lagen.nu

Förordning (2009:1395) med instruktion för Sametinget

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2009-11-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2019:308
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-24

Uppgifter

1 § Sametinget är förvaltningsmyndighet inom rennäringens område och för samisk kultur.

(Upphör att gälla 2019-07-01 00:00:00)

2 § Sametinget har de uppgifter som framgår av 2 kap. 1, 1 a och 5 §§ sametingslagen (1992:1433). Sametinget ska även

 • 1. följa, utvärdera och hålla regeringen informerad om utvecklingen inom rennäringen, övrigt samiskt näringsliv och samisk kultur,
 • 2. följa, utvärdera och hålla regeringen informerad om utvecklingen inom minoritetspolitiken och tillämpningen av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk när det gäller samer och samiska,
 • 3. yttra sig i ärenden om fastställande av samiska ortnamn och granska förslag till samiska namn på allmänna kartor, och
 • 4. yttra sig i frågor om personnamn med samisk anknytning.

Sametinget får meddela föreskrifter om omfattningen av partistöd och formerna för stödet. Förordning (2018:1525).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2018:1525, 2019:308
(Träder i kraft 2019-07-01 00:00:00)

2 § Sametinget har de uppgifter som framgår av 2 kap. 1, 1 a och 5 §§ sametingslagen (1992:1433). Sametinget ska även

 • 1. följa, utvärdera och hålla regeringen informerad om utvecklingen inom rennäringen, övrigt samiskt näringsliv och samisk kultur,
 • 2. följa, utvärdera och hålla regeringen informerad om utvecklingen inom minoritetspolitiken och tillämpningen av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk när det gäller samer och samiska,
 • 3. yttra sig i ärenden om fastställande av samiska ortnamn och granska förslag till samiska namn på allmänna kartor,
 • 4. yttra sig i frågor om personnamn med samisk anknytning, och
 • 5. ansvara för verksamheten vid samiska språkcentrum.

Sametinget får meddela föreskrifter om

 • 1. omfattningen av partistöd och formerna för stödet, och
 • 2. fördelningen av bidrag till samisk kultur som ställts till Sametingets förfogande. Förordning (2019:308).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2018:1525, 2019:308
(Träder i kraft 2019-07-01 00:00:00)

2 a § Sametinget ska inom sitt ansvarsområde

 • 1. svara för underhåll av riksgränsstängsel och av vissa renskötselanläggningar för vilka staten har underhållsansvaret,
 • 2. redovisa markanvändning och marker som är speciellt värdefulla eller känsliga för renskötseln och natur- och kulturmiljövården, och
 • 3. vara verksamhetsansvarig för renbruksplaner. Förordning (2019:308).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2019:308

3 § Sametinget ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i myndighetens verksamhet. Myndigheten ska i beslut som rör individen utgå från kvinnors respektive mäns villkor och behov samt aktivt analysera konsekvenserna för kvinnor respektive män av de beslut som fattas.

Individbaserad statistik ska genomgående presenteras och analyseras med kön som övergripande indelningsgrund, om det inte finns särskilda skäl mot detta.

4 § Sametinget ska se till att myndighetens föreskrifter, allmänna råd och andra vägledande dokument är utformade på ett sådant sätt att de är kostnadseffektiva och enkla att följa och förstå för medborgare och företag. Myndigheten ska även i sin verksamhet i övrigt underlätta medborgarnas och företagens kontakter med myndigheten.

Lagrumshänvisningar hit (1)

5 § Sametinget ska årligen till regeringen redovisa och kommentera resultatet av myndighetens verksamhet i förhållande till de uppgifter som framgår av 2 kap. 1 § sametingslagen (1992:1433).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Organisation

(Upphör att gälla 2019-07-01 00:00:00)

6 § I sametingslagen (1992:1433) finns bestämmelser om Sametingets sammansättning och uppgifter, förordnande av ordförande och vice ordförande, nämnder, beslutförhet samt om val till Sametinget.

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2019:308
(Träder i kraft 2019-07-01 00:00:00)

6 § I sametingslagen (1992:1433) finns bestämmelser i 2 kap. om Sametingets organisation och i 3 kap. om val till Sametinget. Förordning (2019:308).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2019:308
(Upphör att gälla 2019-07-01 00:00:00)

7 § Sametinget ska ha ett kansli som leds av en chef. Kanslichefen får inte samtidigt vara ledamot eller ersättare i Sametinget, Sametingets styrelse eller någon av de nämnder som avses i 2 kap. 5 § sametingslagen (1992:1433). Förordning (2011:785).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2011:785, 2019:308
(Träder i kraft 2019-07-01 00:00:00)

7 § Sametingets kanslichef får inte samtidigt vara ledamot eller ersättare i Sametinget, Sametingets styrelse eller någon av de nämnder som avses i 2 kap. 5 § sametingslagen (1992:1433).

Kanslichefen och den som kanslichefen utser av de som tjänstgör hos Sametinget har rätt att närvara vid styrelsens och nämndernas sammanträden men har inte rätt att delta i besluten. Förordning (2019:308).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2011:785, 2019:308

Styrelsens ansvar och uppgifter

(Upphör att gälla 2019-07-01 00:00:00)

8 § Sametingets styrelse har de uppgifter som framgår av 2 kap. 4 § sametingslagen (1992:1433).

Sametingets styrelse ska pröva om myndighetens verksamhet bedrivs effektivt och i överensstämmelse med syftet med verksamheten. Styrelsen beslutar om

 • 1. myndighetens årsredovisning, delårsrapport och budgetunderlag samt säkerställer att det vid myndigheten finns en intern styrning och kontroll som fungerar på ett betryggande sätt,
 • 2. riktlinjer och revisionsplan för internrevisionen samt åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer enligt 10 § internrevisionsförordningen (2006:1228), samt
 • 3. sådana föreskrifter som riktar sig till enskilda, kommuner eller landsting.

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2019:308
(Träder i kraft 2019-07-01 00:00:00)

8 § Sametingets styrelse ska se till att myndighetens verksamhet bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, att den redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt att myndigheten hushållar väl med statens medel.

Styrelsen beslutar om

 • 1. myndighetens årsredovisning, budgetunderlag och budget samt säkerställer att det vid myndigheten finns en intern styrning och kontroll som fungerar på ett betryggande sätt,
 • 2. en verksamhetsplan, och
 • 3. sådana föreskrifter som avses i 2 § andra stycket 2 denna förordning och föreskrifter som enligt annan förordning får meddelas av Sametinget.

Styrelsen ska se till att regeringen får det underlag som den behöver för att ta ställning till omfattningen och inriktningen av myndighetens verksamhet. Förordning (2019:308).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2019:308

9 § Sametingets styrelse beslutar om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsrapporter. Om Riksrevisionens revisionsberättelse över myndighetens årsredovisning innehåller någon invändning, ska Sametingets styrelse redovisa för regeringen vilka åtgärder myndigheten har vidtagit eller avser att vidta med anledning av invändningen.

Redovisningen ska lämnas inom en månad efter det att revisionsberättelsen överlämnats.

10 § Sametingets styrelse ska senast den 1 mars varje år till Justitiekanslern lämna över en förteckning över de ärenden som hade kommit in före den 1 juli föregående år men som inte hade avgjorts vid årets utgång.

Justitiekanslern får i det enskilda fallet besluta om undantag från första stycket.

Kanslichefens ansvar och uppgifter

11 § /Upphör att gälla U:2019-07-01 genom förordning (2019:308)./ Kanslichefen ansvarar för myndighetens verksamhet och ska se till att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, att den redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt att myndigheten hushållar väl med statens medel.

Kanslichefen ska dessutom se till att regeringen får det underlag som den behöver för att ta ställning till omfattningen och inriktningen av myndighetens verksamhet.

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2019:308
(Upphör att gälla 2019-07-01 00:00:00)

12 § Kanslichefen ska hålla Sametingets styrelse informerad om myndighetens verksamhet, förse styrelsen med underlag för beslut och verkställa styrelsens beslut.

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2019:308
(Träder i kraft 2019-07-01 00:00:00)

12 § Kanslichefen ska hålla Sametingets styrelse informerad om verksamheten, förse styrelsen med underlag för beslut och verkställa styrelsens beslut. Förordning (2019:308).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2019:308
(Upphör att gälla 2019-07-01 00:00:00)

13 § Kanslichefen har det ansvar och de uppgifter som följer av 6, 7, 8 och 19 §§ myndighetsförordningen (2007:515).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2019:308
(Träder i kraft 2019-07-01 00:00:00)

13 § Kanslichefen ska under styrelsen svara för myndighetens arbetsgivarpolitik och företräda myndigheten som arbetsgivare. Med arbetsgivarpolitik avses detsamma som i 8 § myndighetsförordningen (2007:515).

Kanslichefen har det ansvar och de uppgifter som följer av 6, 7 och 19 §§ myndighetsförordningen. Förordning (2019:308).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2019:308

Arbetsordning

14 § Sametinget ska i en arbetsordning besluta de föreskrifter som behövs om Sametingets organisation och formerna för myndighetens verksamhet.

Delegering

15 § Sametinget får i myndighetens arbetsordning meddela föreskrifter eller i ett enskilt fall besluta att lämna över till ordföranden, ordföranden i styrelsen eller till någon som tjänstgör hos Sametinget att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av Sametinget eller styrelsen.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ärendenas handläggning

16 § När ärenden av större vikt handläggs i Sametinget eller styrelsen ska om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

17 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 15 § inte behöver föredras.

Personalansvarsnämnd

17 a § Vid Sametinget ska det finnas en personalansvarsnämnd. Kanslichefen ska vara ordförande i personalansvarsnämnden. Förordning (2011:785).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:785

Tillämpligheten av vissa förordningar

(Upphör att gälla 2019-07-01 00:00:00)

17 b § Sametinget ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101). Förordning (2011:785).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2019:308, 2011:785
(Träder i kraft 2019-07-01 00:00:00)

17 b § Sametinget ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101). Det som föreskrivs om styrelsemyndigheter och nämndmyndigheter i förordningen ska tillämpas också för Sametinget. Förordning (2019:308).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2019:308, 2011:785

18 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på Sametinget:

– 2–4 §§ om myndighetens ledning,

5 § om delegering,

– 9–18 §§ om enrådighetsmyndigheter, styrelsemyndigheter och nämndmyndigheter,

20 § om föredragning,

– 22–24 §§ om anställningar och uppdrag,

28 § om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelse, och

29 § om ärendeförteckning. Förordning (2011:785).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2011:785, 2011:785

Ändringar och övergångsbestämmelser

2009:1395

Tryckt format (PDF)

Departement
Kulturdepartementet
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:1395

Förordning (2011:785) om ändring i förordningen (2009:1395) med instruktion för Sametinget

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. rubr. närmast före 18 §;ändr. 7, 18 §§;nya 17 a, 17 b §§, rubr. närmast före 17 a, 17 b §§
Ikraft
2011-07-15
SFS-nummer
2011:785
Rubrik
Förordning (2011:785) om ändring i förordningen (2009:1395) med instruktion för Sametinget

Förordning (2018:1525) om ändring i förordningen (2009:1395) med instruktion för Sametinget

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2018-10-01
SFS-nummer
2018:1525
Rubrik
Förordning (2018:1525) om ändring i förordningen (2009:1395) med instruktion för Sametinget

Förordning (2019:308) om ändring i förordningen (2009:1395) med instruktion för Sametinget

Officiell autentisk version

Omfattning
upph. 11 §;ändr. 2, 6, 7, 8, 12, 13, 17 b §§;ny 2 a §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:308
Rubrik
Förordning (2019:308) om ändring i förordningen (2009:1395) med instruktion för Sametinget
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation