lagen.nu

Förordning (2009:28) om synemän vid jordbruksarrende

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
2009-01-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1040
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-11-01

1 § Bestämmelser om syn vid jordbruksarrende finns i 9 kap. jordabalken.

2 § Länsstyrelsen ska ge ett lämpligt antal personer behörighet att hålla arrendesyn (synemän).

En sådan behörighet ska gälla en tid av tre år. En syneman får dock efter utgången av denna tid avsluta en syn som har påbörjats dessförinnan.

3 § En syneman får inte vara underårig och inte heller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Han eller hon ska vara förtrogen med arrende­ och jordbruksförhållandena i länet.

4 § Innan någon ges behörighet att hålla syn, ska länsstyrelsen inhämta yttrande från sådana myndigheter och organisationer som kan antas ha kännedom om hans eller hennes lämplighet som syneman.

5 § Om någon som fått behörighet får förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken eller om han eller hon bedöms vara olämplig som syneman, ska länsstyrelsen besluta att frånta honom eller henne behörigheten.

Länsstyrelsen kan förordna att beslutet ska gälla omedelbart.

Lagrumshänvisningar hit (2)

6 § Länsstyrelsen ska föra en förteckning över dem som fått behörighet att hålla syn. I förteckningen ska den tid som bestämts för varje syneman anges.

Beslut som avses i 5 § ska omedelbart föras in i förteckningen. Länsstyrelsen får kungöra beslutet på lämpligt sätt.

7 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 5 § får dock inte överklagas. Förordning (2018:1040).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1040

Ändringar och övergångsbestämmelser

2009:28

Tryckt format (PDF)

Departement
Näringsdepartementet RSL
Ikraft
2009-03-01
SFS-nummer
2009:28
Övergångsbestämmelse

Förordning (2018:1040) om ändring i förordningen (2009:28) om synemän vid jordbruksarrende

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1040
Rubrik
Förordning (2018:1040) om ändring i förordningen (2009:28) om synemän vid jordbruksarrende
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation