lagen.nu

Lag (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
2009-12-03
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:577
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-11-01

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel. Lag (2015:766).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:766

2 § Lagen kompletterar även, i de delar de innehåller bestämmelser som rör skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2011:411, 2015:766

3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar de föreskrifter som behövs som komplettering av EU- bestämmelserna. Lag (2011:411).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:411

Föreskrifter om kravspecifikationer

3 a § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om sådana kravspecifikationer som avses i artikel 20.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008. Lag (2017:488).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:488

Kontroll

4 § Kontroll av efterlevnaden av denna lag, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EU-bestämmelserna ska utövas av Livsmedelsverket, länsstyrelserna och kommunerna i enlighet med de föreskrifter som regeringen meddelar.

En kommuns uppgift ska fullgöras av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- eller hälsoskyddsområdet. Lag (2011:411).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:411

5 § Regeringen eller Livsmedelsverket får överlämna till ett sådant kontrollorgan som avses i artikel 2 andra stycket 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 att utöva sådan kontroll som avses i 4 §.

Ett överlämnande får inte avse rätten att besluta om åtgärder vid bristande efterlevnad av regelverket.

Kontrollmyndigheternas övriga skyldigheter

6 § Regeringen får utse en eller flera myndigheter att samordna övriga kontrollmyndigheters verksamhet och lämna råd och hjälp i denna verksamhet.

Kontrollmyndigheterna ska genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EU-bestämmelserna. Lag (2011:411).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:411

7 § Kontrollmyndigheterna ska verka för att åtgärder vidtas mot överträdelser av lagen, av de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen eller av de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen. Lag (2011:411).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:411
8 § Har upphävts genom lag (2018:577).

Förelägganden riktade till kommuner

9 § Om en kommun inte fullgör sin skyldighet att utöva kontroll enligt denna lag, får Livsmedelsverket förelägga kommunen att göra detta. Ett sådant föreläggande ska innehålla uppgifter om de åtgärder som verket anser nödvändiga för att skyldigheten ska uppfyllas.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Föreskrifter om kontroll

10 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur kontroll ska bedrivas.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan att lämna information till en sådan samordnande myndighet som avses i 6 § första stycket.

Rätt till upplysningar och tillträde

11 § En kontrollmyndighet och ett kontrollorgan har, i den utsträckning som behövs för kontrollen, rätt att på begäran få

  • 1. upplysningar och ta del av handlingar, och
  • 2. tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som har anknytning till verksamheten och där göra undersökningar och ta prover.

Första stycket gäller också för Europeiska kommissionen och för inspektörer och experter som utsetts av kommissionen. Lag (2011:411).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:411

Skyldighet att tillhandahålla hjälp

12 § Den som är föremål för kontroll ska tillhandahålla den hjälp som behövs för att kontrollen ska kunna genomföras.

Förelägganden och förbud

13 § Utöver vad som följer av de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen eller vad som särskilt anges i 9 § får en kontrollmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EU-bestämmelserna ska följas. Lag (2011:411).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:411

Vite

14 § Förelägganden och förbud enligt 13 § eller enligt de EU- bestämmelser som kompletteras av lagen får förenas med vite.

Om kontrollmyndigheten har anledning att misstänka att någon har begått en gärning som kan föranleda straff, får dock myndigheten inte vid vite förelägga den misstänkte att medverka i utredningen. Lag (2011:411).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:411

Omhändertagande av varor

15 § Utöver vad som följer av de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen får en kontrollmyndighet ta hand om en vara som avses med ett föreläggande eller förbud enligt 13 §, om föreläggandet eller förbudet inte följs.

Om en vara har tagits om hand, får ägaren under överinseende av kontrollmyndigheten ändra benämningen på eller sammansättningen av varan eller göra någon annan ändring så att den överensstämmer med de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen. Annars ska kontrollmyndigheten låta förstöra varan på ägarens bekostnad. Lag (2011:411).

Rättelse

16 § Om någon inte fullgör sina skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av EU-bestämmelserna, får kontrollmyndigheten besluta om rättelse på hans eller hennes bekostnad. Lag (2011:411).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:411

Hjälp av Polismyndigheten

17 § Polismyndigheten ska på begäran av kontrollmyndigheten lämna den hjälp som behövs för kontroll eller verkställighet av beslut enligt denna lag, de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av EU-bestämmelserna.

Hjälp enligt första stycket får begäras endast om

  • 1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver tillgripas, eller
  • 2. det annars finns synnerliga skäl. Lag (2014:710).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2011:411, 2014:710

Avgifter

18 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet att betala avgift för

  • 1. kontroll enligt denna lag, de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen, och
  • 2. prövning eller handläggning enligt denna lag, de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller de EU- bestämmelser som kompletteras av lagen.

Regeringen får meddela föreskrifter om skyldighet för kommunerna att ta ut sådan avgift som avses i första stycket.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om beräkningen av avgifter som statliga myndigheter och kontrollorgan tar ut. Lag (2011:411).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:411

Överklagande

19 § Beslut av en kommunal nämnd enligt denna lag, enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller enligt de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen får överklagas hos länsstyrelsen. Lag (2011:411).

20 § Beslut av en statlig förvaltningsmyndighet enligt denna lag, enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller enligt de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2011:411).

21 § En myndighet får bestämma att dess beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2009:1424

Tryckt format (PDF)

Departement
Näringsdepartementet RSL
Förarbeten
Prop. 2009/10:22, bet. 2009/10:MJU10, rskr. 2009/10:100, EUTL93/2006 s1, EUTL93/2006 s12, EUTL39/2008 s16, EUTL148/2008 s1, EUTL165/2004 s1
Ikraft
2010-01-01
CELEX-nr
32006R0509, 32006R0510, 32008R011, 32008R0479, 32004R0882
SFS-nummer
2009:1424
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010, då lagen (1995:1336) om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, m.m. ska upphöra att gälla.
  • 2. Förbud, förelägganden och andra beslut om skyldigheter för enskilda som har meddelats med stöd av äldre föreskrifter ska anses beslutade enligt denna lag.

Lag (2011:411) om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:67, bet. 2010/11:MJU22, rskr. 2010/11:201, EUTL299/2007 s1
Ikraft
2011-05-01
CELEX-nr
32007R1234
Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 §§
SFS-nummer
2011:411
Rubrik
Lag (2011:411) om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

Lag (2014:710) om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Omfattning
ändr. 17 §, rubr. närmast före 17 §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:710
Rubrik
Lag (2014:710) om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

Lag (2015:766) om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:32, bet. 2015/16:MJU4, rskr. 2015/16:47
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraft
2016-01-01
SFS-nummer
2015:766
Rubrik
Lag (2015:766) om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

Lag (2017:488) om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:155, bet. 2016/17:MJU21, rskr. 2016/17:280
Omfattning
ny 3 a §, rubr. närmast före 3 a §
Ikraft
2017-07-01
SFS-nummer
2017:488
Rubrik
Lag (2017:488) om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

Lag (2017:756) om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Ikraft
2018-01-01
Omfattning
ändr. 8 §
SFS-nummer
2017:756
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
  • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande vid överklagande av beslut som har tillkännagetts före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2017:756) om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

Lag (2018:577) om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:151, bet. 2017/18:KU30, rskr. 2017/18:304
Omfattning
upph. 8 §, rubr. närmast före 8 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:577
Rubrik
Lag (2018:577) om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation