lagen.nu

Förordning (2009:1240) om omskärelse av pojkar

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2009-11-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:191
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Inspektionen för vård och omsorg ska fatta beslut om tillstånd enligt 6 § lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar inom två månader från det att en fullständig ansökan har kommit in till inspektionen. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet får handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med högst två månader. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

Ett beslut om att förlänga handläggningstiden får inte överklagas.

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestämmelser om att mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullständig ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis. Förordning (2013:191).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:191

2 § Om Inspektionen för vård och omsorg i ett ärende om tillstånd enligt 6 § lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar begär att sökanden ska ge in certifikat, intyg eller andra liknande dokument som visar att ett visst tillståndskrav är uppfyllt, ska inspektionen godta motsvarande dokument från en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Inspektionen får dock begära att dokumentet ges in i original eller i en bestyrkt kopia eller i form av en auktoriserad översättning till svenska. Förordning (2013:191).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:191

3 § I 3 § förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m. finns bestämmelser om att Socialstyrelsens får meddela föreskrifter som avses i 11 § lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2009:1240

Tryckt format (PDF)

Departement
Socialdepartementet
Förarbeten
EUTL376/2006 s36
Ikraft
2009-12-27
CELEX-nr
32006L0123
SFS-nummer
2009:1240
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009.
  • 2. Ansökningar om tillstånd enligt 6 § lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar som kommit in till Socialstyrelsen före ikraftträdandet men som ännu inte har avgjorts handläggs enligt äldre föreskrifter.

Förordning (2013:191) om ändring i förordningen (2009:1240) om omskärelse av pojkar

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraft
2013-06-01
SFS-nummer
2013:191
Rubrik
Förordning (2013:191) om ändring i förordningen (2009:1240) om omskärelse av pojkar
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation