lagen.nu

Förordning (2009:1263) om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
2009-11-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:1096
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-11-01

Syfte

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn (stora rovdjur). Förvaltningen syftar till att djur av dessa arter ska finnas i så stort antal att arterna långsiktigt finns kvar i den svenska faunan och att djuren kan sprida sig till sina naturliga utbredningsområden. Detta syfte ska uppnås i en sådan takt som främjar samexistensen mellan människor och dessa arter samtidigt som skador och olägenheter förebyggs och begränsas.

Förvaltningsområden

2 § För förvaltningen av stora rovdjur ska det finnas rovdjursförvaltningsområden enligt följande.

  • 1. Norra rovdjursförvaltningsområdet omfattar Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.
  • 2. Mellersta rovdjursförvaltningsområdet omfattar Stockholms, Uppsala, Västra Götalands, Värmlands, Örebro, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län.
  • 3. Södra rovdjursförvaltningsområdet omfattar Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands, Blekinge, Skåne och Hallands län.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Samverkansråd

3 § För varje rovdjursförvaltningsområde ska det finnas ett samverkansråd för samverkan mellan länsstyrelserna inom området i frågor om förvaltning av de stora rovdjuren. I samverkansråden för Norra och Mellersta rovdjursförvaltningsområdena ska företrädare för Sametinget ingå.

Fastställande av nivåer för förekomsten av stora rovdjur

4 § Länsstyrelsen ska till samverkansrådet lämna förslag till det minsta antal föryngringar per år som förvaltningen ska syfta till att upprätthålla (miniminivå) för förekomsten av björn, varg, järv och lo i länet.

Samverkansrådet ska med utgångspunkt i länsstyrelsernas förslag enligt första stycket till Naturvårdsverket lämna förslag till miniminivåer för förekomsten av björn, varg, järv och lo i rovdjursförvaltningsområdet och i vart och ett av de län som ingår i området. Förordning (2013:1096).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:1096

5 § Efter förslag av samverkansråden ska Naturvårdsverket fastställa miniminivåer för förekomsten av björn, varg, järv och lo i vart och ett av rovdjursförvaltningsområdena och länen.

Naturvårdsverket ska fastställa miniminivåerna enligt första stycket inom ramen för de nationella målen för respektive art och med beaktande av arternas naturliga utbredningsområden. Förordning (2013:1096).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:1096

Översyn av nivåer

6 § Naturvårdsverket ska minst en gång vart femte år se över fördelningen av miniminivåerna enligt 4 § andra stycket. Förordning (2013:1096).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:1096

Förvaltningsplaner och riktlinjer

7 § Länsstyrelsen ska upprätta en rovdjursförvaltningsplan för länet.

Samverkansråden ska med beaktande av rovdjursförvaltningsplanerna och de fastställda miniminivåerna utforma långsiktiga övergripande riktlinjer för rovdjursförvaltningen i rovdjursförvaltningsområdet. Förordning (2013:1096).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:1096

Rovdjursinventering

8 § Länsstyrelsen ska varje år undersöka hur många föryngringar av varg, järv, lo och kungsörn som förekommer i länet (rovdjursinventering).

Inom renskötselområdet ska länsstyrelsen dessutom varje år efter samråd med berörda samebyar undersöka hur många föryngringar av varg, järv och lo som förekommer inom samebyns svenska betesområde och om arterna förekommer regelbundet eller tillfälligt inom samebyn. Länsstyrelsen ska även efter samråd med berörda samebyar undersöka om björn eller kungsörn förekommer inom samebyns svenska betesområde.

Resultaten av rovdjursinventeringarna ska lämnas till Naturvårdsverket.

9 § Naturvårdsverket ska årligen granska och fastställa inventeringsresultat för varg, järv, lo och kungsörn. Om vädret gjort det omöjligt att inventera en art, ska Naturvårdsverket i stället göra en uppskattning av beståndet.

Naturvårdsverket ska minst en gång vart femte år göra en uppskattning av beståndet av björn.

Bemyndiganden

10 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Om rennäringen berörs, ska Naturvårdsverket höra Sametinget innan föreskrifterna meddelas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2009:1263

Tryckt format (PDF)

Departement
Näringsdepartementet RSL
Ikraft
2009-12-15
SFS-nummer
2009:1263

Förordning (2013:1096) om ändring i förordningen (2009:1263) om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4, 5, 6, 7 §§, rubr. närmast före 4, 6 §§
Ikraft
2014-01-01
SFS-nummer
2013:1096
Rubrik
Förordning (2013:1096) om ändring i förordningen (2009:1263) om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation