personuppgifter som avses i artikel 10 i EU:s dataskyddsförordning,
 • 3. uppgifter som rör inkomst, förmögenhet eller anledning till studieavbrott, eller
 • 4. uppgift om att det allmänna helt eller till en väsentlig del bekostat en persons uppehälle.

Sökbegrepp som avslöjar uppgifter som anges i första stycket får dock användas vid sökning i ett visst ärende om studiestöd, i en viss handling eller i en sådan avskild samling av personuppgifter som avses i 4 § andra stycket andra meningen.

Sökbegrepp får också användas om de avslöjar uppgifter som rör

 • 1. hälsa, om det är nödvändigt för att ge behörig personal elektronisk tillgång till pågående ärenden där sjukdom har betydelse, och
 • 2. inkomst och förmögenhet, om det är nödvändigt för att ge behörig personal elektronisk tillgång till ärenden i syfte att kunna genomföra kontroller av uppgifter som har legat till grund för ett beslut i ett ärende. Lag (2018:1353).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1353

Intern elektronisk tillgång till personuppgifter

9 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om villkoren för elektronisk tillgång till personuppgifterna för den som arbetar i Centrala studiestödsnämndens studiestödsverksamhet. Sådan tillgång ska begränsas till vad som behövs för att han eller hon ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter inom studiestödsverksamheten.

Centrala studiestödsnämnden ska se till att elektronisk tillgång till personuppgifter dokumenteras. Myndigheten ska också systematiskt och återkommande kontrollera om någon obehörig åtkomst till uppgifterna har förekommit.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar ytterligare föreskrifter om dokumentation och kontroll enligt andra stycket.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Direktåtkomst och annat elektroniskt utlämnande av personuppgifter

10 § Direktåtkomst till och annat elektroniskt utlämnande av personuppgifter som behandlas i Centrala studiestödsnämndens studiestödsverksamhet, är tillåtet bara i den utsträckning som anges i lag eller förordning och under förutsättning att 4, 6 och 8 §§ följs. Lag (2018:1353).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1353

11 § Försäkringskassan och arbetslöshetskassorna får, i den utsträckning Centrala studiestödsnämnden har uppgiftsskyldighet enligt lag eller förordning, ha direktåtkomst till personuppgifter som behandlas i Centrala studiestödsnämndens studiestödsverksamhet. Regeringen meddelar föreskrifter om vilka personuppgifter som får omfattas av sådan direktåtkomst.

12 § Den registrerade får ha direktåtkomst till personuppgifter som behandlas i Centrala studiestödsnämndens studiestödsverksamhet, om uppgifterna

 • 1. avser honom eller henne själv,
 • 2. finns i ett ärende om studiestöd där den registrerade är part eller där den registrerade har rätt att få utbetalning av studiestöd för någon annan, eller
 • 3. avser dokumentation av den elektroniska tillgång som har förekommit till hans eller hennes personuppgifter, dock inte sådan information som avslöjar vilken enskild handläggare som haft tillgång till uppgifterna.

13 § När personuppgifter får lämnas ut till någon genom direktåtkomst, får personuppgifterna också på något annat sätt lämnas ut elektroniskt till mottagaren. Enstaka personuppgifter får även i andra fall lämnas ut på medium för automatiserad behandling eller via elektronisk kommunikation i enskilda fall.

14 § På begäran enligt 13 kap. 7 § andra stycket regeringsformen får personuppgifter lämnas ut till Riksrevisionen på medium för automatiserad behandling. Lag (2018:1907).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1907
15 § Har upphävts genom lag (2018:1353).

Gallring

16 § Om återbetalning eller återkrav av studiestöd inte är aktuellt i ett ärende om studiestöd, ska personuppgifterna i ärendet gallras senast tre år efter utgången av det kalenderår då studiestöd senast beviljades i ärendet eller ansökan om studiestöd avslogs. I annat fall ska personuppgifterna i ärendet gallras senast två år efter utgången av det kalenderår då full betalning skedde eller betalningsskyldigheten annars upphörde. Sådana personuppgifter i ärendet som kan ha betydelse i ett nytt ärende om studiestöd eller som kan ha betydelse för återkrav av studiestöd i form av bidrag behöver dock inte gallras förrän de inte längre kan ha sådan betydelse.

Personuppgifter som behandlas enligt 4 § första stycket 3 ska, i den utsträckning de inte har tillförts ett ärende om studiestöd, gallras senast ett år efter det att uppgifterna registrerades.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att personuppgifter får bevaras för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål, statistiska ändamål eller för redovisningsändamål, även om föreskrifterna kommer att avvika från första stycket. Centrala studiestödsnämnden får också, trots första stycket, i enstaka fall besluta att personuppgifterna i ett ärende om studiestöd ska bevaras på papper eller annat medium som inte är elektroniskt. Lag (2018:1353).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1353

Ändringar och övergångsbestämmelser

2009:287

Tryckt format (PDF)

Departement
Utbildningsdepartementet
Förarbeten
Prop. 2008/09:96, bet. 2008/09:UbU12, rskr. 2008/09:204
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:287
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.
 • 2. Bestämmelserna i 9 och 16 §§ ska inte börja tillämpas förrän den 1 januari 2011.

Lag (2018:1353) om ändring i studiestödsdatalagen (2009:287)

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:218, bet. 2017/18:UbU28, rskr. 2017/18:431
Omfattning
upph. 7, 15 §§, rubr. närmast före 7, 15 §§;ändr. 2, 5, 6, 8, 10, 16 §§, rubr. närmast före 2 §;ny 2 a §
Ikraft
2018-08-01
SFS-nummer
2018:1353
Rubrik
Lag (2018:1353) om ändring i studiestödsdatalagen (2009:287)

Lag (2018:1907) om ändring i studiestödsdatalagen (2009:287)

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:1907
Rubrik
Lag (2018:1907) om ändring i studiestödsdatalagen (2009:287)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation