lagen.nu

Lag (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2009-11-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:164
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-04-12

1 § I denna lag finns bestämmelser om hur förmögenhet ska beräknas vid prövning av rätt till

 • 1. bilstöd, äldreförsörjningsstöd, bostadsbidrag och bostadstillägg enligt socialförsäkringsbalken, och
 • 2. studiehjälp i form av extra tillägg och nedsättning av årsbelopp vid återbetalning av studielån enligt studiestödslagen (1999:1395).

I lagen (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall, lagen (2005:466) om beräkning av inkomstprövade socialförsäkringsförmåner för neurosedynskadade, lagen (2012:663) om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga i vissa fall och lagen (2018:162) om statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall finns ytterligare bestämmelser om beräkning av förmögenhet för den som har fått ersättning enligt dessa respektive lagar. Lag (2018:164).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2010:1306, 2012:665, 2018:164

2 § De termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse och tillämpningsområde som i inkomstskattelagen (1999:1229) och omfattar också motsvarande utländska företeelser.

Rättsfall (1)

HFD 2017 ref. 43: Fråga om vad som avses med permanentbostad vid beräkningen av en persons...

3 § Med förmögenhet avses värdet av tillgångarna efter avdrag för skulder. Därvid ska det bortses från sådana tillgångar och skulder som är hänförliga till inkomstslaget näringsverksamhet.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Tillgångar

4 § Vid beräkning av förmögenhet ska som tillgång tas upp

 • 1. privatbostadsfastighet och privatbostadsrätt,
 • 2. livförsäkring med undantag för
  • a) pensionsförsäkring samt
  • b) livförsäkring som enbart avser olycks- eller sjukdomsfall eller dödsfall senast vid 70 års ålder och som inte är återköpsbar,
 • 3. marknadsnoterad delägarrätt eller fordringsrätt,
 • 4. kontanta medel och kontobehållning, med undantag för behållning på pensionssparkonto, till den del värdet av dessa tillgångar sammanlagt överstiger 25 000 kronor, och
 • 5. fordran i pengar och liknande betalningsmedel.

Rättsfall (1)

HFD 2017 ref. 43: Fråga om vad som avses med permanentbostad vid beräkningen av en persons...

5 § Vid beräkning av förmögenhet för prövning av rätt till bilstöd, äldreförsörjningsstöd, bostadsbidrag och bostadstillägg enligt socialförsäkringsbalken ska det bortses från tillgång enligt 4 § 1 om den utgör den försäkrades permanentbostad och från skulder med säkerhet i sådan tillgång.

Vid beräkning av bilstöd, äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg enligt socialförsäkringsbalken ska för försäkrad som har sin bostad i särskild boendeform det bortses från tillgång enligt 4 § 1 om den utgör permanentbostad för den försäkrades make och från skulder med säkerhet i sådan tillgång. Lag (2010:1306).

Rättsfall (1)

HFD 2017 ref. 43: Fråga om vad som avses med permanentbostad vid beräkningen av en persons...

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1306

6 § Vid beräkning av förmögenhet för prövning av rätt till studiehjälp i form av extra tillägg och rätt till nedsättning av årsbelopp vid återbetalning av studielån enligt studiestödslagen (1999:1395) ska det bortses från tillgång som avses i 4 § 1 och från skulder med säkerhet i sådan tillgång.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Värdering av tillgångarna

7 § Privatbostadsfastighet ska tas upp till taxeringsvärdet. Om fastigheten innehas med tomträtt ska den tas upp till den del av taxeringsvärdet som avser byggnad.

Privatbostadsfastighet utomlands ska tas upp till 75 procent av marknadsvärdet.

Privatbostadsrätt ska tas upp till ett värde som motsvarar medlemmens eller delägarens andel i föreningens eller bolagets behållna förmögenhet. Denna förmögenhet bestäms med utgångspunkt i taxeringsvärdet på föreningens eller bolagets fastighet och med hänsyn till föreningens eller bolagets övriga tillgångar och skulder.

8 § Livförsäkring ska tas upp till sitt på försäkringstekniska beräkningsgrunder framräknade återköpsvärde med tillägg för beräknad upplupen andel i livförsäkringens överskott.

9 § Marknadsnoterade delägarrätter och fordringsrätter ska tas upp till 80 procent av sitt marknadsvärde.

10 § Fordran i pengar och liknande betalningsmedel ska tas upp till sitt nominella belopp med tillägg för förfallen ränta.

Skulder

11 § Vid beräkning av förmögenhet ska samtliga skulder beaktas, med de undantag som anges i 3, 5 och 6 §§. Sådan skatt och avgift som omfattas av skatteförfarandelagen (2011:1244) och som ännu inte debiterats ska också undantas. Lag (2011:1428).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:1428

12 § Skuld i pengar och liknande betalningsmedel ska tas upp till sitt nominella belopp med tillägg för förfallen ränta.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2009:1053

Tryckt format (PDF)

Departement
Socialdepartementet
Förarbeten
Prop. 2008/09:203, bet. 2009/10:SfU5, rskr. 2009/10:17
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:1053

Lag (2010:1306) om ändring i lagen (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Omfattning
ändr. 1, 5 §§
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1306
Rubrik
Lag (2010:1306) om ändring i lagen (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner

Lag (2011:1428) om ändring i lagen (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Omfattning
ändr. 11 §
Ikraft
2012-01-01
SFS-nummer
2011:1428
Rubrik
Lag (2011:1428) om ändring i lagen (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner

Lag (2012:665) om ändring i lagen (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2011/12:160, bet. 2012/13:SoU3, rskr. 2012/13:17
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2013-01-01
SFS-nummer
2012:665
Rubrik
Lag (2012:665) om ändring i lagen (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner

Lag (2018:164) om ändring i lagen (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:64, bet. 2017/18:SoU19, rskr. 2017/18:186
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2018-05-01
SFS-nummer
2018:164
Rubrik
Lag (2018:164) om ändring i lagen (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation