lagen.nu

Lag (2009:1058) om förtursförklaring i domstol

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2009-11-05
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Om handläggningen av ett mål eller ärende har oskäligt fördröjts, ska domstolen efter skriftlig ansökan från en enskild part förklara att målet eller ärendet ska handläggas med förtur i domstolen (förtursförklaring).

Vid bedömningen av om handläggningen har oskäligt fördröjts ska det särskilt beaktas

En ansökan om förtursförklaring ska handläggas skyndsamt.

2 § Beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2009:1058

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet DOM
Förarbeten
Prop. 2008/09:213, bet. 2008/09:JuU30, rskr. 2009/10:2
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:1058
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation